∗പോലീസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ / വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി 653/2017,657/2017)തസ്തികകളുടെ 26-05-2018 ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ∗∗∗ 

Wednesday, 20 December 2017

GENERAL KNOWLEDGE- Questions and Answers -63

1551. Madras Mahajana Sabha was established in:
(a) 1884                                                         (b) 1887
(c) 1894                                                        (d)  1904
Answer: (a)

1552. Pondicherry was the main base on the coromandel coast of the:
(a) English East India Company              (b) French East India Company
(c) Dutch East India Company                 (d) Danish East India Company
Answer: (b)

1553. Revolutionary youth Madanlal Dhingra shot dead:
(a) Michael O’Dyer                                       (b) General Dyer
(c) Lord Curzon                                            (d) Curzon Wylie
Answer: (d)

1554. Sir William Sleeman was associated with the operation against the:
(a) Sikhs                                                      (b) Rajputs
(c) Thugs                                                     (d) Pindaris
Answer: (c)

1555. The ‘Voice of India’ published extracts from Indian Press. It was started by:
(a) S.N.Bannerjee                                          (b) Bal Gangadhar Tilak
(c) Dadabhai Naoroji                                   (d) P.Ananda Charlu
Answer: (c)

1556. The author of ‘1857 The Great Rebellion’:
(a) Vir Savarkar                                               (b) Ashok Mehta
(c) Jawaharlal Nehru                                     (d) Sarojini Naidu
Answer: (b)

1557. The first Indian to be elected to the leadership of Communist International
was:
(a) M.N.Roy                                                               (b) P.C.Joshi
(c)Sohan Singh Josh                                               (d) S.A.Dange
Answer: (a)

1558. The first Indian to preach the gospel of Swadeshi and India for Indians:
(a) WC Bannerjee                                                    (b) Dadabhai Naoroji
(c) Raja Ram Mohun Roy                                   (d) Swami Dayanand Saraswati
Answer: (d)

1559. The first war of Independence in India lasted for almost:
(a) Two weeks                                                   (b) Two years
(c) Two days                                                       (d) One year
Answer: (b)

1560. Who founded Dayanand Anglo Vedic School?
(a) Lala Hansraj                                 (b) Bhagat Singh
(c) Vivekananda                                 (d) Iswar Chandra Vidhyasagar
Answer: (a)

1561. Who introduced Ryotwari system in Madras?
(a) Elphinstone                                                (b) Alexander Reed
(c) Thomas Monroe                                        (d) Robert Clive
Answer: (c)

1562. Who is associated with Self Respect Movement?
(a) G.S.Iyer                                                           (b) Vanchi Iyer
(c) E.V.Ramaswami Naiker                             (d) V.O.Chidambaram Pillai
Answer: (c)

1563. Who was the president of Indian National Congress during Bengal
partition?
(a) Motilal Nehru                                          (b) Dadabhai Naoroji
(c) Pheroz Shah Mehta                                  (d) Gopal Krishna Gokhale
Answer: (d)

1564. ‘Hind Swaraj’ was written by Gandhiji while:
(a) Travelling from England to India by ship
(b) In Sabarmati Asharam
(c) Travelling from England to South Africa by ship
(d) Leading Champaran Satyagraha
Answer: (c)

1565. ‘Sudharak’ was a newspaper by:
(a) G.K.Gokhale                                       (b) Gandhiji
(c) M.G.Ranade                                       (d) B.G.Tilak
Answer: (a)

1566. “Christianity  wins its prosperity by cutting throats of its fellow men”- Who
said this?
(a) Dayanand                                            (b) Vivekananda
(c) Ram Krishna Paramhansa               (d) Gandhiji
Answer: (b)

1567. “God is of no use to the hungry belly’Whose words are these?
(a) Vivekananda                                   (b) Dayanand
(c) Guru Nanak                                     (d) Ram Krishna Paramhansa
Answer: (d)

1568. A leading British Parliamentarian and politician admitted that the revolt of
1857 was a ‘National Revolt’ not a’ Military Mutiny’?
(a) Lord Dalhousie                                 (b) Lord Canning
(c) William Gladstone                           (d) Benjamin Disraeli
Answer: (d)

1569. After 1857, who among the following announced at a Durbar at Allahabad,
the assumption of the Government of India by the Sovereign of Great Britain?
(a) Lord Canning                                    (b) Sir John Lawrence
(c) Lord Mayo                                         (d) Lord Northbrook
Answer: (a)


1570. All India Hindu Maha Sabha was setup in 1915 under the presidentship of:
(a) Sahajanand                                          (b) Maharaja of Kasimbazar
(c) Lajpath Rai                                           (d)  M.M.Malavya
Answer: (b)

1571. An Indian revolutionary who was a professor of Sanskrit in the Universities
of Berkeley and Stanford died in Philadelphia:
(a) Shyamji Krishna Varma                     (b) Lala Hardayal
(c)Taraka Nath Das                                   (d) Bhai Parmanand
Answer: (b)

1572. Baba Ram Chandra Das was a leader of:
(a) Taluqdars                                                (b) Liberals
(c) Congress                                                 (d) Peasants
Answer: (d)

1573. Domingo Paes was a visitor from:
(a) Iran                                                           (b) France
(c) Russia                                                      (d)  Portugal
Answer: (d)

1574. During 1940s,Nanasaheb Ramchandra Patil founded parallel government
named Prati Sarkar in the 150 villages in:
(a) Bengal                                                      (b) Bihar
(c) Maharashtra                                          (d) Orissa
Answer: (c)

1575. During Quit India  movement, Tamralipta Jatiya Sarkar (Tamrlipta
National Government) was formed in:
(a) Maharashtra                                                   (b) Bengal
(c) Orissa                                                                (d)  Bihar
Answer: (b)
<Previous ><01, .... 606162, 63, 64, 65, .....899091><Next >


Facts about Kerala - Questions and Answers Click here
Kerala Renaissance - Questions and Answers Click here
Facts about India -Questions and Answers Click here
Modern India- Questions & Answers Click here
Social Welfare Schemes and Measures - Questions and Answers Click here
Rural Development Programmes - Questions and Answers Click here
Graduate Level Questions and Answers Click here
Related Links

No comments:

Post a Comment