∗പോലീസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ / വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി 653/2017,657/2017)തസ്തികകളുടെ 26-05-2018 ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ∗∗∗ 

Wednesday, 20 December 2017

GENERAL KNOWLEDGE- Questions and Answers -22

526. The founder of the daily ‘Swadeshabhimani’:
(a) K.P.Kesavamenon
(b) K.Ramakrishna Pillai
(c) EMS
(d) Vakkom Maulavi
Answer: (d)

527. The gas used for the artificial ripening of green fruit s is:
(a) Acetylene (Ethylene)  (b) Carbon dioxide
(c) Ethane (d) Hydrogen
Answer: (a)

528. The Mughal painting reached it s zenith during the reign of:
(a) Shah Jehan (b) Aurangazeb
(c) Jahangir (d) Akbar
Answer: (c)

529. Philately relates to:
(a) Coin collection           (b) Pen friendship
(c) S tamp collection          (d) None of these
Answer: (c)

530. Scotland of the East:
(a) Shimla (b) Shillong
(c) Dharamsala (d) Dispur
Answer: (b)

531. The study of rivers:
(a) Potamology (b) Orology
(c) Psephology (d) Hydrology
Answer: (a)

532. Yakshagana is the dance form of:
(a) Tamil Nadu (b) Karnataka
(c) Andhra Pradesh (d) Kerala
Answer: (b)

533. The founder of Bhahmasamaj:
(a) Raja Ram Mohun Roy            (b) Atmaram Pandurang
(c) Aurobindo Ghosh                  (d) V ivekananda
Answer: (a)

534. Galena is the chief ore of:
(a) Lead (b) Zinc
(c) Tin (d) Magnisium
Answer: (a)

535. The headquarters of World Health Organisation:
(a) London (b) New York
(c) Geneva (d) Vienna
Answer: (c)

536. Which medical system follows the maxim ‘Like cures like’:
(a) Unani (b) Homoeopathy
(c) Ayurveda (d) Allopathy
Answer: (b)

537. The most abundant element in the universe:
(a) Hydrogen (b) Helium
(c) Nitrogen (d) Oxygen
Answer: (a)

538. The number of bones in the human body:
(a) 208   (b) 204   
(c) 206  (d) 202
Answer: (c)

539. Europa is the satellite of:
(a) Uranus (b) Jupiter
(c) Saturn (d) Neptune
Answer: (b)

540. Who discovered blood circulation?
(a) Alexander Flemming (b) Karl Landsteiner
(c) William Harvey (d) Robert Hook
Answer: (c)

541. The acid contained in Vinegar:
(a) Formic acid (b) Hydrochloric acid
(c) Nitric acid (d) Acetic acid
Answer: (d)

542. Dengue Fever is caused by:
(a) Virus (b) Bacteria
(c) Fungus (d) None of these
Answer: (a)

543. The surface which absorbs all the colours will appear as:
(a) White (b) Black
(c) Red (d) Blue
Answer: (b)

544. Renal is the adjective of:
(a) Heart (b) Liver
(c) Kidney (d) Brain
Answer: (c)


545. The shortest day in Australia will be on:
(a) June 21 (b) December 22
(c) March 21 (d) September 23
Answer: (a)

546. The capital of Assam:
(a) Shillong (b) Guwahati
(c) Tezpur (d) Dispur
Answer: (d)

547. India Gate is situated in:
(a) Mumbai (b) Delhi
(c) Hyderabad (d) Chennai
Answer: (b)

548. Whose birthday is celebrated as National Youth Day in India?
(a) Sankarracharya                                (b) C.V.Raman
(c) Sriramakrishna Paramhamsa       (d) Vivekananda
Answer: (d)

549. The first meeting of  the Constituent Assembly of India was in the year:
(a) 1945 (b) 1947
(c) 1946 (d) 1944
Answer: (c)

550. In which Olympics an Indian woman got a medal?
(a) Athens (b) Beijing
(c) Sydney (d) Atlant a
Answer: (c)
<Previous ><01, .... 192021, 22, 23, 24, .....899091><Next >

Facts about Kerala - Questions and Answers Click here
Kerala Renaissance - Questions and Answers Click here
Modern India- Questions & Answers Click here
Social Welfare Schemes and Measures - Questions and Answers Click here
Rural Development Programmes - Questions and Answers Click here
Graduate Level Questions and Answers Click here
Related Links
1. CURRENT AFFAIRS ---> Click here
2. IT, CYBER LAWS AND GENERAL ENGLISH QUESTIONS AND ANSWERS ---> Click here

No comments:

Post a Comment