∗പോലീസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ / വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി 653/2017,657/2017)തസ്തികകളുടെ 26-05-2018 ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ∗∗∗ 

Wednesday, 20 December 2017

GENERAL KNOWLEDGE- Questions and Answers -26

626. Which one of the following is not a planned city?
(a) Gandhinagar                                (b) Chandigarh
(c) Jamshedpur                                   (d) Allahabad
Answer: (d)

627. Which one of the following is not a factor while granting the st atus of city
to an area?
(a) Population                                   (b) Occupation of people
(c) Density of population              (d) Literacy
Answer: (d)

628. The exponent of the Marthandom Project:
(a) S.K.Dey                                            (b) Tagore
(c) S pencer Hatch                              (d) Jawaharlal Nehru
Answer: (c)

629. Which Five Year Plan was based on Harrold Domar Model?
(a) First                                                 (b) Second
(c) Third                                                 (d) Fourth
Answer: (a)

630. Lead Bank Sheme was introduced by:
(a) Narasimham Committee
(b) Nariman Committee
(c) Sarkaria Commission
(d) Asok Mehta Committee
Answer: (b)

631. The largest princely state in India at the time of independence:
(a) Travancore                                   (b) Kashmir
(c) Hyderabad                                    (d) Rajput ana
Answer: (c)

632. Sir Ronald Ross was born at:
(a) Mumbai                                        (b) Kolkatt a
(c) Chennai                                          (d) Almora
Answer: (d)

633. Firodia A wards related to the field of:
(a) Cenema                                        (b) Literature
(c) Jouranalism                                 (d) Science and Technology
Answer: (d)

634. The ancient city of Carthage was located in:
(a) Egypt                                            (b) Iraq
(c) T Unisia                                         (d) Israel
Answer: (c)

635.The quasi-federal nature of the Constitution of India was copied from
the Constitution of:
(a) U.S.A.                                                (b) Canada
(c) South Africa                                   (d) Brit ain
Answer: (b)

636.The award which is related to popularisation of science:
(a) Kalinga Prize                                     (b) Abel Prize
(c) Oscar A ward                                      (d) Orange Prize
Answer: (a)

637.The only pro-term Speaker to become the Speaker of Loksabha:
(a) Somanath Chatterjee                        (b) Rabi Ray
(c) Shivraj Pateel                                      (d) Neelam Sanjiva Reddy
Answer: (a)

638.What is known as ‘Nobel Prize in the field of Mathematics’:
(a) Abel Prize                                            (b) Bhatnagar A ward
(c)Magsaysay A ward                             (d) Right Livelihood A ward
Answer: (a)

639.The plant from which bio-diesel is obtained:
(a) Ricinus                                                 (b) Jetropha
(c) Hibiscus                                                (d) Castor
Answer: (b)

640.Phalke Ratna A ward is related to the field of:
(a) Film                                                       (b) Fiction
(c) Sports                                                   (d) Technology
Answer: (a)

641.Which one of the following awards are exclusively given to women?
(a) Booker Prize                                      (b) Orange Prize
(c) Firodia A ward                                   (d) Jesse Owens Award
Answer: (b)

642.Nilgiri biosphere reserve is spread over three st ates. Which one of the following is the one of these st ates?
(a) Kerala                                                    (b) Tamil Nadu
(c) Andhra Pradesh                                  (d) Karnataka
Answer: (c)

643.“Et tu, Brute” are the last words of:
(a) Alexander the Great                          (b) Julius Caesar
(c) Jesus Christ                                          (d) Napoleon
Answer: (b)

644. S Port Said is in:
(a) Egypt                                                   (b) Iran
(c) Turkey                                                 (d) Iraq
Answer: (a)

645.The country from which the makers of the constitution of Ireland copied
‘Directive Principles’:
(a) India                                                     (b) Japan
(c) Britain                                                 (d) Spanish Republic
Answer: (d)

646.Who among the following is called ‘Federal Ambassador’?
(a) Prime Minister                                 (b) Speaker
(c) Chief Justice                                      (d) President
Answer: (d)

647.The first st ate in South India where President’ s rule was declared for the
first time:
(a) Kerala                                                   (b) Thiru-Kochi
(c) Andhra                                                 (d) Tamil Nadu
Answer: (c)

648.Which Latin word has the meaning ‘W e order ’?
(a) Habeus Corpus                                   (b) Mandamus
(c) Certiorari                                             (d) Quo warranto
Answer: (b)

649.The Prime Minister of India when Prime Minister ’s Rozgar Yojana was
introduced?
(a) Rajiv Gandhi                                       (b) Indira Gandhi
(c) Narasimha Rao                                   (d) Jawaharlal Nehru
Answer: (c)

650.The minimum age to contest as a member of Panchayat:
(a) 18                                                        (b) 21
(c) 25                                                        (d) 35
Answer: (b)
<Previous ><01, .... 232425, 26, 27, 28, .....899091><Next >

Facts about Kerala - Questions and Answers Click here
Kerala Renaissance - Questions and Answers Click here
Modern India- Questions & Answers Click here
Social Welfare Schemes and Measures - Questions and Answers Click here
Rural Development Programmes - Questions and Answers Click here
Graduate Level Questions and Answers Click here
Related Links
1. CURRENT AFFAIRS ---> Click here
2. IT, CYBER LAWS AND GENERAL ENGLISH QUESTIONS AND ANSWERS ---> Click here

No comments:

Post a Comment