∗പോലീസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ / വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി 653/2017,657/2017)തസ്തികകളുടെ 26-05-2018 ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ∗∗∗ 

Friday, 22 December 2017

Constitution of India- Questions and Answers 29

701. Right to Information is:
 (a) Fundamental Right                            (b) Constitutional Right
(c)  Natural Right                                       (d)  legal Right
Answer: (d)

702. Who took interest in the Public Interest Litigation cases ?
(a) Bhagawati and Krishna Iyer              (b) Kania and Sastri
(c)  Ray and Beg                                           (d)  Shah and Sikri
Answer: (a)

703. Who is responsible for protecting and defending the Constitution?
(a)President                                         (b) Chief Justice of India
(c) Prime Minister                              (d)  Supreme Court of India
Answer: (d)

704. Whose prior permission is required before the money bill is introduced in the Lok Sabha ?
(a) President of India                           (b) Chief Justice of India
(c) Prime Minister                                 (d) Speaker of Lok Sabha
Answer: (a)

705. Minority rights are given in :
(a) Article 25 -28                                    (b) Article 29 and 30
(c) Article 31                                            (d) Article 32
Answer: (b)

706. The objective resolution was adopted by the Constituent Assembly on:
(a) 22nd January 1947                                           (b) 15th August 1947
(c) 26th January 1950                                            (d) 26th November 1949
Answer: (a)

707. The sovereignty under the Constitution of India vested with:
(a) President                                                          (b) Prime Minister
(c) Parliament                                                        (d) People
Answer: (d)

708. Which part of the Constitution of India represent the quintessence, the philosophy and the ideals or soul of the Constitution?
(a) Fundamental Rights                                       (b) Fundamental duties
(c) Directive Principles                                       (d) Preamble
Answer: (d)

709. The date mentioned in the preamble of the Constitution:
(a) 22nd January 1947                                         (b) 15th August 1947
(c) 26th January 1950                                          (d) 26th November 1949
Answer: (d)

710. The status of India from 15th August 1947 to 26th January 1950:
(a) Dominion in the British Commonwealth of Nations
(b) Sovereign state
(c) Dependant Territory
(d) Crown colony
Answer: (a)

711.“The state shall have no religion of its own and all persons shall be equally entilted to freedom of conscience and right freely to profess, practice and propagate religion”This principle is termed:
(a) Republicanism                                              (b) Federalism
(c) Secularism                                                       (d) Socialism
Answer: (c)

712. “A representative and responsible system under which those who administer the affairs of the state are chosen by the electorate and accountable to them”- This refers to:
(a) Socialism                                                          (b) Democracy
(c) Republicanism                                                (d) Federalism
Answer: (b)

713. Which term implies an elected head of state:
(a) Republic                                                           (b) Socialist
(c) Federal                                                             (d) Unitary
Answer: (a)

714. Identify the democratic state with hereditary head of state:
(a) India                                                                      (b) USA
(c) Ireland                                                                  (d) Britain
Answer: (d)

715. A country with collective head of state:
(a) Switzerland                                                       (b) France
(c) Germany                                                            (d) Norway
Answer: (a)

716. The member of the Constituent Assembly who made the remark that “The Preamble is the most precious part of the Constitution.  It is the soul of the Constitution. It is the key to the Constitution”:
(a) Jawaharlal Nehru                                              (b) Sardar Patel
(c) Thakurdas Bhargava                                        (d) KM Munshi
Answer: (c)

717. Who made the statement “The Preamble of the Constitution is the horoscope of our Sovereign Democratic Republic”?
(a) KM Munshi                                                           (b) Ambedkar
(c) Thakurdas Bhargava                                         (d) BN Rao
Answer: (a)

718. The idea of more powerful lower house has been copied from:
(a) Britain                                                                  (b) Canada
(c) USA                                                                        (d) Germany
Answer: (a)

719. The idea of President is the supreme commander of the armed forces has been copied from:
(a) Canada                                                                 (b) Britain
(c) USA                                                                       (d) Ireland
Answer: (c)

720. The idea of single citizenship has been copied from:
(a) Britain                                                                 (b) Canada
(c) USA                                                                       (d) Germany
Answer: (a)

721. The idea of written constitution has been copied from:
(a) USA                                                                     (b) Britain
(c) Canada                                                              (d) South Africa
Answer: (a)

722. Cabinet system in India was copied from:
(a) USA                                                                     (b) Canada
(c) Britain                                                                (d) Japan
Answer: (c)

723. The idea of the President is the executive head of the state has been copied from:
(a) Britain                                                                  (b) Germany
(c) USA                                                                        (d) Canada
Answer: (c)

724. The idea of prerogative writs has been copied from:
(a) Britain                                                                 (b) USA
(c) Canada                                                                 (d) Ireland
Answer: (a)

725. The idea of Independence of Judiciary has been copied from:
(a) Canada                                                                  (b) Britain
(c) USA                                                                              (d) Ireland
Answer: (c)
<Previous><01, ....., 25262728, 29, 3031><Next>

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ  വേണോ? ദാ ഇവിടെ ക്ലിക്കിക്കോളു 
Facts about Kerala - Questions and Answers Click here
Kerala Renaissance - Questions and Answers Click here
Facts about India -Questions and Answers Click here
Modern India- Questions & Answers Click here
General Knowledge- Questions and Answers  Click here
Rural Development Programmes - Questions and Answers Click here
Graduate Level Questions and Answers Click here
Related Links
1. CURRENT AFFAIRS ---> Click here
2. IT, CYBER LAWS AND GENERAL ENGLISH QUESTIONS AND ANSWERS ---> Click here

No comments:

Post a Comment