∗പോലീസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ / വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി 653/2017,657/2017)തസ്തികകളുടെ 26-05-2018 ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ∗∗∗ 

Monday, 6 November 2017

Facts about Kerala - Questions and Answers -18

341.‘TheNetherlands of Kerala’:
 Kuttanad

342.What is known as ‘Kerala Kumbhamela’?
Makaravilakk

343.What is known as ‘Kerala Kumbhamela’?
 Makaravilakku of Sabarimala

344.The first south Indian film to get president’s gold medal:
Chemmeen

345.The first step in the performance of Kathakali:
Kelikottu

346.The most beautiful ‘Vesha’ in Kathakali:
 Pacha

347.The famous poet in Malayalam who died in a boat accident in Pallana river in 1924:
Kumaranasan

348.The first Bachat district in Kerala:
 Ernakulam

349.The headquarters of Kerala Shipping and Inland Navigation Corporation:
Kochi

350.The place where the first  Sanskrit College in Kerala was established:
Thiruvananthapuram

351.The place where the first escalator in Kerala was established:
Thiruvananthapuram

352.The place where the first sea food park in Kerala was established: 
Aroor

353.Which is the first boat race in Kerala which marks the beginning of the season of boat race in Kerala:
Chambakkulam

354.The first thermal plant in Kerala with nafta as the fuel:
Kayamkulam

355.The first coir village in Kerala:
Vayalar

356.The first paper mill in Kerala was established at:
Punalur

357.The first rubber park in Kerala:
 Airapuram

358.The first women’s police station in Kerala:
Kozhikode

359.The first cities in Kerala that were connected with STD facility:
Thiruvananthapuram- Kottayam

360.The first completely electrified gramapanchayat in Kerala:
Kannadi
<Next Chapters>< 01,....,1617, 18, 1920,....., 6970>
Related Links
1. CURRENT AFFAIRS ---> Click here
2. GENERAL KNOWLEDGE QUESTIONS AND ANSWERS ---> Click here
3. IT, CYBER LAWS AND GENERAL ENGLISH QUESTIONS AND ANSWERS ---> Click here
4. GENERAL SCIENCE - QUESTIONS AND ANSWERS
5. FACTS ABOUT INDIA
6. FACTS ABOUT KERALA
7. FACTS ABOUT WORLD
8. GEOGRAPHY AND ECONOMICS
9. FAMOUS PERSONALITIES - QUESTIONS & ANSWERS
10. ARITHMETIC/MENTAL ABILITY---> Click here
11. PSC PREVIOUS / SOLVED QUESTION PAPERS ---> Click here
12. SSC/UPSC/RRB ==> EXAM
13. 1000 Previous Questions and Answers  for PSC/SSC/UPSC Exams

No comments:

Post a Comment