∗പോലീസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ / വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി 653/2017,657/2017)തസ്തികകളുടെ 26-05-2018 ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ∗∗∗ 

Friday, 10 November 2017

Kerala Renaissance - Questions & Answers -14

276. The novel ‘Guru’ depicts the life of Sree Narayana Guru is authored by:
K.Surendran

277. Who is  called the father 
of literacy in Kerala?
Kuriakose Elias Chavara

278. Who called Kumaranasan 
‘Viplavathinte Sukranakshatram’?
Joseph Mundassery

279. Who exhorted ‘Mattuvin Chattangele’ (Change the rules)?
Kumaranasan

280. The only foreign country visited by Sree Narayana Guru:
Sri Lanka


281. The only Keralite whose birth day and death anniversary are declared holiday by the Government of Kerala:
Sree Narayana Guru

282. The publication ‘The Muslim’ was launched by Vakkom Moulavi in:
1906

283. Chattampi Swamikal aquired self realization at:
Vadaveeswaram

284.  Who is  referred to as the “father of muslim renaissance in Kerala”?
Vakkom Moulavi

285. Who led the starvation march?
V.T.Bhatatirippad

286. Vagbhatananda Gurudevar was a disciple of :
 Sree Narayana Guru

287. Who became the editor of ‘Yukthivadi’ magazine in 1928?
 Sahodaran Ayyappan


288. Who became the first president of the Travancore Devaswam Board in 1949?
Mannath Padmanabhan

289. Who called Kerala “a lunatic asylum’?
Vivekananda

290.  ‘Navamanjari’ written by Sree Narayana Guru is dedicated to:
 Chattampi Swamikal

291. ‘Prachina Malayalam’ was authored by:
Chattampi Swamikal

292. “ Whatever may be the religion of a man, it is enough if he becomes virtuous “ are the words of:
Sree Narayana Guru

293.  “ Liquor is poison, make it not, sell it not, drink it not” are the words of: 
Sree Narayana Guru

294. “Freedom alone is nectar divine; Freedom is life itself; To a self-respecting people Slavery is more terrible than death”- Who wrote these lines?
Kumaranasan

295. The only poet in Malayalam who became ‘mahakavi’ without writing a ‘mahakavyam’:
Kumaranasan


296. Who is regared as the greatest Keralite of 20th century?
 Sree Narayana Guru

297. Who led ‘Kallumala (Stone ornament) Agitation”?
Ayyankali

298. Who led agitation against oozhiyavela (forced labour)?
Ayya Vaikunatar

299. The last temple consecrated by Sree Narayana Guru:
 Kalavankode

300. The leaders of renaissance who passed away in the same year of 1924: Chattampi Swamikal and Kumaranasan
<Next Chapter>01,...., 11121314, 15161718192021>

Facts about Kerala - Questions and Answers Click here
Kerala Renaissance - Questions and Answers Click here
Kerala - Districts and Places - Questions and Answers Click here
Social Welfare Schemes and Measures - Questions and Answers Click here
Rural Development Programmes - Questions and Answers Click here
Graduate Level Questions and Answers Click here

No comments:

Post a Comment