∗പോലീസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ / വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി 653/2017,657/2017)തസ്തികകളുടെ 26-05-2018 ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ∗∗∗ 

Friday, 10 November 2017

Kerala Renaissance - Questions & Answers -2

26. In which year Sree Narayana Guru established Adwaithasramam at Aluva?
(a) 1924              (b) 1913         
(c) 1904                   (d)1888
Answer: (b)

27. The prefix ‘Mahakavi’ awarded to Kumaranasan by Madras University in the year ___.
(a) 1922      (b) 1924               (c) 1920        (d) 1918
Answer: (a)

28. The name ‘Sivagiri’ was given by:
(a) Dr.Palpu                                  (b) Sree Narayana Guru
(c) Ayyankali                               (d)   Chattampi Swamikal
Answer: (b)

29. The real name of Vagbhatananda Gurudevar:
(a) V.K.Gurukkal         (b) Subbarayan       (c) Ayyappan           (d) Muthukutty
Answer: (a)


30. The work of Kumaranasan that depicts the fact ‘Mamsanibhadamalla ragam’ (Love is not an artifact of flesh):
(a) Veenapoovu            (b) Karuna       (c) Leela          (d) Nalini
Answer: (c)

31. Who is regared as the greatest Keralite of 20th century?
(a) Sree Narayana Guru                        (b) Brahmananda Sivayogi
(c) Ayyankali                                            (d)    Thycaud Ayya
Answer: (a)

32. “His grandfather  Hrishikesan and his father Muthukumaran were great yogis and were migrated to Tamilnadu from Pampumkadu in Malabar during Tipu Sultan’s aggression. Lord Subramanya was their family deity. At the age of 12, he received spiritual initiation from two Tamil Saints, Sachidananda Maharaj and Sri Chitti Paradeshi.”-The person mentioned here is:
(a) Ayya Vaikundar                                      (b) Thycaud Ayya
(c) Chattampi Swamikal                              (d)  Karunakara Guru
Answer: (b)

33. ‘I have been touring different parts of the world. During these travels, I have had the good fortune to come into contact with several saints and maharshis. But I have frankly to admit that I have never come across one who is spiritually greater than Swami Sree Narayana Guru of Kerala” Whose words are these?
(a) Gandhiji                                                (b) Rabindranath Tagore
(c) Thycaud Ayya                                      (d) Ramana Maharshi
Answer: (b)


34. The first Sanyasa disciple of Sree Narayana Guru:
(a) Sivalinga Swamikal                             (b) Bodhananda Swamikal
(c) Anandatheertha Swamikal              (d) Kittan Writer
Answer: (a)

35. Atmopadeshasatakam was authored by:
(a) Agamananda                                    (b) Dr.Palpu
(c) Kumaranasan                                  (d) Sree Narayana Guru
Answer: (d)

36. Kumaranasan passed away in:
(a) 1924            (b) 1928           (c) 1922               (d) 1923
Answer: (a)

37. Vagbhatananda Gurudevar was a disciple of :
(a) Sree Narayana Guru                            (b) Chattampi Swamikal 
(c) Agamananda                                         (d) Thycaud Ayya
Answer: (a)

38. The novel ‘Guru’ depicts the life of Sree Narayana Guru is authored by: 
(a) K.Surendran                                           (b) R.Sukumaran
(c) O.V.Vijayan                                             (d) Karunakara Guru
Answer: (a)

39. Which organisation inspired Ayyan Kali to establish Sadhujana Paripalana Sangham?
(a) N.S.S.                                              (b) SNDP Yogam
(c) I.N.C.                                              (d)   Servants of India Society
Answer: (b)

40. Name the leader of renaissance who was ousted from his caste for the reason of attending the Ahmedabad Congress Session of 1921?
(a) Mannath Padmanabhan                              (b) T.K.Madhavan
(c) V.T.Bhatatirippad                                          (d) Ayyankali
Answer: (c)


41. Whom Sardar K.M.Panicker called the ‘Madan Mohan Malavya of Kerala’?
(a) Chattampi Swamikal                     (b) Mannath Padmanabhan
(c) Sree NarayanaGuru                       (d)  K.Kelappan
Answer: (b)

42. Who led the starvation march?
(a) A.K.Gopalan                                    (b) V.T.Bhatatirippad
(c) Mannath Padmanabhan               (d) None of these
Answer: (a)

43. Who was known as the ‘Saint without Saffron’?
(a) Thycaud Ayya                                (b) Ayya Vaikundar
(c) Chattampi Swamikal                     (d) Sree Narayana Guru
Answer: (c)

44. Name the leader related to the ‘Muthukulam Speech’ of 1947?
(a) C.Kesavan                                (b) Mannath Padmanabhan
(c) A.K.Gopalan                              (d)  Ayyankali
Answer: (b)

45. Who gave financial aid to Kumaranasan to get education from Bangalore and Kolkata?
(a) T.K.Madhavan                                (b) Dr.Palpu
(c) Swami Vivekananda                     (d) M.Govindan
Answer: (b)
<Next Chapter>0102030405, ....., 1314>

Related Links
8. PSC PREVIOUS / SOLVED QUESTION PAPERS ---> Click here

1 comment:

  1. SOME ANSWERS ARE WRONGGGGG!!!! OTHERWSE OKK

    ReplyDelete