∗പോലീസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ / വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി 653/2017,657/2017)തസ്തികകളുടെ 26-05-2018 ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ∗∗∗ 

Monday, 11 December 2017

Graduate Level Questions - 13

301. In which place is Papanasam beach?
(a) Varkala                                                (b) Kovalam
(c) Vizhinham                                           (d) Kollam
Answer: (a)

302. Where is VK Krishnamenon Art Gallery?
(a) Kozhikode                                          (b) Kannur
(c) Thiruvananthapuram                     (d) Thrissur
Answer: (a)

303. National sports of Scotland:
(a) Tennis                                               (b) Rugby Football
(c) Judo                                                    (d) Cricket
Answer: (b)

304. The Indian author who created the fictional place ‘Malgudi’:
(a) Nirad C. Chaudhary                          (b) Raja Rao
(c) RK Laxman                                         (d) R.K. Narayan
Answer: (d)

305.  Which light has the shortest wavelength?
(a) Blue                                                (b) Violet
(c) Red                                                  (d) Yellow
Answer: (b)

306. Who discovered radio activity?
(a) Madam Curie                               (b) Henri Becquerel
(c) Enrico Fermi                                (d) Roentgen
Answer: (b)

307. What is known as ‘Black gold’?
(a) Diamond                                    (b) Anthrasite
(c) Petroleum                                 (d) Tar
Answer: (c)

308. Vinegar contains:
(a) Citric acid                                     (b) Lactic acid
(c) Malic acid                                     (d) Acetic acid
Answer: (d)

309. Which fruit can provide the capacity for contraception?
(a) Grapes                                          (b) Orange
(c) Papaya                                          (d) Sappota
Answer: (c)

310. The number of chambers in the heart of fish:
(a) 2                                                      (b) 3
(c) 4                                                      (d) 5
Answer: (a)

311. Malabari is a type of:
(a) Cow                                               (b) Goat
(c) Pig                                                  (d) Dog
Answer: (b)

312. The white Blood Corpuscles are also called:
(a) Erythrocytes                               (b) Thrombosites
(c) Leucocytes                                   (d) None of these
Answer: (c)

313. Albert Einstein got Nobel Prize in connection with:
(a) General Theory of Relativity
(b) Special Theory of Relativity
(c) Photo Electric Effect
(d) None of these
Answer: (c)

314. The first to get Bharat Ratna Posthumously:
(a) Rajiv Gandhi                        (b)  M.G.Ramachandran
(c) K.Kamaraj                             (d)Lal Bahadur Shastri
Answer: (d)

315. Which organ of UN  is charged with maintaining peace and security among countries?
(a) General Assembly                   (b) ICJ
(c) Security Council                       (d) ECOSOC
Answer: (c)

316. Birth anniversary of Dr.S.Radhakrishnan (September 5) is observed as:
(a) National education day              (b) Teacher’s day
(c) National science day                   (d) None of these
Answer: (b)

317. “The light has gone out..... the light that shone in this country was no ordinary light..... For that light represented living truth” Who said these words?
(a) Gandhiji                                            (b) Jawaharlal Nehru
(c) Sardar Patel                                     (d) SC Bose
Answer: (b)

318.Which gulf country is an island?
(a) Iraq                                                  (b) Yemen
(c) Kuwait                                          (d)Bahrain
Answer: (d)

319. The highest peak in Africa
(a) Kilimanjaro                                   (b ) Aconcagua
(c) Everest                                           (d) Mc Kinley
Answer: (a)

320. The deepest lake in the world is Beikal in....
(a) Russia                                                (b) China
(c) Nepal                                                  (d) Laos
Answer: (a)

321. The highest capital city in the world is La Paz. It is in:
(a) Brazil                                               (b) Chile
(c) Bolivia                                              (d) Argentina
Answer: (c)

322. Which State/Union Territory in India has the largest percentage of area under forest?
(a) Mizoram                                           (b) Andaman Nicobar
(c) Lakshadweep                                    (d) Andhra Pradesh
Answer: (b)

323. Which river is known as ‘Vridha Ganga’?
(a) Kaveri                                                (b) Godavari
(c) Krishna                                             (d) Narmada
Answer: (b)

324. New alluvium  is called:
(a) Regur                                                (b) Humus
(c) Khadar                                              (d) Bhangar
Answer: (c)

325. Which region in India experiences the heaviest rainfall?
(a) North west                                       (b) North east
(c) South                                                  (d) South west
Answer: (b)
<Next Page: 01, .....060708091011121314>
Facts about Kerala - Questions and Answers Click here
Kerala Renaissance - Questions and Answers Click here
Kerala - Districts and Places - Questions and Answers Click here
Social Welfare Schemes and Measures - Questions and Answers Click here
Rural Development Programmes - Questions and Answers Click here
Related Links
1. CURRENT AFFAIRS ---> Click here
2. IT, CYBER LAWS AND GENERAL ENGLISH QUESTIONS AND ANSWERS ---> Click here

No comments:

Post a Comment