∗പോലീസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ / വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി 653/2017,657/2017)തസ്തികകളുടെ 26-05-2018 ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ∗∗∗ 

Monday, 18 December 2017

Facts about India -Questions and Answers -13

301. Yercaud is a hill station in ...... in Shevaroy Hills .
(a) Tamil Nadu                                      (b) Karnataka
(c) Andhra Pradesh                                (d) Orissa
Answer: (a)

302. Which is not in Tamil Nadu?
(a) Udagamandalam                              (b) Kodaikanal
(c) Coorg                                                   (d) Yercaud
Answer: (c)

303. The highest hill station in South India:
(a) Yercaud                                               (b) Munnar
(c) Udagamandalam                               (d) Kodaikanal
Answer: (c)

304. The Dargah of Sufi saint Khwaja Muinuddin Chisti is in:
(a) Ajmer                                                  (b) Agra
(c) Fatepur Sikri                                      (d) Jaipur
Answer: (a)

305. The four most sacred pilgrimage places of Buddhists are Lumbini, Kushinagara, Saranath and......
(a) Vaisali                                         (b) Rajagriha
(c) Bodh Gaya                                 (d) Pavapuri
Answer: (c)

306. Char Dham, the sacred shrines of Badrinath, Kedarnath, Gangotri and Yamunotri related to:
(a) Jains                                           (b) Buddhists
(c) Hindus                                       (d) Parsis
Answer: (c)

307. Which is also called ‘Darbar Sahib’?
(a) Harmandir Sahib                      (b) Somnath Temple
(c) Khajuraho temple                    (d) Amarnath Temple
Answer: (a)

308. Which pilgrimage centre of Hindus is also known by the name Mayapur?
(a) Rishikesh                                  (b) Haridwar
(c) Nasik                                          (d) Ujjain
Answer: (b)

309. In which country is Mansarovar?
(a) China                                             (b) India
(c) Pakistan                                        (d) Nepal
Answer: (a)

310.  The place where Lord Krishna was born?
(a) Mathura                                     (b) Dwaraka
(c) Ayodhya                                    (d) Prayag
Answer: (a)311. The place which was temporary residence of Rama during the 14 years of exile?
(a) Ayodhya                                        (b) Lanka
(c) Kishkindha                                       (d) Nasik
Answer: (d)

312. The place where Ganga, Yamuna and mythical Saraswati meet:
(a) Devaprayag                                    (b) Agra
(c) Haridwar                                        (d) Prayag
Answer: (d)

313. The place where Lord Rama built a bridge across the sea:
(a) Rameswaram                                (b) Ayodhya
(c) Haridwar                                        (d) Nasik
Answer: (a)

314. The train that covers the longest distance:
(a) Kerala Express                                 (b) Taj Express
(c) Vivek Express                                  (d) Himasagar Express
Answer: (a)

315. Himasagar Express covers a distance of:
(a) 4000                                                  (b) 3751 km
(c) 2933                                                 (d) 3214
Answer: (b)

316. The headquarters of Konkan Railway is Belapur House in:
(a) Navy Mumbai                              (b) Mangalore
(c) Chennai                                         (d) New Delhi
Answer: (a)

317. The train that connects India and Pakistan:
(a) Maitri Express                        (b) Samjhota Express
(c) Shaheed Express                    (d) Taj Express
Answer: (b)

318. Thar Express connects India and.....
(a) Bangladesh                               (b) Nepal
(c) Pakistan                                     (d) None of these
Answer: (c)

319. Maitri Express connects India and:
(a) Nepal                                              (b) Pakistan
(c) Bangladesh                                   (d) None of these
Answer: (c)

320. Which train runs between Attari (India) and Wagha (Pakistan) ?
(a) Thar Express                                     (b) Samjhota Express
(c) Maitri Express                                    (d) None of these
Answer: (b)

321. The colour of Rajdhani Express trains:
(a) Red                                                     (b) Blue          
(c) Yellow                                                 (d) Green
Answer: (a)

322. The colour of ordinary trains in India:
(a) Yellow                                               (b) Yellow
(c) Green                                                (d) Blue
Answer: (d)

323. The distance of rails in metre gauge:
(a) 1000mm                                         (b) 1676 mm
(c) 762mm                                            (d) 610mm
Answer: (a)

324. India is the birth place of four major religionsHinduism, Buddhism, Jainism and.......
(a) Parsi religion                                    (b) Bahai religion
(c) Shintoism                                           (d) Sikh religion
Answer: (d)

325. The second  largest religion in India:
(a) Christianity                                            (b) Islam
(c) Sikh religion                                        (d) Parsi relgion
Answer: (b)
<Next Page><01, ....1112, 13, 1415, 16....., 30313233>

Facts about Kerala - Questions and Answers Click here
Kerala Renaissance - Questions and Answers Click here
Kerala - Districts and Places - Questions and Answers Click here
Social Welfare Schemes and Measures - Questions and Answers Click here
Rural Development Programmes - Questions and Answers Click here
Graduate Level Questions and Answers Click here
Modern India- Questions & Answers Click here
Related Links
1. CURRENT AFFAIRS ---> Click here
2. IT, CYBER LAWS AND GENERAL ENGLISH QUESTIONS AND ANSWERS ---> Click here
4. GEOGRAPHY AND ECONOMICS                                        

No comments:

Post a Comment