∗പോലീസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ / വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി 653/2017,657/2017)തസ്തികകളുടെ 26-05-2018 ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ∗∗∗ 

Monday, 18 December 2017

Facts about India -Questions and Answers -15

351. The second Field Marshall of independent India:
(a) Arjan Singh                                 (b) KM Kariappa
(c) Manekshaw                                  (d) None of these
Answer: (b)

352. The first indigenously built missile of India:
(a) Pritvi                                          (b) Nag
(c) Agni                                             (d) Trishul
Answer: (a)

353. The first indigenously built air-to-air missile of India:
(a) Maitri                                             (b) Asthra
(c) Nag                                                (d) Akash
Answer: (b)

354. The chairman of the Atomic Energy Commission when India conducted its first nuclear explosion:
(a) Homi Sethna                                 (b) Raja Ramanna
(c) Nag Chaudhuri                              (d) Homi Bhabha
Answer: (a)

355. In which district is Pokhran?
(a) Jaipur                                                 (b) Ajmer
(c) Alwar                                                (d) Jaisalmer
Answer: (d)

356. Who is regarded as the father of atom bomb of India:
(a) Raja Ramanna                                  (b) Nag Chaudhuri
(c) Homi Sethna                                     (d) PK Iyengar
Answer: (a)

357. The first country which is not a permanent member of UN Security council to conduct a nuclear experiment:
(a) Pakistan                                                 (b) South Korea
(c) Iran                                                       (d) India
Answer: (d)

358. Name the country which helped India for the development and execution of nuclear device in 1974:
(a) France                                              (b) Canada
(c) Australia                                           (d) Russia
Answer: (b)

359. Prime Minister of India during the Pokhran explosion of 1998:
(a) Dewegouda                                      (b) VP Singh
(c) Chandrasekhar                                 (d) AB Vajpayee
Answer: (d)

360. India conducted second nuclear experiment in the year:
(a) 1998                                                (b) 1999
(c) 2000                                                 (d) 2001
Answer: (a)

361. Apsara started functioning in:
(a) 1954                                               (b) 1955
(c) 1956                                                (d) 1958
Answer: (c)

362. Tarapur Atomic power station started functioning in:
(a) 1967                                             (b) 1968
(c) 1969                                               (d) 1970
Answer: (c)

363. India’s second nuclear reactor:
(a) Cirus                                              (b) Zerlina
(c) Dhruva                                         (d) Kamini
Answer: (a)

364. The Viceroy of British India who resigned over the question of Egypt:
(a) Curzon                                                           (b) Dufferin
(c) Ripon                                                              (d) Minto II
Answer: (c)

365. The word ‘National’ was added to the name of Congress during the Nagpur
session of:
(a) 1891                                                                    (b) 1892
(c) 1897                                                                     (d) 1899
Answer: (a)

366. The word ‘Swaraj’ was first used in the Congress platform in the 1906 session of:
(a) Pune                                                                 (b) Lucknow
(c) Surat                                                                 (d) Kolkata
Answer: (d)

367. The year of ‘Black hole’ episode of Calcutta:
(a) 1755                                                                 (b) 1756
(c) 1757                                                                 (d) 1758
Answer: (b)

368. Ulgulan was a movement of the:
(a) Agarias                                                           (b) Juangs
(c) Mundas                                                          (d) Hos
Answer: (c)

369. What was the real name of Bahadur Shah I, who emerged victorious in the
war of succession after Aurangazeb?
(a) Muazzam                                                          (b) Salim
(c) Farid                                                                  (d) Khurram
Answer: (a)
370. Which modern historian opined that “the so called First National War of Independence of 1857 isneither First, nor National, nor War of Independence.” ?
(a) S.N.Sen                                                                (b) Tara Chand
(c) R.C.Majumdar                                                   (d) K.K.Dutta
Answer: (c)

371. Which session of the Indian National Congress decided to reorganise
Provincial Congress Committees on the basis of linguistic areas:
(a) 1920 Nagpur                                                     (b) 1911 Kolkata
(c) 1916 Lucknow                                                  (d) 1924 Belgaum
Answer: (a)

372. Which tribal leader was regarded as an incarnation of God and Father of the World?
(a) Kanhu Santha                                                      (b) Rupa Naik
(c) Birsa Munda                                                         (d) Joria Bhagat
Answer: (c)

373. Who among the following was the editor of ‘Deenabandhu’?
(a) Dadabhai Naoroji                                              (b) Jotiba Phule
(c) Robert Knight                                                     (d) Manmohan Ghosh
Answer: (b)

374. The year of ‘Black hole’ episode of Calcutta:
(a) 1755                                                                 (b) 1756
(c) 1757                                                                 (d) 1758
Answer: (b)

375. What was the real name of Bahadur Shah I, who emerged victorious in the
war of succession after Aurangazeb?
(a) Muazzam                                                          (b) Salim
(c) Farid                                                                  (d) Khurram
Answer: (a)
<Next Page><01, ....1314, 15, 1617, 18....., 30313233>
Facts about Kerala - Questions and Answers Click here
Kerala Renaissance - Questions and Answers Click here
Kerala - Districts and Places - Questions and Answers Click here
Social Welfare Schemes and Measures - Questions and Answers Click here
Rural Development Programmes - Questions and Answers Click here
Graduate Level Questions and Answers Click here
Modern India- Questions & Answers Click here
Related Links
1. CURRENT AFFAIRS ---> Click here
2. IT, CYBER LAWS AND GENERAL ENGLISH QUESTIONS AND ANSWERS ---> Click here
4. GEOGRAPHY AND ECONOMICS     

No comments:

Post a Comment