∗പോലീസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ / വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി 653/2017,657/2017)തസ്തികകളുടെ 26-05-2018 ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ∗∗∗ 

Wednesday, 20 December 2017

GENERAL KNOWLEDGE- Questions and Answers -36

876. The second largest economy in Africa:
(a) Egypt                                (b) Nigeria
(c) Sudan                               (d) South Africa
Answer: (d)

877. South Africa is known as:
(a) Rainbow Land                 (b) Rainbow Nation
(c) Heart of Africa                 (d) Horn of Africa
Answer: (b)

878. The legislative capital of South Africa:
(a) Pretoria                             (b) Johannesburg
(c) Cape Town                       (d) Bloemfontein
Answer: (c)

879. The administrative capital of South Africa:
(a) Durban                               (b) Cape Town
(c) Bloemfontein                   (d) Pretoria
Answer: (d)

880. The judicial capital of South Africa:
(a) Bloemfontein                  (b) Durban
(c) Pretoria                            (d) Cape Town
Answer: (a)

881. The new name of Pretoria:
(a) Tshwane                              (b) Durban
(c) Johannesburg                     (d) Natal
Answer: (a)

882. South Africa is known as the “Land of Gold and .........’.
(a) Milk                                         (b) Diamond
(c) Honey                                     (d) Silver
Answer: (b)

883. Kimberley mines in South Africa is famous for:
(a) Petroleum                           (b) Copper
(c) Gold                                       (d) Coal
Answer: (c)

884. Former name of Cape of Good Hope:
(a) Cape Horn                             (b) Cape Agulhas
(c) Cape of Storms                     (d) Cape Kennedy
Answer: (c)

885. Which is known as the ‘Tavern of the seas’?
(a) Durban                                 (b) Cape Town
(c) Pretoria                                (d) Pretoria
Answer: (b)

886. The policy of racial discrimination that was adopted by the White government during the period 1948-1991.
(a) Apartheid                                 (b) Ghetto
(c) Holocaust                                 (d) None of these
Answer: (a)

887. In which place Gandhiji founded Phoenix settlement in 1904?
(a) Johannesberg                                  (b) Petermaritesberg
(c) Durban                                              (d) Pretoria
Answer: (c)

888. In which place Gandhiji founded Tolstoy Farm in 1910?
(a) Durban                                            (b) Cape Town
(c) Pretoria                                             (d) Johannesburg
Answer: (d)

889. South African leader Nelson Mandela spent ...... years in prison.
(a) 21                                                        (b) 27
(c) 30                                                        (d) 24
Answer: (b)

890. Nelson Mandela was released from jail in:
(a) 1988                                                (b) 1989
(c) 1990                                                 (d) 1991
Answer: (c)

891. The first black to become the president of South Africa:
(a) FW De Clarke                                 (b) Tabo Mbeki
(c) Nelson Mandela                            (d) Jacob Zuma
Answer: (c)

892. Which is known as Golden City?
(a) Johannesburg                               (b) Durban
(c) Pretoria                                          (d) Cape Town
Answer: (a)

893. In which year Nelson Mandela became the president of South Africa?
(a) 1991                                                (b) 1992
(c) 1993                                               (d) 1994
Answer: (d)

894. The first heart transplant surgery in the world was done by Dr. Christian
Bernard in .......on December 3, 1967.
(a) Cape Town                                         (b) Pretoria
(c) Johannesburg                                     (d) Durban
Answer: (a)


895. ....... obtained from South Africa is the largest diamond in the world.
(a) Kohinoor                                            (b) Cullinan
(c) Hope                                                     (d) Star
Answer: (b)

896. The independent country wholly surrounded by South African territory
(a) Swaziland                             (b) Namibia
(c) Lesotho                                     (d) Botswana
Answer: (c)

897. The largest city in South Africa:
(a) Pretoria                                       (b) Johannesburg
(c) Cape Town                                 (d) Bloemfontein
Answer: (b)

898. The number of official languages in South Africa:
(a) 10                                                   (b) 11
(c) 12                                                   (d) 13
Answer: (b)

899. In which Island Nelson Mandela was imprisoned?
(a) Ruben Island                              (b) Robben Island
(c) St.Helena                                      (d) Corsica
Answer: (b)

900. Where is Soccer City Stadium, the venue of the 2010 FIFA World Cup ?
(a) Pretoria                                        (b) Cape Town
(c) Durban                                          (d) Johannesburg
Answer: (d)
<Previous ><01, .... 333435, 36, 37, 38, .....899091><Next >

Facts about Kerala - Questions and Answers Click here
Kerala Renaissance - Questions and Answers Click here
Modern India- Questions & Answers Click here
Social Welfare Schemes and Measures - Questions and Answers Click here
Rural Development Programmes - Questions and Answers Click here
Graduate Level Questions and Answers Click here
Related Links
1. CURRENT AFFAIRS ---> Click here
2. IT, CYBER LAWS AND GENERAL ENGLISH QUESTIONS AND ANSWERS ---> Click here

No comments:

Post a Comment