∗പോലീസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ / വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി 653/2017,657/2017)തസ്തികകളുടെ 26-05-2018 ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ∗∗∗ 

Monday, 6 November 2017

Facts about Kerala - Questions and Answers -55

1061. The first city corporation in Kerala:
(a)Kochi                  (b) Kozhikode
(c) Thrissur            (d) Thiruvananthapuram
Answer: (d)

1062. The first women’s jail in Kerala:
(a)Kattakkada (b) Neyyatinkara (c)
Cheemeni (d) Kochi
Answer: (b)

1063. The first speed post centre in Kerala was:
(a)Kollam (b) Alappuzha
(c) Thiruvanananthapuram
(d) Kochi
Answer: (d)

1064. GV Rajas Sports School, the first sports school in Kerala was established at:
(a)Kollam (b) Alappuzha
(c) Thiruvananthapuram
(d) Kannur
Answer: (c)


1065. The first lion safari park in Kerala was established at:
(a)Neyyar dam (b) Parambikkulam
(c) Aaralam (d) Iravikulam
Answer: (a)

1066. The place where the first sea food park in Kerala was established:
(a)Poovar (b) Vayalar
(c) Aroor (d) Punnapra
Answer: (c)

1067. The first Ayurvedic mental hospital in India:
(a)Kottackal (b) Kanjikode
(c) Alappuzha (d) Kannur
Answer: (a)

1068. The first city in Kerala where public transport system was introduced in 1938:
(a)Kollam (b) Alappuzha
(c) Thiruvanananthapuram
(d) Kochi
Answer: (c)

1069. The first thermal plant in Kerala with nafta as the fuel:
(a)Brahmapuram
(b) Kanjikode (c) Vizhinjam
(d) Kayamkulam
Answer: (d)


1070. The first coir village in Kerala:
(a)Poovar (b) Vayalar
(c) Aroor (d) Punnapra
Answer: (b)

1071. The first paper mill in Kerala was established at:
(a)Velloor (b) Valayar
(c) Punalur (d) Nattakom
Answer: (c)

1072. The first gramapanchayat in Kerala which produce and distribute as its own electricity?
(a)Vellanad (b) Mankulam
(c) Varavoor (d) Kalliassery
Answer: (b)

1073. The place where the first  televison centre in Kerala was established:
(a)Kozhikode (b) Alappuzha
(c) Thiruvananthapuram  (d) Kochi
Answer: (c)

1074. The first peacock sanctuary in Kerala:
(a)Mangalavanam (b) Arippa
(c) Chulannoor (d) Kumarakam
Answer: (c)

1075. The first Jewish synagogue in India was built at:
(a)Mattanchery (b) Kodungallur
(c) Madayi   (d) Chendamangalam
Answer: (b)
<Next Chapters>< 01,...., 5354, 55, 5657, ....., 6970>

Related Links

No comments:

Post a Comment