∗പോലീസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ / വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി 653/2017,657/2017)തസ്തികകളുടെ 26-05-2018 ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ∗∗∗ 

Friday, 19 January 2018

Facts About World: Questions and Answers - 5 (Israel)

Facts About World -Israel
101. The movement that led to the formation of Israel:
(a) Communism                                           
(b) Nihilism
(c) Zionist movement                                
(d) Khmer Rougue
Answer: (c)

102. Israel was formed in ........
(a) 1948                                                       (b) 1947
(c) 1949                                                       (d) 1950
Answer: (a)

103.  Zionism founded by .........
(a) Weisman                                                (b) Theodor Herzl
(c) Einstein                                                  (d) Golda Meir
Answer: (b)

104. Sea of Galilee is a ........ in Israel.
(a) River                                                          (b) Mountain
(c) fresh water lake                                     (d) Waterfalls
Answer: (c)

105. The Yom Kippur war  was fought between Israel and the Arab countries
of Egypt and Syria in:
(a) 1970                                                        (b) 1971         
(c) 1972                                                         (d) 1973
Answer: (d)

106. The Six Day War was fought between Israel on one side and Egypt, Syria and Jordan on the other side in......
(a) 1967                                                          (b) 1968           
(c) 1969                                                           (d) 1970
Answer: (a)

107. Dome of the Rock is a holy place to:
(a) Christians                                                        (b) Jews
(c) Muslims                                                           (d) Bahai sect
Answer: (c)

108. The third holiest place of Muslims:
(a) Medina                                                          (b) Al Aqsa mosque
(c) Mecca                                                             (d) Hagia Sophia
Answer: (b)

109. The country where military service is compulsory for women is.........
(a) Saudi Arabia                                             (b) Iraq
(c) Syria                                                            (d) Israel
Answer: (d)

110. The official language of Israel:
(a) Hebrew                                                     (b) Latin
(c) Spanish                                                      (d) Turkish
Answer: (a)

111.The first prime minister of Israel.
(a) David Ben Gurion                                      (b) Theodor Herzl
 (c) Weisman                                                     (d) Golda Meir
Answer: (a)

112. The........ is currently governed by Israel.
(a) Sinai Peninsula                                           (b)  Golan Heights
(c) Asia Minor                                                    (d) Anatolia
Answer: (b)

113. Jesus Christ was crucified in ........
(a) Bethlehem                                                     (b) Calvary
(c) Rome                                                               (d) Athens
Answer: (b)

114. Western Wall or Wailing Wall is one of the holiest places of:
(a) Christians                                                        (b) Muslims
(c) Jews                                                                   (d) Parsis
Answer: (c)

115. ......... is the birth place of Jesus Christ.
(a) Vatican                                                          (b) Athens
(c) Bethlehem                                                    (d) Calvary
Answer: (c)

116. The scientist who was invited to assume charge as the first president of Israel when it was formed:
(a) Thomas Alva Edison                                (b) Albert Einstein
(c) Enrico Fermi                                              (d) Oppenheimer
Answer: (b)

117. ...... is the term generally used to describe the genocide of approximately
six million European Jews during World War II:
(a) Holocaust                                                     (b) Ghetto
(c) Exodus                                                           (d) Via Dolorosa
Answer: (a)

118. The legislative body of Israel:
(a) Senate                                                        (b) Majlis
(c) Knesset                                                      (d) Storting
Answer: (c)

119. The currency of Israel:
(a) New Shekel                                                    (b) Rand
(c) Pound                                                              (d) Dollar
Answer: (a)

120. The capital of Israel:
(a) Tehran                                                                (b) Constantinople
(c) Jerusalem                                                           (d) Sana
Answer: (c)

121. Israel's main financial center is ......
(a) Tel Aviv                                                           (b) Jerusalem
(c) Haifa                                                                 (d) Table Mount
Answer: (a)

122. Ben Gurion International Airport is at:
(a) Jerusalem                                                     (b) Haifa
(c) Tel Aviv                                                        (d) Ashdod
Answer: (c)

123. Which desert is in Israel?
(a) Mojave                                                            (b) Takla Makan
(c) Gobi                                                                (d) Negev
Answer: (d)

124. The Israeli statesman who won 1994Nobel Peace Prize and was
assassinated by Yigal Amir in 1995:
(a) Ariel Sharon                                                 (b) Yitzhak Rabin
(c) Benjamin Nethanyahu                               (d) Shimon Perez
Answer: (b)

125. Jerusalem is called:
(a) Empire city                                                  (b) Holy land
(c) Granite city                                                   (d) Holy city
Answer: (d)
<Next Page><01020304, 05, 0607080910>
Facts about Kerala - Questions and Answers Click here
Constitution of India- Questions and Answers Click here
Facts about India -Questions and Answers Click here
Modern India- Questions & Answers Click here
General Knowledge- Questions and Answers  Click here
PSC Previous Online Examination Questions and Answers - Click here

No comments:

Post a Comment