∗പോലീസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ / വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി 653/2017,657/2017)തസ്തികകളുടെ 26-05-2018 ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ∗∗∗ 

Monday, 11 December 2017

Rural Development Programmes 3

51. The main model that formed the basis of the strategy of the Second Five Year Plan was formulated by
(a) K.N.Raj
(b) P.C.Mahalanobis
(c) Gulsarilal Nandha
(d) Jawaharlal Nehru
Answer: (b)

52. The Panchayat Raj system was introduced in 1959 under the recommendation of:
(a) Ashok Mehta Committee
(b) Belwant Rai Mehta Committee
(c) Dinesh Goswamy Committee
(d) Narasimham committee
Answer: (b)

53. The state which has the largest percentage of rural population
(a) Himachal Pradesh
(b) Bihar
(c) Chhatisgarh
(d) Uttar Pradesh
Answer: (a)

54. Father of Green Revolution in India
(a) Dr Varghese Kurien
(b) M.S.Swaminathan
(c)M.Visvesvarayya
(d) C.Subramanyam
Answer: (b)

55. The Ashok Mehta Committee was appointed
(a) 1959 (b) 1960
(c) 1977 (d) 1978
Answer: (c)

56. Name the Prime Minister who appointed Ashok Mehta Committee in 1977
(a) Charan Singh(b) Morarji Desai
(c) Indira Gandhi (d) None of these
Answer: (b)

57. The Indira Awas Yojana aims to provide
(a) Houses to poor
(b) Employment (c) Literacy (Drinking water
Answer: (a)
58. Which Five Year Plan is referred to as ‘Industrial and Transport Plan’?
(a) First (b) Second
(c) Third (d) Fourth
Answer: (b)

59. Planning Commission is a/an
(a) Executive body
(b) Constitutional body
(c) Advisory body (d) Elected body
Answer: (c)

60. The major emphasis of Third Five Plan was
(a) Green Revolution
(b) Operation Flood
(c)100% literacy
(d) Making India self-reliant
Answer: (d)

 61. The term ‘Hindu Growth Rate’ was coined by
(a) K.N.Raj (b) Raj Krishna
(c) Mahalanobis (d) V.N.Gadgil
Answer: (b)

62. The concept of Five Year Plan in India was introduced by
(a) Sardar Patel
(b) Dr Rajendra Prasad
(c) Gulsarilal Nanda
(d) Jawaharlal Nehru
Answer: (d)

63. Family Planning was started in India in
(a) 1947 (b) 1948
(c) 1950 (d) 1952
Answer: (d)

64. Who is known as Father of Indian Budget?
(a) Dadabhai Navroji
(b) M.Visvesvarayya
(c) P.C.Mahalanobis
(d) Jawaharlal Nehru
Answer: (c)

65. Where is National Institute of Rural Development situated?
(a) Hyderabad (b) New Delhi
(c) Ahmedabad (d) Shimla
Answer: (a)

66. Which body gives the final approval for the draft of the five year plans in India?
(a) Planning Commission
(b) Finance commission
(c) National Development Council
(d) Supreme Court of India
Answer: (c)

67. In which schedule of the constitution provisions related to Municipal Administration is included
(a) 9 (b) 8
(c) 12 (d) 11
Answer: (c)

68. The 73rd Amendment of the constitution came into force in
(a) 1992 (b) 1993
(c) 1994 (d) 1995
Answer: (b)

69. The elections to the three- tier Panchayat Raj institutions are conducted by
(a) Election Commission of India
(b) State Election Commission
(c) Planning Commission
(d) Social Welfare Department
Answer: (b)

70. Norman Borlaug is regarded as the father of...... in the world.
(a) White Revolution
(b) Industrial Revolution
(c) Green Revolution
(d) None of these
Answer: (c)

71. The Rolling Plan concept in National Planning was introduced by
(a) Janatha Government
(b) United Front Government
(c) Rajiv Gandhi (d) V.P.Singh
Answer: (a)

72. TRYSEM deals with
(a) Training of young women for employment
(b) Training of rural youth for self employment
(c) Training of teachers for literacy programme
 (d) None of these
Answer: (b)

73. Who was the Prime Minister of India when Prime Minister’s Rozgar Yojana (PMRY) was started?
(a) Rajiv Gandhi (b) Indira Gandhi
(c) Narasimha Rao (d) Jawaharlal Nehru
Answer: (c)

74. Food for Work Programme was introduced during the
(a) Fourth Plan (b) Sixth Plan
(c) Fifth Plan (d) Seventh Plan
Answer: (c)

75. Khadi and Village Industries Commission was set up in the ___ Five Year Plan
(a) First (b) Second
(c) Third (d) Fourth
Answer: (b)
<Next Page01020304>
Facts about Kerala - Questions and Answers Click here
Kerala Renaissance - Questions and Answers Click here
Kerala - Districts and Places - Questions and Answers Click here
Social Welfare Schemes and Measures - Questions and Answers Click here
Related Links
1. CURRENT AFFAIRS ---> Click here
2. IT, CYBER LAWS AND GENERAL ENGLISH QUESTIONS AND ANSWERS ---> Click here
3. GENERAL SCIENCE - QUESTIONS AND ANSWERS

No comments:

Post a Comment