∗പോലീസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ / വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി 653/2017,657/2017)തസ്തികകളുടെ 26-05-2018 ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ∗∗∗ 

Friday, 19 January 2018

Facts About World: Questions and Answers - 7 (Russia)

Facts About World - Russia
151. Russia shares border with ....... countries:
(a) 12                                                       (b) 13
(c) 14                                                       (d) 15
Answer: (c)

152. The coldest country in the world:
(a) Mongolia                                       (b) China
(c) Bolivia                                            (d) Russia
Answer: (d)

153. The last Czar of Russia:
(a) Czar Nicholas II                            (b) Czar Nicholas I
(c) Kaizer I                                            (d) Kaizer II
Answer: (a)

154. Czar Nicholas IIwas overthrown by the ........... Revolution
(a) Bolshevik                                         (b) Menshevik
(c) Industrial                                         (d) None of these
Answer: (b)

155. The year of Russian Revolution:
(a) 1789                                                (b) 1776
(c) 1911                                                (d) 1917
Answer: (d)

156. Who led Menshevik Revolution?
(a) Karl Marx                                         (b) Kerensky
(c) Lenin                                                 (d) Stallin
Answer: (b)

157. Which was the actual Russian Revolution?
(a) Bolshevik Revolution                    (b) Menshevik Revolution
(c) February Revolution                       (d) None of these
Answer: (a)

158. Who led the October Revolution (Bolshevik Revolution) that seized power from Kerensky?
(a) Stallin                                                      (b) Brushnev
(c) Lenin                                                       (d) Krushchev
Answer: (c)

159. The deepest fresh water lake in the world:
(a) Supirior                                                (b) Beykal
(c) Victoria                                                 (d) Tanganyika
Answer: (b)

160. The country with most number of time zones is Russia. It has ....... time zones:
(a) 14                                                           (b) 13
(c) 12                                                            (d) 11
Answer: (d)

161. The city of Students:
(a) St.Petersberg                                         (b) Moscow
(c) Vienna                                                      (d) Pune
Answer: (b)

162. The country which has the longest extent from one end to other is ........
(a) Chile                                                       (b) China
(c) Russia                                                    (d) Canada
Answer: (c)

163. ....... river has the longest estuary in the world
(a) Ob                                                           (b) Volga
(c) Danube                                                  (d) Amur
Answer: (a)

164. The first country in the world to implement term based planning is .........
(a) USA                                                        (b) Soviet Union
(c) China                                                     (d) India
Answer: (b)

165. ....... is a famous drink in Russia.
(a) Sake                                                        (b) Pravda
(c) Vodka                                                     (d) Izvestia
Answer: (c)

166. Sunny Muslim majority area in Russia.
(a) Chechnia                                             (b) Yalta
(c) Sakha                                                   (d) None of these
Answer: (a)

167. Asian and European parts of Russia are separated by ..... mountains.
(a) Alps                                                      (b) Hindukush
(c) Karakoram                                         (d) Ural
Answer: (d)

168. Russia launched the first space craft in the world, Sputnik, on 4th October, .......
(a) 1957                                                      (b) 1958
(c) 1959                                                      (d) 1960
Answer: (a)

169. ....... was originated in Russia.
(a) Existentialism                                        (b) Nihilism
(c) Zionism                                                    (d) Cubism
Answer: (b)

170. The Red Square is in ........
(a) Beihing                                                    (b) Moscow
(c) St.Petersberg                                          (d) None of these
Answer: (b)

171. The longest river in Russia.
(a) Ob                                                               (b) Danube
(c) Volga                                                          (d) Vistula
Answer: (c)

172. The state of USA which was sold by Russia in 1867:
(a) California                                                 (b) Texas
(c) Delaware                                                  (d) Alaska
Answer: (d)

173. The highest point in Europe is .......
(a) Mount Elbrus                                              (b) Everest
(c) McKinley                                                      (d) Aconcagua
Answer: (a)

174. Lenin passed away in:
(a) 1924                                                                 (b) 1928
(c) 1930                                                                 (d) 1948
Answer: (a)

175. The Russian writer who influenced Gandhiji:
(a) Dostoevsky                                        (b) Alexander Pushkin
(c) Leo Tolstoy                                                (d) Maxim Gorkey
Answer: (c)
<Next Page><010203040506, 07, 080910>
Facts about Kerala - Questions and Answers Click here
Constitution of India- Questions and Answers Click here
Facts about India -Questions and Answers Click here
Modern India- Questions & Answers Click here
General Knowledge- Questions and Answers  Click here
PSC Previous Online Examination Questions and Answers - Click here
Graduate Level Questions and Answers Click here
Related Links

No comments:

Post a Comment