∗പോലീസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ / വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി 653/2017,657/2017)തസ്തികകളുടെ 26-05-2018 ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ∗∗∗ 

Wednesday, 20 December 2017

GENERAL KNOWLEDGE- Questions and Answers -30

726. Bangladesh is the youngest country in South Asia,formed in .......
(a) 1971           (b) 1970            
(c) 1969              (d) 1968
Answer: (a)

727. In Bangladesh, Ganga is known as:
(a) Hugly                                                    (b) Padma
(c) Jamuna                                                 (d) Bhagirathi
Answer: (b)

728. .....  in Bangladesh is the longest beach in the world (125 km).
(a) Marina Beach                                             (b) Navsari Beach
(c) Cox’s Bazar                                                 (d) Meghna Beach
Answer: (c)

729. In which of following commodities, Bangladesh leading?
(a) Jute                                  (b) Tea          
(c) Gold                                (d) Coffee
Answer: (a)

730. The organisation that fought for the liberation of Bangladesh is ‘...........’.
(a) LTTE                                                              (b) Muktibahini
(c) Santhivahini                                                (d) Jatiya Sena
Answer: (b)

731. The city of Mosques:
(a) Chittagong                                                     (b) Dhaka
(c) Sylhet                                                              (d) None of these
Answer: (b)

732. Bangladesh is known as:
(a) Land of Canals                                                  (b) Land of 1000 Lakes
(c) Land of Rivers and Distributatiries            (d) Land of Minarets
Answer: (c)

733. Former name of Dhaka:
(a) Sambajinagar                                                    (b) Karnavati
(c) Bhagyanagar                                                      (d) Jahangirnagar
Answer: (d)

734. The national animal of Bangladesh:
(a) Lion                                                                         (b) Royal Bengal Tiger
(c) Yak                                                                          (d) Horse
Answer: (b)

735. The important port of Bangladesh:
(a) Dhaka                                                                    (b) Chittagong
(c) Karachi                                                                  (d) Penang
Answer: (b)

736. The country where General Election is conducted by an interim government formed for that purpose.
(a) China                                                                 (b) Nepal
(c) Bhutan                                                               (d) Bangladesh
Answer: (d)

737. The main langauage of Bangladesh:
(a) Urdu              (b) English          
(c) Bengali          (d) Hindi
Answer: (c)

738. Who among the following is a favourite poet of Bangladesh?
(a) Mirza Ghulam Ali                                         (b) Mirza Ghalib
(c) Kazi Nazrul Islam                                         (d) Muhammad Iqbal
Answer: (c)

739. The district of Assam that was ceded to East Pakistanl at the time of partition:
(a) Rangpur                                                         (b) Chittagong
(c) Dhaka                                                             (d) Sylhet
Answer: (d)

740. Other than India, which is a neighbouring country of Bangladesh?
(a) Nepal Z                                                            (b) Bhutan
(c) Myanmar                                                        (d) Thailand
Answer: (c)

741. The second largest religious group in Bangladesh:
(a) Muslim                                                        (b) Christianity
(c) Buddhists                                                   (d) Hindus
Answer: (d)

742. Bangladesh was formerly known as:
(a) West Pakistan                                            (b) West Bengal
(c) Kalinga                                                         (d) East Pakistan
Answer: (d)

743. Founder of Bangladesh Nationalist Party (BNP):
(a) Ziaur Rehman                                             (b) Mujibur Rehman
(c) Zillur Rehman                                             (d) HM Ershad
Answer: (a)

744. Who is the founder of Bangladesh?
(a) Zillur Rehman                                              (b) Ziaur Rehman
(c) HM Ershad                                                    (d) Mujibur Rehman
Answer: (d)

745. Sheikh Mujibur Rehman belonged to the party:
(a) PPP                                                                 (b) BNP
(c) Avami League                                                (d) Muslim League
Answer: (c)

746. Hadudu is the national sports of Bangladesh. It is otherwise called:
(a) Football                                                            (b) Kabbadi
(c) Chess                                                                 (d) Hockey
Answer: (b)

747. The largest distributary of Brahmaputra:
(a) Jamuna                                                            (b) Padma
(c) Meghna                                                           (d) Surma
Answer: (a)

748. After joining with Meghna, river Padma is known as:
(a) Lower Meghna                                              (b) Lower Padma
(c) Jamuna                                                            (d) Bhagirathi
Answer: (a)

749. The largest delta in the world:
(a) Amazon                                                          (b) Nile
(c) Sundarbans                                                   (d) Mekong
Answer: (c)

750. Sundarbans delta is formed after the merging of two rivers, namely.......
(a) Ganga and Yamuna                                         (b) Ganga and Brahmaputra
(c) Brahmaputa and Indus                                 (d) Indus and Ganga
Answer: (b)
<Previous ><01, .... 272829, 30, 31, 32, .....899091><Next >

Facts about Kerala - Questions and Answers Click here
Kerala Renaissance - Questions and Answers Click here
Modern India- Questions & Answers Click here
Social Welfare Schemes and Measures - Questions and Answers Click here
Rural Development Programmes - Questions and Answers Click here
Graduate Level Questions and Answers Click here
Related Links
1. CURRENT AFFAIRS ---> Click here
2. IT, CYBER LAWS AND GENERAL ENGLISH QUESTIONS AND ANSWERS ---> Click here

No comments:

Post a Comment