∗പോലീസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ / വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി 653/2017,657/2017)തസ്തികകളുടെ 26-05-2018 ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ∗∗∗ 

Monday, 6 November 2017

Facts about Kerala - Questions and Answers -68

1301. The name ‘Nivarthana Prakshobhanam’ (Abstention Movement) was coined by:
(a) C.Kesavan                                   (b) N.V.Joseph    
 (c) P.K.Kunj                                      (d)  I.C.Chacko
Answer: (d)

1302. Who authored the publication ‘Treatment of Thiyyas in Travancore” in 1896?
(a) Kumaranasan                          (b) T.K.Madhavan
(c) C.Kesavan                                    (d) Dr.Palpu
Answer: (d)

1303. The journal ‘Sivayogavilasom’ was published by:
(a) Alathur Sivayogi                             (b) Kumaranasan
(c) Vagbhatananda                                  (d)  Dr.Palpu
Answer: (c)

1304. The venue of Paliyam Satyagraha:
(a) Vaikom                                   (b) Sucheendram
(c) Guruvayur                               (d) Chennamangalam
Answer: (d)


1305. Which is known as ‘bird village in Kerala’?
(a) Nooranad                                     (b) Pakshipathalam
(c) Thattekkad                                  (d) Choolannoor
Answer: (a)

1306. Which of the following was an ancient Buddhist centre?
(a) Venkatakota                                     (b) Muziris
(c) Ganapativattom                               (d) Srimulavasam
Answer: (d)

1307. The place where Parthasarathy Temple is situated?
(a) Aranmula                                              (b) Ettumanoor
(c) Ochira                                                      (d) Harippad
Answer: (a)

1308. The temple known as ‘Dakshina Mookambika’:
(a) Harippad                                             (b) Mannarassala
(c) Panchikkad                                         (d) Attukal
Answer: (c)

1309. Erumeli famous for religious harmony is in the district of:
(a) Idukky                                                (b) Kottayam
(c) Ernakulam                                        (d) Alappuzha
Answer: (b)

1310. The only district in Kerala that has no coastline and shares border with the districts of Kerala only:
(a) Kottayam                                          (b) Pathanamthitta
(c) Palakkad                                            (d) Idukky
Answer: (a)


1311. The back ground of the novel, ‘God of Small Things’ by Arundathy Roy?
(a) Kozhikode                                       (b) Aymanam
(c) Athiranippadam                              (d) Purakkad
Answer: (b)

1312. In which district is Malayatoor, a holy place for Christians?
(a) Alappuzha                                         (b) Kottayam
(c) Ernakulam                                           (d) Kannur
Answer: (c)

1313. The proposed venue of Smart City Project:
(a) Kochi                                                   (b) Thiruvananthapuram
(c) Kollam                                                  (d) Kozhikode
Answer: (a)

1314. Which temple is related to ‘Makam Thozhal’?
(a) Kodungallur                                      (b) Guruvayur
(c) Sabarimala                                          (d) Chottanikkara
Answer: (d)

1315. The church where Vasco da Gama was buried at Kochi.
(a) St.Thomas Church                               (b)St.Francis Church
(c) St.Andrews church                              (d) St.Mary’s Church
Answer: (b)
<Next Chapters>< 01,...., 6364656667, 68, 6970>
350  ചോദ്യോത്തരങ്ങളടങ്ങിയ Facts about Kerala പി.ഡി.എഫ് ബുക്കിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്കുക

Related Links

No comments:

Post a Comment