∗പോലീസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ / വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി 653/2017,657/2017)തസ്തികകളുടെ 26-05-2018 ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ∗∗∗ 

Monday, 11 December 2017

Graduate Level Questions - 6

126.The trade name ‘BSA’ is related to:
(a) Bicycles                  (b) Shoes
(c) Bulbs                       (d) Television
Answer: (a)

127.In which century Delhi was conquered by the Muhammad Ghori?
(a) 12          (b)13      (c) 14        (d) 11
Answer: (a)

128. The Portuguese defeated Kunhali IV in AD:
(a) 1450      (b) 1500      (c) 1700            (d) 1600
Answer: (d)

129.Who was the minister in charge of the portfolio of Labour in the first EMS ministry?
(a) TV Thomas           (b) KC George
(c) TA Majeed            (d) KR Gowri
Answer: (a)

130. The chief minister of Kerala who ruled for the longest period:
(a) K.Karunakaran             (b) EMS
(c) EK Nayanar                (d) AK Antony
Answer: (c)

131.The district which is the largest producer of spices in Kerala:
(a) Idukky                  (b) Kollam
(c) Ernakulam                      (d) Kannur
Answer: (a)

132. The river flows through silent valley:
(a) Pamba                         (b) Chaliyar
(c) Kunthippuzha                 (d) Bharatappuzha
Answer: (c)

133. Chambakkulam boat race is held in ......
(a) Pamba river                     (b) Punnamada lake
(c) Ashatamudi lake               (d) Vembanad lake
Answer: (a)

134.Who was the first secretaty of K.P.C.C?
(a) K.Kelappan                        (b) K.Madhavan Nair
(c) K.P.Kesavamenon                 (d) Kuroor Nampoothirippad
Answer: (b)

135. The four founder leaders of Communist Party in Kerala were P.Krishna Pilla, K Damodaran, NC Sekhar and ......
(a) EMS                                 (b) AKG
(c) MN Govindan Nair     (d) KPR Gopalan
Answer: (a)

136. The largest national park in  Kerala:
(a) Silent Valley                     (b) Mathiketan Chola
(c) Pampadumchola             (d) Iravikulam
Answer: (d)

137. The first Sikh Guru:
(a) Guru Nanak          (b) Guru Angad
(c) Guru Arjun          (d) Guru Har Rai
Answer: (a)

138. The youngest to become the President of India:
(a) Rajendraprasad                (b) Dr.Radhakrishnan
(c) Sanjiva Reddy                    (d) None of these
Answer: (c)

139.Cripp’s Mission visited India in:
(a) 1941          (b) 1942      (c) 1943         (d) 1944
Answer: (b)

140. Who founded Theosophical Society in United States in 1875?
(a) Annie Besant                      (b) Madam Blavatsky
(c) Colonel HS Olcott               (d) Both (b) and (c)
Answer: (d)

141. Who said ‘Give me blood, I shall give you freedom’?
(a) Netaji Bose         (b) Gandhiji
(c) Nehru                   (d) Sardar Patel
Answer: (a)

142. Gandhiji was assassinated on:
(a) 30th January 1947               (b) 31th January 1948
(c) 30th January 1948                 (d) None of these
Answer: (c)

143.Who was the Governor General when Sati was prohibited?
(a) William Bentick     (b) Charles Metcalfe
(c) Auckland                  (d) Hardinge I
Answer: (a)

144. The year of Battle of Haldighati in which Mughal forces under Raja Man Singh defeated Rana Pratap:
(a) 1582        (b) 1571        (c) 1582        (d) 1576
Answer: (d)

145.Who authored ‘Saundarananda’ and ‘Buddhacharita’?
(a) Banabhatta             (b) Vasumitra
(c) Aswaghosha          (d) Bharata
Answer: (c)

146.Alexander invaded India in the year:
(a) 327-326 BC                (b) 516 BC
(c) 72BC                            (d) AD 58
Answer: (a)

147. Who is regarded as the founder of Theravada Buddhism, a sect of Hinayana Buddhism?
(a) Nagarjuna             (b) Mogaliputta Tissa
(c) Upagupta               (d) Vasumitra
Answer: (b)

148. Which of the following Vedas is a collection of spells and incantations?
(a) Atharva Veda          (b) Yajur Veda
(c) Rig Veda                     (d) Sama Veda
Answer: (a)

149. Father of Indian Archaeology:
(a) John Marshall           (b) Alexander Cunningham
(c) RD Bannerjee           (d) Daya Ram Sahni
Answer: (b)

150. Arakan Yoma is an extension of Himalayas located in:
(a) Baluchistan          (b) Nepal
(c) Kashmir                (d) Myanmar
Answer: (d)
<Next Page: 01, .....05, 06, 07, 08, 09......121314>
Facts about Kerala - Questions and Answers Click here
Kerala Renaissance - Questions and Answers Click here
Kerala - Districts and Places - Questions and Answers Click here
Social Welfare Schemes and Measures - Questions and Answers Click here
Rural Development Programmes - Questions and Answers Click here
Related Links
1. CURRENT AFFAIRS ---> Click here
2. IT, CYBER LAWS AND GENERAL ENGLISH QUESTIONS AND ANSWERS ---> Click here

No comments:

Post a Comment