∗പോലീസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ / വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി 653/2017,657/2017)തസ്തികകളുടെ 26-05-2018 ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ∗∗∗ 

Friday, 22 December 2017

Constitution of India- Questions and Answers 25

601. The number of members in the estimate committee of Parliament:
(a) 22                                               (b) 30
(c) 15                                                (d) 7
Answer: (b)

602. ‘Right to equal opportunity for justice and free legal aid was added to Directive Principles through ..... amendment.
(a) 44                                                 (b) 35
(c) 26                                                 (d) 42
Answer: (d)

603. Who makes law with respect to Elections for State Legislature—
(a) Parliament                                     (b) Judiciary
(c) Government                                   (d) Election Commission
Answer: (a)

604. The Constitutional amendment granted a position of primacy to all
Directive Principles over Fundamental Rights:
(a) 24                                                      (b) 25
(c) 36                                                      (d) 42
Answer: (d)

605. A Money Bill passsed by the Lok Sabha is deemed to have been passed by the Rajya Sabha also when no action is taken by the Upper House within—
(a) 10 days                                           (b) 14 days
(c) 20 days                                           (d) 30 days
Answer: (b)

606. The maximum number of members in the Subordinate Legislation
Committee:
(a) 15                                                      (b) 20
(c) 22                                                      (d) 30
Answer: (a)

607. Chief Election Commissioner cannot be removed except by which process—
(a) Resignation                                                (b) Presidential Order
(c) Impeachment                                             (d) Judicial Decision
Answer: (c)

608. The number of members from Rajya Sabha to the Public Accounts Committee:
(a) 22                                                                    (b) 7
(c) 15                                                                    (d) 10
Answer: (b)

609. Parliament enjoys the exclusive right to legislate on the subjects contained in—
(a) The Union List                                         (b) The Concurrent List
(c) The State List                                           (d) Both (a) and (b)
Answer: (a)

610. The number of members in the Public Accounts Committee of Parliament:
(a) 30                                                                      (b) 22
(c) 15                                                                       (d) 25
Answer: (a)

611. The 84th amendment of the Constitution in 2000 created ...... states.
(a) 4                                                                       (b) 3
(c) 2                                                                       (d) 5
Answer: (b)

612. Censure motion in Parliament should be supported by atleast ...... members.
(a) 50                                                                     (b) 55
(c) 25                                                                      (d) 100
Answer: (a)

613. Who is legally competent under the Indian Constitution to declare war or conclude peace ?
(a) The President                                                   (b) The Prime Minister
(c) The Council of Ministers                                (d) The Parliament
Answer: (a)

614. What was the exact constitutional position of the Indian Republic when the Constitution was brought into force with effect from January 26, 1950 ?
(a) A Democratic Republic
(b) A Sovereign Democratic Republic
(c) A Sovereign Secular Democratic Republic
(d) A Sovereign Secular Socialist Democratic Republic
Answer: (b)

615. The number of members from Lok Sabha to the Public Accounts Committee:
(a) 15                                                                    (b) 7
(c) 22                                                                    (d) 10
Answer: (a)

616. Which writ is issued by a High Court or the Supreme Court to compel an
authority to perform a function that it was not performing ?
(a) Writ of Certiorari                                      (b) Writ of Habeas Corpus
(c) Writ of Mandamus                                    (d) Writ of Quo Warranto
Answer: (c)

617. In which case did the Supreme Court of India determine that the Parliament has power to make amendment in fundamental rights, but it cannot make any change in the basic structure of the Constitution ?
(a) Golak Nath case                                     (b) Keshavanand Bharati case
(c) Both (a) and (b)                                     (d) Neither (a) nor (b)
Answer: (b)

618. In an election, electioneering has to be stopped in a Constituency—
(a) 24 hours before the poll commences
(b) 24 hours before the closing hour of polling
(c) 48 hours before the hour of commencement of polling
(d) 48 hours before the closing hour of polling
Answer: (d)

619. Which of the following exercised the most profound influence in framing the Indian Constitution ?
(a) British Constitution                            (b) U.S. Constitution
(c) Irish Constitution                       (d) The Government of India Act, 1935
Answer: (d)
620. Full statehood was granted to Arunachal Pradesh by .....amendment.
(a) 45                                                                 (b) 55
(c) 53                                                                  (d) 57
Answer: (b)

621. Who among the following is/are not appointed by the President of India ?
(a) Governors of the States
(b) Chief Justice and Judges of the High Courts
(c) Vice-President
(d) Chief Justice and Judges of the Supreme Court
Answer: (c)

622. Which Amendment provided for an authoritative text of the Constitution in Hindi?
(a) 58th                                                                   (b) 52nd
(c) 61st                                                                    (d) 73rd
Answer: (a)

623. Under the Indian Constitution, what does ‘Adult Suffrage’ signify—
(a) Children
(b) Persons
(c) Any Indian citizen who is of the age of 18 years and above
(d) None of these
Answer: (c)

624. The number of members in the Privilege Committee of Parliament:
(a) 30                                                                        (b) 22
(c) 15                                                                          (d) 25
Answer: (c)

625.  Who decides allotment of symbols to Political Parties—
(a) Political Party leader
(b) Political Party Governing Committees
(c) Election Committee of Political Party
(d) Election Commission
Answer: (d)
<Previous><01, ....., 2324, 25, 26, 27, 28293031><Next>

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ  വേണോ? ദാ ഇവിടെ ക്ലിക്കിക്കോളു 
Facts about Kerala - Questions and Answers Click here
Kerala Renaissance - Questions and Answers Click here
Facts about India -Questions and Answers Click here
Modern India- Questions & Answers Click here
General Knowledge- Questions and Answers  Click here
Rural Development Programmes - Questions and Answers Click here
Graduate Level Questions and Answers Click here
Related Links
1. CURRENT AFFAIRS ---> Click here
2. IT, CYBER LAWS AND GENERAL ENGLISH QUESTIONS AND ANSWERS ---> Click here

No comments:

Post a Comment