∗പോലീസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ / വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി 653/2017,657/2017)തസ്തികകളുടെ 26-05-2018 ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ∗∗∗ 

Wednesday, 20 December 2017

GENERAL KNOWLEDGE- Questions and Answers -38

926. In which year Gandhiji founded AllIndia Harijan Samaj aiming at the abolition of untouchability?
(a) 1931       (b) 1932
(c) 1933          (d) 1934
Answer: (b)

927. The leader who ended Satyagraha at Guruvayur as directed by
Gandhiji:
(a) K.Kelappan                 (b) A K  G o p alan
(c) EMS                                (d) TK Madhavan
Answer: (a)

928. At what age Gandhiji decided to adopt brahmacharya?
(a) 37            (b) 38                
(c) 39                  (d) 40
Answer: (a)

929. Who formulated Sevagram project?
(a) V inoba Bhave                      (b) Mahathma Gandhi
(c) Mahadev Desai                    (d) Tagore
Answer: (b)

930.  The Congress at which Gandhiji and Nehru met for the first time was that of 1916.  It was held at:
(a) Faizpur                                  (b) Kolkata
(c) Lucknow                               (d) Belgaum
Answer: (c)

931. Who was known as ‘Japan Gandhi’?
(a) Toyihiko Kagava                   (b) Aung San Su Kyi
(c) U Nu                                        (d) None of these
Answer: (a)

932.  The disciples who were present there   when Gandhiji passed away:
(a) Manu and Aabha                      (b) Patel and Nehru
(c) Rajaji and Nehru                       (d) Patel and Vinoba
Answer: (a)

933.  In which year Gandhi-Irwin Pact was signed?
(a) 1929                 (b) 1930
(c) 1931                     (d) 1932
Answer: (c)

934. The period mentioned in the autobiography of Mahathma Gandhi is from
childhood to:
(a) 1920                          (b) 1925
(c) 1926                            (d) 1927
Answer: (a)

935.  In which day Gandhiji was assassinated?
(a) Thursday                        (b) Friday
(c) Saturday                        (d) Sunday
Answer: (b)

936.  Who wrote the book ‘Gandhi and Anarchy’?
(a) C.Sankaran Nair                                (b) V.D.Savarkar
(c) B.R.Ambedkar                             (d) Syamaprasad Mukherjee
Answer: (a)

937.  Who wrote ‘Waiting for the Mahathma’?
(a) KM Munshi                                  (b) Louis Fischer
(c) R.K.Narayan                                 (d) None of these
Answer: (c)

938.  In which year Gandhiji visited Kerala for the first time?
(a) 1919                                             (b) 1920
(c) 1921                                              (d) 1922
Answer: (b)

939. In which year Gandhiji est abolished Ahmedabad Texile Union?
(a) 1915                                             (b) 1916
(c) 1917                                              (d) 1918
Answer: (c)

940.  Gandhiji was sentenced for six years imprisonment in 1922 for sedition on
behalf of the articles published in:
(a) Harijan                                        (b) Navjeevan
(c) Young India                                 (d) Satyagrahi 
Answer: (c)

941. Who authored ‘In search of Gandhi”?
(a) Louis Fischer                            (b) R.K.Narayan
(c) Richard Attenborogh             (d) None of these
Answer: (c)

942.  In which language Gandhiji st arted the weekly ‘Young India’?
(a) English                                    (b) Marathi
(c) Hindi                                          (d) Gujarati
Answer: (a)

943.  What was the age of Gandhiji when he reached India from South Africa in 1915?
(a) 45                           (b) 55               
(c) 50                         (d) 61
Answer: (a)

944. ‘After me, he will speak my language’ Gandhiji made this st atement on 15th
January, 1941 before AICC, intendin g:
(a) C.Rajagopalachari                    (b) Sardar Patel
(c) Jawaharlal Nehru                       (d) None of these
Answer: (c)


945. In which jail the assassins of Gandhiji were executed?
(a) Pune                                       (b) Mumbai
(c) Ambala                                    (d) Kolkata
Answer: (c)

946. The session of INC which approved the non-cooperation movement of
Gandhiji was held at:
(a) Nagpur                                      (b) Kolkat a
(c) Lucknow                                   (d) Belgaum
Answer: (b)

947.  Who said “ Satyagraha is the tool of strong people”?
(a) V inoba Bhave                              (b) Jawaharlal Nehru
(c) Vinoba Bhave                                 (d) Mahathma Gandhi
Answer: (d)

948.  Which food was advised to Gandhiji by his childhood friend Mehtab in order to get power?
 (a) Egg                                      (b) Milk
(c) Meat                                   (d) Fish
Answer: (c)

949. Who coined the term ‘Satyagraha’?
(a) Tagore                                       (b) Gandhiji
(c) Gokhale                                   (d) BG Tilak
Answer: (b)

950.  In which year Gandhiji was elected as the president of All India Home
Rule League?
(a) 1918                                               (b) 1919
(c) 1920                                                   (d) 1921
Answer: (c)
<Previous ><01, .... 353637, 38, 39, 40, .....899091><Next >

Facts about Kerala - Questions and Answers Click here
Kerala Renaissance - Questions and Answers Click here
Modern India- Questions & Answers Click here
Social Welfare Schemes and Measures - Questions and Answers Click here
Rural Development Programmes - Questions and Answers Click here
Graduate Level Questions and Answers Click here
Related Links
1. CURRENT AFFAIRS ---> Click here
2. IT, CYBER LAWS AND GENERAL ENGLISH QUESTIONS AND ANSWERS ---> Click here

No comments:

Post a Comment