∗പോലീസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ / വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി 653/2017,657/2017)തസ്തികകളുടെ 26-05-2018 ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ∗∗∗ 

Monday, 11 December 2017

Graduate Level Questions - 3

51. Jamnapari is a type of :
(a) Dog           (b) Camel       (c) Cow      (d) Goat
Answer: (d)

52.Thigh bone is also known as:
(a) Radius        (b) Humerus   (c) Femur       (d) Sternum
Answer: (c)

53. The nearest planet to Sun:
(a) Venus         (b) Earth         (c) Mercury             (d) Mars
Answer: (c)

54. What is the rank of Saturn in terms of size among the planets:
(a) First          (b) Second       (c) Third             (d) Fourth
Answer: (b)

55.The areas between polar circles and poles:
(a) Torrid zone                   (b) Temperate zone
(c) Frigid zone                    (d) None of these
Answer: (c)

56. Which is situated between Africa and Europe?
(a) Red Sea                        (b) Caspean Sea
(c) Dead sea                      (d) Mediterranean sea
Answer: (d)

57. Australia is the  ......... continent:
(a) Flattest          (b) windiest         (c) highest        (d) lowest
Answer: (a)

58. The parliament of which country has the largest number of members?
(a) Britain        (b) India         (c) USA         (d) China
Answer: (d)

59. Shqipery is the local name of:
(a) Algeria          (b) Armenia        (c) Angola       (d) Albania
Answer: (d)

60.The second longest river in India:
(a) Godavari                 (b) Narmada
(c) Krishna                   (d) Kaveri
Answer: (a)


61. Mahabalipuram Monuments in Tamil Nadu were built by:
(a) Cholas                        (b) Cheras
(c) Pallavas                       (d) Pandyas
Answer: (c)

62. The headquarters of CBI:
(a) Mumbai                 (b) New Delhi
(c) Kolkata                  (d) Chennai
Answer: (b)

63.Chief female deity of Indus people:
(a) Durga                                  (b) Savitri
(c) Mother Goddess             (d) Shakti
Answer: (c)

64.The reign of Sher Shah was between:
(a) 1540-1555                       (b) 1540-45
(c) 1540-50                            (d) 1540-1556
Answer: (b)

65.The Persian traveller who visited India in 1443:
(a) Ma Huan                        (b) Abdur Razaq
(c) Sulaiman                        (d) Ibn Batuta
Answer: (b)

66. The Dargah of Sufi saint Khwaja Muinuddin Chisti is in:
(a) Ajmer        (b) Agra       (c) Fatepur Sikri         (d) Jaipur
Answer: (a)


67. Which one of the following is a riverine port?
(a) Kolkata                     (b) Paradweep
(c) Mumbai                     (d) Visakhapatnam
Answer: (a)

68.The largest lake in India:
(a) Chilka         (b) Sambhar         (c) Kolleru        (d) Lonar
Answer: (a)

69.Who is regarded as the father of Indian Classical Music?
(a) Sarangadeva       (b) Viswamitra
(c) Narada              (d) Kanada
Answer: (a)

70.The Jorhat National Park is in the State of:
(a) Bihar                                    (b) Assam
(c) Arunachal Pradesh          (d) None of these
Answer: (b)

71.The second largest book in ancient Indian literature:
(a) Ramayana                      (b) Padma Purana
(c) Skanda Purana              (d) Mahabharat
Answer: (c)

72. The Governor General who annexed Satara to British India, the first princely state to be annexed to British India under Doctrine of Lapse:
(a) Canning                                      (b) Cornwallis
(c) William Bentick                       (d) Dalhousie
Answer: (d)

73.Bhagat Singh was a leader from:
(a) Uttar Pradesh                  (b) Maharashtra
(c) Punjab                               (d) Bihar
Answer: (c)

74.What was called ‘post dated cheque’ by Gandhiji?
(a) Cabinet Mission                    (b) Crip’s Mission
(c) Govt of India Act, 1935         (d) Quit India movement
Answer: (b)

75.Who is called the ‘mother of Indian Revolution’?
(a) Sarojini Naidu                (b) Annie Besant
(c) Madam Bhikaji Cama       (d) Aruna Asaf Ali
Answer: (c)
<Next Page: 0102030405, ......121314>
Facts about Kerala - Questions and Answers Click here
Kerala Renaissance - Questions and Answers Click here
Kerala - Districts and Places - Questions and Answers Click here
Social Welfare Schemes and Measures - Questions and Answers Click here
Rural Development Programmes - Questions and Answers Click here
Related Links
1. CURRENT AFFAIRS ---> Click here
2. IT, CYBER LAWS AND GENERAL ENGLISH QUESTIONS AND ANSWERS ---> Click here

No comments:

Post a Comment