∗പോലീസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ / വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി 653/2017,657/2017)തസ്തികകളുടെ 26-05-2018 ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ∗∗∗ 

Monday, 6 November 2017

Facts about Kerala - Questions and Answers -62

1216. Which bird sanctuary is in Thiruvananthapuram district?
(a) Arippa                                                     (b) Thattekkad
(c) Choolannur                                           (d) Kadalundi
Answer: (a)

1217. Which among the following is correctly matched?
(a) Kumarasan-Kayikkara                             (b) Ayyankali Venganur
(c) Chattambi Swamikal- Kannammula      (d) All are correctly matched
Answer: (d)

1218. Murajapam in Padmanabha Swami Temple is held every ...
(a) 6 months                                    (b) 6 years
(c) 3 years                                         (d) 4 years
Answer: (b)

1219. The radio station in Travancore started functioning in:
(a) 1943                                       (b) 1944
(c) 1945                                        (d) 1946
Answer: (a)


1220. Graphite ore is obtained from:
(a) Veli                                         (b) Vellanad
(c) Thumba                                (d) Ponmudi
Answer: (b)

1221. Thiruvananthapuram is the largest producer of ...........
(a) Pepper                               (b) Rubber
(c) Tobacco                             (d) Tapioca
Answer: (d)

1222. The National Highway passing through Thiruvananthapuram city:
(a) N.H. 17                                   (b) N.H. 212
(c) N.H. 47                                   (d) N.H.49
Answer: (c)

1223. Hill station in Thiruvananthapuram district:
(a) Peerumedu                                          (b) Ponmudi
(c) Charalkunnu                                         (d) Jadayupara
Answer: (b)

1224. The M.C. Road and N.H. 47 meet at:
(a) Vembayam                                  (b) Attingal
(c) Venjaramood                               (d) Kesavadasapuram
Answer: (d)

1225. Where is Papanasam beach?
(a) Kovalam                                   (b) Vizhinjam
(c) Varkala                                    (d) Veli
Answer: (c)


1226. During the period of Swati Tirunal, the Hajur Kacheri (Secretariat) of Travancore was shifted to Thiruvananthapuram from:
(a) Alappuzha                                 (b) Kollam
(c) Mavelikkara                              (d) Attingal
Answer: (b)

1227. Ceramic Factory is situated at:
(a) Nattakom                                        (b) Valayar
(c) Kundara                                            (d) Chavara
Answer: (c)

1228. The Kollam - Kottappuram strech of West Coast Canal is known as:
(a) National Waterway-1
(b) National Waterway-2
(c) National Waterway-3
(d) National Waterway- 4
Answer: (c)

1229. China clay is abundant in:
(a) Chavara                                             (b) Palakkad
(c) Thalassery                                          (d) Kundara
Answer: (d)

1230. The seat of Ilayidathu swaroopam in Travancore history was:
(a) Kottarakkara                                   (b) Poonjar
(c) Kayamkulam                                    (d) Purakkad
Answer: (a)

No comments:

Post a Comment