∗പോലീസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ / വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി 653/2017,657/2017)തസ്തികകളുടെ 26-05-2018 ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ∗∗∗ 

Wednesday, 20 December 2017

GENERAL KNOWLEDGE- Questions and Answers -35

851. Russia shares border with ....... countries:
(a) 12                                                       (b) 13
(c) 14                                                       (d) 15
Answer: (c)

852. The coldest country in the world:
(a) Mongolia                                       (b) China
(c) Bolivia                                            (d) Russia
Answer: (d)

853. The last Czar of Russia:
(a) Czar Nicholas II                            (b) Czar Nicholas I
(c) Kaizer I                                            (d) Kaizer II
Answer: (a)

854. Czar Nicholas IIwas overthrown by the ........... Revolution
(a) Bolshevik                                         (b) Menshevik
(c) Industrial                                         (d) None of these
Answer: (b)

855. The year of Russian Revolution:
(a) 1789                                                (b) 1776
(c) 1911                                                (d) 1917
Answer: (d)

856. Who led Menshevik Revolution?
(a) Karl Marx                                         (b) Kerensky
(c) Lenin                                                 (d) Stallin
Answer: (b)

857. Which was the actual Russian Revolution?
(a) Bolshevik Revolution                    (b) Menshevik Revolution
(c) February Revolution                       (d) None of these
Answer: (a)

858. Who led the October Revolution (Bolshevik Revolution) that seized power from
Kerensky?
(a) Stallin                                                      (b) Brushnev
(c) Lenin                                                       (d) Krushchev
Answer: (c)

859. The deepest fresh water lake in the world:
(a) Supirior                                                (b) Beykal
(c) Victoria                                                 (d) Tanganyika
Answer: (b)

860. The country with most number of time zones is Russia. It has ....... time zones:
(a) 14                                                           (b) 13
(c) 12                                                            (d) 11
Answer: (d)

861. The city of Students:
(a) St.Petersberg                                         (b) Moscow
(c) Vienna                                                      (d) Pune
Answer: (b)

862. The country which has the longest extent from one end to other is ........
(a) Chile                                                       (b) China
(c) Russia                                                    (d) Canada
Answer: (c)

863. ....... river has the longest estuary in the world
(a) Ob                                                           (b) Volga
(c) Danube                                                  (d) Amur
Answer: (a)

864. The first country in the world to implement term based planning is .........
(a) USA                                                        (b) Soviet Union
(c) China                                                     (d) India
Answer: (b)

865. ....... is a famous drink in Russia.
(a) Sake                                                        (b) Pravda
(c) Vodka                                                     (d) Izvestia
Answer: (c)

866. Sunny Muslim majority area in Russia.
(a) Chechnia                                             (b) Yalta
(c) Sakha                                                   (d) None of these
Answer: (a)

867. Asian and European parts of Russia are separated by ..... mountains.
(a) Alps                                                      (b) Hindukush
(c) Karakoram                                         (d) Ural
Answer: (d)

868. Russia launched the first space craft in the world, Sputnik, on 4th October,
.......
(a) 1957                                                      (b) 1958
(c) 1959                                                      (d) 1960
Answer: (a)

869. ....... was originated in Russia.
(a) Existentialism                                        (b) Nihilism
(c) Zionism                                                    (d) Cubism
Answer: (b)


870. The Red Square is in ........
(a) Beihing                                                    (b) Moscow
(c) St.Petersberg                                          (d) None of these
Answer: (b)

871. The longest river in Russia.
(a) Ob                                                               (b) Danube
(c) Volga                                                          (d) Vistula
Answer: (c)

872. The state of USA which was sold by Russia in 1867:
(a) California                                                 (b) Texas
(c) Delaware                                                  (d) Alaska
Answer: (d)

873. The highest point in Europe is .......
(a) Mount Elbrus                                              (b) Everest
(c) McKinley                                                      (d) Aconcagua
Answer: (a)

874. Lenin passed away in:
(a) 1924                                                                 (b) 1928
(c) 1930                                                                 (d) 1948
Answer: (a)

875. The Russian writer who influenced Gandhiji:
(a) Dostoevsky                                        (b) Alexander Pushkin
(c) Leo Tolstoy                                                (d) Maxim Gorkey
Answer: (c)
<Previous ><01, .... 323334, 35, 36, 37, .....899091><Next >

Facts about Kerala - Questions and Answers Click here
Kerala Renaissance - Questions and Answers Click here
Modern India- Questions & Answers Click here
Social Welfare Schemes and Measures - Questions and Answers Click here
Rural Development Programmes - Questions and Answers Click here
Graduate Level Questions and Answers Click here
Related Links
1. CURRENT AFFAIRS ---> Click here
2. IT, CYBER LAWS AND GENERAL ENGLISH QUESTIONS AND ANSWERS ---> Click here

No comments:

Post a Comment