∗പോലീസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ / വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി 653/2017,657/2017)തസ്തികകളുടെ 26-05-2018 ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ∗∗∗ 

Wednesday, 13 December 2017

Modern India- Questions & Answers 3

51. Whom Sarojini Naidu once called the ‘Ambassador of Hindu Muslim Unity’?
(a)Gandhiji (b) Nehru
(c) Jinnah (d) Ambedkar
Answer: (c)

52. Who was the Viceroy when communal reservation was introduced for Muslims?
(a)Minto II            (b) Hardinge II
(c)Chelmsford    (d) Reading
Answer: (a)

53. Who started the Khilafat movement in India?
(a) Gandhiji                                  (b) Ali brothers
(c) Muhammad Ali Jinnah       (d) Syed Ahmed Khan
Answer: (b)

54. Who founded Forward Bloc?
(a)Motilal Nehru  (b) Bhagat Singh
(c) Gandhiji          (d) Subhas Chandra Bose
Answer: (d)

55. The incident which compelled Gandhiji to repeal non-cooperation movement?
(a) Wagon tragedy                        (b) Jallianwallabagh Massacre
(c) Chauri-Chaura incident         (d) Champaran satyagraha
Answer: (c)

56. Who was called the Queen of the Quit India Movement?
(a)Annie Besant      (b) Vijayalekshmi Pandit
(c) Sarojini Naidu  (d) Aruna Asaf Ali
Answer: (d)

57. Who said ‘Give me blood, I shall give you freedom’?
(a)Subhas Chandra Bose (b) Gandhiji
(c) Nehru                              (d) Sardar Vallabhbhai Patel
Answer: (a)

58. Who was the president of INC when India got independence?
(a)Rajendraprasad        (b) Maulana Abul Kalam  Azad
(c) Jawaharlal Nehru    (d) JB Kripalani
Answer: (d)

59. The Viceroy who introduced Budget system in India:
(a)Canning   (b) Dufferin
(c) Mayo       (d) Curzon
Answer: (a)
60. Who put forwarded the ‘Fourteen Point Formula’?
(a)Muhammad Ali Jinnah  (b) Nehru
(c) Gandhiji                            (d) Rajagopalachari
Answer: (a)

61. Gandhijji was undergone for imprisonment for ...... days in his life.
(a) 2338  (b) 1338  
(c) 3338  (d) 3120
Answer: (a)

62. Who started the journal ‘New India’?
(a) Sarojini Naidu (b) Annie Besant
(c) Madam Bhikaji Cama  (d) Aruna Asaf Ali
Answer: (b)

63. Who was the Viceroy when Minto-Morley reforms were introduced?
(a)Hardinge II (b) Minto
(c) Morley (d) Chelmsford
Answer: (b)

64. Who coined the term Pakistan for the first time?
(a)Jinnah (b)Liaqat Ali
(c) Rehmat Ali (d) Shoukat Ali
Answer: (c)

65. In which year Indian National Congress approved the Basic Education System propounded by Gandhiji?
(a) 1935  (b) 1936   
(c) 1937  (d) 1938
Answer: (d)

66. Who authored ‘Arctic Home in the Vedas’?
(a) Lalpath Rai                      (b) Raja Ram Mohun Roy
(c) Bal Gangadhar Tilak     (d) Dayanand Saraswathy
Answer: (c)

67. During which agitation Gandhiji gave the slogan’ Do or die’?
(a) Salt satyagraha              (b) Champaran Satyagraha
(c) Quit India movement   (d) Kheda satyagraha
Answer: (c)

68. The only Viceroy who was assassinated while he was in power:
(a)Dufferin     (b) Curzon    
(c) Mayo     (d) Ripon
Answer: (c)
69. The first Indian woman to become the president of Indian National Congress:
(a) Indira Gandhi    (b) Vijayalekshmi Pandit
(c) Annie Besant      (d) Sarojini Naidu
Answer: (d)

70. Who mooted the idea of separate province for Muslims for the first time?
(a)Jinnah                (b) Liaqat Ali
(c) Rehmat Ali      (d)  Muhammad Iqbal
Answer: (d)

71. Who headed Cabinet Mission?
(a) Stafford Crips (b) AV Alexander
(c) Cyril Radcliff (d) Pethic Lawrence
Answer: (d)

72. Who is regarded as the father of the ‘Two Nation Theory’?
(a)Muhammad Iqbal       (b) Muhammad Ali Jinnah
(c) Nehru                            (d) Rajagopalachari
Answer: (b)

73. Who was the last Governor General of British India?
(a)Rajagopalachari      (b) Lord Wavell
(c) Lord Mountbatten (d) Lord Linlithgo
Answer: (c)

74. The date in which Gandhiji violated salt law in Dandi beach:
(a) 1930 March 12        (b) 1930 April 6
(c) 1930 May 5               (d) 1930 April 16
Answer: (b)

75.  In which state the Sevagram Ashram of Mahathma Gandhi is situated?
(a) Karnataka   (b) Maharashtra
(c) Gujarat        (d) U.P.
Answer: (b)
<Next Page><0102, 03, 0405060708091011>

Facts about Kerala - Questions and Answers Click here
Kerala Renaissance - Questions and Answers Click here
Kerala - Districts and Places - Questions and Answers Click here
Social Welfare Schemes and Measures - Questions and Answers Click here
Rural Development Programmes - Questions and Answers Click here
Graduate Level Questions and Answers Click here
Related Links
1. CURRENT AFFAIRS ---> Click here
2. IT, CYBER LAWS AND GENERAL ENGLISH QUESTIONS AND ANSWERS ---> Click here

No comments:

Post a Comment