∗പോലീസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ / വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി 653/2017,657/2017)തസ്തികകളുടെ 26-05-2018 ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ∗∗∗ 

Friday, 10 November 2017

Kerala Renaissance - Questions & Answers -12

226. Who authored ‘Anandasutram’?
Answer: Brahmananada Sivayogi

227. Who authored ‘Divyakokilam’ as a tribute to Rabindranath Tagore? 
Answer: Kumaranasan

228. The work of Kumaranasan based on Buddhist legend:
Answer: Chandala bhikshuki

229. The work of Kumaranasan that depicts the fact ‘Mamsanibhadamalla ragam’ (Love is not an artifact of flesh):
 Answer: Leela

230. The work of Kumaransan on the background of the Malabar Rebellion of 1921:
Answer: Duravastha


231. The world rises from love /And attains progress with love,/Love is itself the power of the world,/Love brings happiness to all; / Love is life itself, sir,/And Love’s absence is death”-The work of Kumaranasan which
depicts the sacredness of love :
Answer: Chandalabhikshuki

232. The year of Liberation Struggle –
Answer: 1959

233. The year of Perinad Revolt led by Ayyankali:
Answer: 1915

234. Who founded the Siddhasramam at Alathur?
Answer: Brahmananda Swami Sivayogi

235. Who gave a detailed explanation of ‘Chinmudra’ to Swami Vivekananda when he visited Kerala?
Answer: Chattampi Swamikal


236. Who gave financial aid to Kumaranasan to get education from Bangalore and Kolkata?
Answer: Dr.Palpu

237. Who headed a deputation which submitted a memoradum signed by 23000 persons before the Regent Queen during the
Vaikom Satyagraha?
Answer: Changanassery Parameswaran Pillai

238. Who introduced Thycaud Ayya to Sree Narayana Guru?
Answer: Chattampi Swamikal

239. Who expounded the concept of ‘Aananthajathi’?
 Answer: Brahmananda Sivayogi

240. Who expounded the philosophy “Snehamanakhilasaramoozhiyil” (Love is all in this world) in his writings?
Answer: Kumaranasan

241. Who undertook a studentship in poetry under Manamboor Govindan Asan?
Answer: Kumaranasan

242. Who was declared as his successor by Sree Narayana Guru in 1925?
 Answer: Bodhananda

243. Who was given the name ‘Mudichoodum Perumal’ by his parents?
Answer: Ayya Vaikundar

244. Who was the only person who was exempted from court appearances in civil cases by Government of Travancore?
 Answer: Sree Narayana Guru


245. Who wrote Darshanamala?
 Answer: Sree Narayana Guru

246. Who wrote introduction to ‘Nalini’ written by Kumaranasan:
A.R.Rajaraja Varma

247. Who, on the basis of logical reasoning rejected all existing religions and at the same time established a new religion called‘Aananthamath’?
Brahmananda Sivayogi

248. Whom Sardar K.M.Panicker called the ‘Madan Mohan Malavya of Kerala’?
Mannath Padmanabhan

249. Whose childhood name was ‘Kumaru’?
Kumaranasan

250. The headquarters of Prathyaksha Raksha Daiva Sabha:
Eraviperoor
<Next Chapter>01,...., 0708091011, 12, 1314>

Related Links

No comments:

Post a Comment