∗പോലീസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ / വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി 653/2017,657/2017)തസ്തികകളുടെ 26-05-2018 ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ∗∗∗ 

Wednesday, 20 December 2017

GENERAL KNOWLEDGE- Questions and Answers -72

1776. Who was the last Viceroy of British India?
Lord Mountbatten

1777.  Who was known as the ‘saint of Pavnar’?
Vinoba Bhave

1778. Bombay Stock Exchange was established in:
1875

1779. Who was known as ‘Japan Gandhi’?
Toyihiko Kagava

1780. The session of INC which approved the non- cooperation movement of Gandhiji was held at:
Kolkata

1781. The year in which Congress launched the Individual Satyagraha:
1940

1782. The year of Bardoli Satyagraha led by Sardar Patel:
 1928

1783. The year of Poona Pact:
1932

1784. Vivekananda attended the World Parliament of Religions at Chicago in:
1893

1785. Who wrote ‘Anand Mat’?
Bankim Chandra Chatterjee

1786. The year of Chauri-Chaura incident:
1922

1787. In which year Gandhi attended the Second Round Table Conference?
1931

1788. Who founded the Poona Sarvajanik Sabha in 1870?
MG Ranade

1789.Who headed the boundary commission appointed to demarcate the boundary between India and Pakistan?
Cyril Radcliff

1790.Who said “ Satyagraha is the tool of strong people”?
Mahathma Gandhi

1791.Who was called ‘Lok Manya’?
Bal Gangadhar Tilak

1792. Who was elected as the president in the All India Kisan Sabha held in Lucknow in 1936?
Swami Sahajanand Saraswati

1793. In which year Gandhi-Irwin Pact wassigned?
1931

1794. Lord Mountbatten became the Viceroy in:
1947

1795. The trial of INA prisoners in Red Fort was held in:
1945

1796. Who established Indian Trade Union Federation in 1929?
NM Joshi

1797. Who founded Bharat Sevak Samaj ?
Jawaharlal Nehru

1798.The first person to appear on coins in independent India:
Jawaharlal Nehru

1799. The only person to become the president of India who had been defeated in a Presidential previous election:
Neelam Sanjiva Reddy

1800. The president of India who was formerly the chairman of Constituent Assembly:
Dr Rajendraprasad
<Previous ><01, .... 697071, 72, 73, 74, .....899091><Next >

Facts about Kerala - Questions and Answers Click here
Kerala Renaissance - Questions and Answers Click here
Facts about India -Questions and Answers Click here
Modern India- Questions & Answers Click here
Social Welfare Schemes and Measures - Questions and Answers Click here
Rural Development Programmes - Questions and Answers Click here
Graduate Level Questions and Answers Click here
Related Links
1. CURRENT AFFAIRS ---> Click here
2. IT, CYBER LAWS AND GENERAL ENGLISH QUESTIONS AND ANSWERS ---> Click here

No comments:

Post a Comment