∗പോലീസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ / വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി 653/2017,657/2017)തസ്തികകളുടെ 26-05-2018 ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ∗∗∗ 

Monday, 6 November 2017

Facts about Kerala - Questions and Answers -12

221.In which lake is Pathiramanal island?
 Vembanad

222.In which place is Papanasam beach?
 Varkala

223.Payyoli beach is in the district of:
 Kozhikode

224.Pookkode lake is in the district of:
 Wayanad 

225.Satvikam, Angikam, Vachikam and Aharyam are four types of:
Acting

226.Subhadradhananjayam and Thapathisamvaranam were written by:
Kulasekharavarma

227.Summer station of erstwhile princely state of Travancore, situated in Idukky district:
Peerumedu

228.Swati Thirunal constructed ‘Kuthira Malika’ at:
Thiruvananthapuram

229.Thankassery light house is in the district of:
Kollam

230.In which district Pookkode lake is situated?
Wayanad

231. In which hills the famous Edakkal caves are situated?
 Ambukuthimal

232. I n which place Jadayupara is situated?
Chadayamangalam

233.The area known as Sairandrivanam in Mahabharat:
Silent Valley

234.The famous marine drive in Kerala is at:
Ernakulam


235.The national park which is famous lion tailed macaque:
Silent Valley

236.Who is regarded as the father of Yakshagana?
Parthy Subban

237.Who wrote the song’ Omanathinkal Kidavo’?
Irayimman Thampy

238.In which century Thacholi Othernan lived?
16th

239.“Thekkan style’ in Kathakali was expounded by:
Kaplingattu Namboothiri

240.A film directed by Priyadarshan that depicts a story in the back ground of freedom struggle of India:
Kalapani
<Next Chapters>< 01,....,1011, 12, 1314....., 6970>
Related Links
1. CURRENT AFFAIRS ---> Click here
2. GENERAL KNOWLEDGE QUESTIONS AND ANSWERS ---> Click here
3. IT, CYBER LAWS AND GENERAL ENGLISH QUESTIONS AND ANSWERS ---> Click here
4. GENERAL SCIENCE - QUESTIONS AND ANSWERS
5. FACTS ABOUT INDIA
6. FACTS ABOUT KERALA
7. FACTS ABOUT WORLD
8. GEOGRAPHY AND ECONOMICS
9. FAMOUS PERSONALITIES - QUESTIONS & ANSWERS
10. ARITHMETIC/MENTAL ABILITY---> Click here
11. PSC PREVIOUS / SOLVED QUESTION PAPERS ---> Click here
12. SSC/UPSC/RRB ==> EXAM
13. 1000 Previous Questions and Answers  for PSC/SSC/UPSC Exams

No comments:

Post a Comment