∗പോലീസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ / വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി 653/2017,657/2017)തസ്തികകളുടെ 26-05-2018 ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ∗∗∗ 

Monday, 18 December 2017

Facts about India -Questions and Answers -32

776. In 1905, Bhavani Mandir was published  by:
(a) B.G.Tilak                                                  (b) Aurobindo
(c) Sachin Sanyal                                          (d) Barindrakumar Ghosh
Answer: (d)

777. In which city Tipu Sultan planted ‘Tree of Liberty’?
(a) Srirangapatnam                                          (b) Mysore
(c) Bangalore                                                      (d) Halebid
Answer: (a)

778. Indian Broadcasting Corporation was renamed in 1936 as:
(a) Akashvani                                                   (b) Nabhovani
(c) Doorvani                                                    (d)  All India Radio
Answer: (d)

779. Mrs.Annie Besant set up Home Rule League in September 1916 with its seat at:
(a) Pune                                                            (b) Kolkata
(c) Adayar                                                         (d) Delhi
Answer: (c)

780. Punjab was annexed to British India in 1849 by:
(a) Lord Canning                                          (b) John Lawrence
(c) Lord Dufferin                                          (d)  Lord Dalhousie
Answer: (d)

781. Roa Bharmal, who rose in revolt due to the interference of British in the internal affairs of the state, was the ruler of:
(a) Kashmir                                                    (b) Mysore
(c) Cutch                                                         (d) Bengal
Answer: (c)

782. Robert Knight is related to the maga- zine/newspaper?
(a) Deenabandhu                                          (b) The Statesman
(c) Voice of India                                           (d)  Indian Mirror
Answer: (b)

783. Taluqdari settlement was made in:
(a) Bihar                                                            (b) Orissa
(c) Oudh                                                            (d)  Madras
Answer: (c)

784. The background of the Mahar movement was:
(a) Maharashtra                                        (b) Punjab
(c) Bihar                                                       (d)  Kashmir
Answer: (a)

785. The background of the Sanyasi Revolt was:
(a) Gujarat                                                   (b) Bengal
(c) Bombay                                                   (d) Madras
Answer: (b)

786. The British introduced the railways in India in order to:
(a) promote heavy industries
(b) facilitate British commerce and administrative control
(c) move food stuff in case of famine
(d)  enable Indians to move freely within the country
Answer: (b)

787. The credit of victory of Porto Novo goes to the British General:
(a) Eyrecoot                                                      (b) Munroe
(c) Col.Fraser                                                    (d) Col.Bailey
Answer: (a)

788. The first Indian to join the ICS:
(a) SN Bannerjee                                       (b) Manmohan Ghosh
(c) S.P.Sinha                                                (d) Satyendranath Tagore
Answer: (d)

789. The first secretary of Punjab Naujawan Sabha was:
(a) Ajith Singh                                              (b) Lajpath Rai
(c) Bhagat Singh                                          (d) Lahore
Answer: (c)

790. The last Governor General of East India Company:
(a) William Bentick                                    (b) Dalhousie
(c) John Lawrence                                       (d) Canning
Answer: (d)

791. The Mughal emperor who earned the nick name ‘Rangila’ due to his addition to wine and women:
(a) Bahadur Shah I                                      (b) Muhammad Shah
(c) Shah Alam                                               (d) Farukh Siyar
Answer: (b)

792. The newspaper ‘Rast Goftar’ propagated the message of an organisation
Stood for the reforms of:
(a) Parsis                                                                   (b) Sikhs
(c) Christians                                                            (d) Jews
Answer: (a)

793. The office of Peshwa became independent during the reign of:
(a) Shivaji                                                                 (b) Sambhaji
(c) Raja Ram                                                             (d) Sahu
Answer: (d)

794. The organiser of ‘Dharma Sabha’:
(a) M.G.Ranade                                             (b) Raja Ram Mohun Roy
(c) Radha Kant Deb                                       (d) Vivekananda
Answer: (c)
795. The policy of ‘Masterly Inactivity’ is associated with the name of the
Governor General:
(a) Dalhousie                                                      (b) John Lawrence
(c) Canning                                                          (d)  Warren Hastings
Answer: (b)

796. The Second Anglo Mysore war was fought during the Governor Generalship of:
(a) Wellesley                                                   (b) Warren Hastings
(c) Dalhousie                                                  (d)  Ellenborough
Answer: (b)

797. The Treaty of Allahabad was signed in:
(a) 1765                                                            (b) 1784
(c) 1792                                                             (d)  1799
Answer: (a)

798. The Treaty of Bassein was signed between Baji Rao II the last Peshwa
and the ____
(a) Mughals                                                      (b) French
(c) Sikhs                                                            (d) English
Answer: (d)

799. The Treaty of Mysore was signed between Tipu and the British in:
(a) 1784                                                               (b) 1792
(c) 1799                                                               (d) 1782
Answer: (a)

800. The Treaty of Purandhar was signed between the English and the Peshwa in:
(a) 1775                                                                 (b) 1776
(c) 1786                                                                 (d) 1796
Answer: (b)
<Next Page><01, ....25262728293031, 32, 33>
Facts about Kerala - Questions and Answers Click here
Kerala Renaissance - Questions and Answers Click here
Kerala - Districts and Places - Questions and Answers Click here
Social Welfare Schemes and Measures - Questions and Answers Click here
Rural Development Programmes - Questions and Answers Click here
Graduate Level Questions and Answers Click here
Modern India- Questions & Answers Click here
Related Links

No comments:

Post a Comment