∗പോലീസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ / വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി 653/2017,657/2017)തസ്തികകളുടെ 26-05-2018 ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ∗∗∗ 

Monday, 6 November 2017

Facts about Kerala - Questions and Answers -49

961.Janardhana Swamy Temple is situated at:
Varkala

962.‘Jeevitha Samaram’ is the autobiography of: 
Kesavan

963.Kakkad Dam is in the river:
Pamba

964.Rajiv Gandhi Centre for Biotechnology is at:
Thiruvananthapuram

965.In which river system is Kundala Dam?
Periyar

966.Cheramon Juma Masjid, the first mosque in Kerala:
Kodungallur

967.In which district is Maniyar, the first private power project in Kerala?
Pathanamthitta

968.James Dara established the first coir factory in Kerala in 1859 at:
Alappuzha

969.Palayur Church,the first church built by St.Thomas is in the district of:
 Thrissur

970.Which is known as ‘Bhooloka Vaikuntam’?
Thiruvananthapuram

971.Which is known as ‘the Gateway of Thekkady’?
Kumily

972.Which place is called ‘the Guruvayoor of South Kerala’?
Ambalappuzha

973.Which district in Kerala has the largest number of cashew factories?
Kollam

974.Which district is the largest producer of coffee in Kerala?
 Wayanad

975.Which district is the largest producer of tobacco in Kerala?
 Kasargod

976.Which temple is situated in a river island:
Chamravattom

977. Wagon Tragedy Memorial Hall is situated at:
Tirur

978. Changampuzha memorial is situated at:
Edappally

979. Kondoty, where Moyinkutty Vaidyar Memorial is situated is in the district of:
 Malappuram

980. P Kunjiraman Nair memorial is at:
Kollengode
<Next Chapters>< 01,...., 4748, 49, 5051, ....., 6970>
Related Links
1. CURRENT AFFAIRS ---> Click here
2. GENERAL KNOWLEDGE QUESTIONS AND ANSWERS ---> Click here
3. IT, CYBER LAWS AND GENERAL ENGLISH QUESTIONS AND ANSWERS ---> Click here
4. GENERAL SCIENCE - QUESTIONS AND ANSWERS
5. FACTS ABOUT INDIA
6. FACTS ABOUT KERALA
7. FACTS ABOUT WORLD
8. GEOGRAPHY AND ECONOMICS
9. FAMOUS PERSONALITIES - QUESTIONS & ANSWERS
10. ARITHMETIC/MENTAL ABILITY---> Click here
11. PSC PREVIOUS / SOLVED QUESTION PAPERS ---> Click here
12. SSC/UPSC/RRB ==> EXAM 
13. 1000 Previous Questions and Answers  for PSC/SSC/UPSC Exams

No comments:

Post a Comment