∗പോലീസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ / വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി 653/2017,657/2017)തസ്തികകളുടെ 26-05-2018 ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ∗∗∗ 

Wednesday, 20 December 2017

GENERAL KNOWLEDGE- Questions and Answers -17

401. The pen name of Samuel Clemens:
(a) George Eliot (b) Saki
(c) Mark Twain (d) O.Henry
Answer: (c)

402. Chimpanzee is a native of:
(a) Asia (b) Australia
(c) South America (d) Africa
Answer: (d)

403. The first Open Heart Sugery was done by:
(a) Dr.Christian Bernard (b) P.Venugopal
(c) Walton Lillehel  (d) None of these
Answer: (c)

404. Who was called ‘Prince of Patriots’?
(a) Mahathma Gandhi  (b) Bhagat Singh
(c) Jawaharlal Nehru (d) None of these
Answer: (d)

405. The slowest mammal:
(a) Snail (b) Sloth
(c) Koyla (d) Beever
Answer: (b)

406. The number of bones in human face:
(a) 7  (b) 21  
(c) 14  (d) 33
Answer: (c)

407. The American President who was an actor by profession, before becoming
the President:
(a) Ronald Regan (b) Richard Nixon
(c) George W. bush (d) Bill Clinton
Answer: (a)

408. William Shakespeare was born in:
(a) 1554  (b) 1564 
(c) 1574 (d) 1584
Answer: (b)

409. The Roman Numeral ‘M’ represents:
(a) 1000 (b) 500 
(c) 100 (d) 400
Answer: (a)

410. Name the Prime Minister who appointed Ashok Mehta Committee in 1977
(a) Charan Singh (b) Morarji Desai
(c) Indira Gandhi (d) None of these
Answer: (b)

411. What is known as the ‘metal of future’?
(a) Platinum (b) Titanium
(c) Gold (d) Aluminium
Answer: (b)

412. Who is known as ‘the man of destiny’?
(a) Hitler (b) Bismark
(c) Mussolini (d) Napoleon
Answer: (d)

413. The most widely spoken foreign language in India:
(a) French (b) Arabic
(c) Portuguese (d) English
Answer: (d)

414. The number of players in a team is equal in the following games except:
(a) Football (b) Cricket
(c) Lacrosse (d) Hockey
Answer: (c)

415. Bull Fighting is the National Game of:
(a) U.S.A. (b) Pakistan
(c) Japan (d) Spain
Answer: (d)

416.On whose birth day Natioanal Integration Day is observed in India:
(a) Rajiv Gandhi (b) SubasgChandra Bose
(c) Indira Gandhi (d) Mahathma Gandhi
Answer: (c)

417. Josip Broz Tito was the first Prime Minister of:
(a) Kenya (b) Turkey
(c) Yugoslavia (d) Tanzania
Answer: (c)

418. The nearest star to the Earth:
(a) Alpha Centaury (b) Proxima Centaury
(c) Sirius (d) None of these
Answer: (d)

419. The unit of potential difference:
(a) Watt (b) Volt
(c) Ampere (d) Farad
Answer: (b)


420. Mount Isa, world’s largest city in area is in:
(a) China  (b) U.S.A.
(c) Japan (d) Australia
Answer: (d)

421. The position of Earth nearest to the Sun:
(a) Aphelion (b) Perihelion
(c) Apogee (d) Perigee
Answer: (b)

422. Uprising trends in share prices are called:
(a) Bullish trends (b) Ratio trends
(c) Stock holding (d) Bearish trends
Answer: (a)

423. Which of the following is the biggest state-run organisation in India?
(a) Department of Defence
(b) Posts and Telegraph Department
(c) Railways
(d) Central Public Works Department
Answer: (c)

424. With which of the following countries is the famous ‘October Revolution’ is associated?
(a) China (b) Cuba
(c) France (d) Russia
Answer: (d)

425. Which of the following states of the Indian Union does not have a bicameral legislature?
(a) Jammu and Kashmir  (b) Bihar
(c) Madhya Pradesh (d) Karnataka
Answer: (c)
<Previous ><01, .... 1516, 17, 18, 19, .....899091><Next >

Facts about Kerala - Questions and Answers Click here
Kerala Renaissance - Questions and Answers Click here
Modern India- Questions & Answers Click here
Social Welfare Schemes and Measures - Questions and Answers Click here
Rural Development Programmes - Questions and Answers Click here
Graduate Level Questions and Answers Click here
Related Links
1. CURRENT AFFAIRS ---> Click here
2. IT, CYBER LAWS AND GENERAL ENGLISH QUESTIONS AND ANSWERS ---> Click here

No comments:

Post a Comment