∗പോലീസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ / വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി 653/2017,657/2017)തസ്തികകളുടെ 26-05-2018 ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ∗∗∗ 

Friday, 19 January 2018

Facts About World: Questions and Answers - 4 (Indonesia)

Facts About World -Indonesia
76. Only Asian country through which the ......... passes is Indonesia.
(a) Tropic of Cancer                                         (b) Equator
(c) Tropic of Capricorn                                   (d) IDL
Answer: (b)

77. .......is the most populous island in the world.
(a) Sumatra                                                      (b) Borneo
(c) Jawa                                                             (d) Sulawesi
Answer: (c)

78. The only Hindu majority area in Indonesia is ...... island.
(a) Jawa                                                           (b) Sumatra
(c) Borneo                                                       (d) Bali
Answer: (d)

79. Indonesia has the largest number of ...... in the world:
(a) Buddhists                                                 (b) Hindus
(c) Muslims                                                     (d) Christians
Answer: (c)

80. The old name of Indonesia is .........
(a) Dutch East Indies                                (b) Ceylon
(c) Siam                                                         (d) Khmr Republic
Answer: (a)

81. ....... is the airlines of Indonesia.
(a) Cathay Pacific                                        (b) Garuda
(c) Silk Air                                                     (d) JAL
Answer: (b)

82. .......... in Yogyakarta is the largest Buddhist memorial in the world.
(a) Angkorwat                                              (b) Kandy
(c) Borobudur                                              (d) Bamian
Answer: (c)

83. Indonesia got independence from .....
(a) Japan                                                           (b) France
(c) Britain                                                         (d) Netherlands
Answer: (d)

84. Non Aligned Movement had its beginning in the ........ Conference of 1955.
(a) Bandung                                                   (b) Jakarta
(c) Manila                                                        (d) Bangkok
Answer: (a)

85. The first country in the world to repeal membership from ....... is Indonesia
(a) SAARC                                                       (b) UNO
(c) SAARC                                                       (d) G-15
Answer: (b)

86. Leaders of nationalist movement of Indonesia were ........ and Mohammed
Hatta.
(a) Sukarno                                                       (b) Suharto
(c) Koroson Aquino                                         (d) Ramon Magsaysay
Answer: (a)

87. The rank of Indonesia in terms of coastline in Asia:
(a) Second                                                         (b) First
(c) Third                                                            (d) Fourth
Answer: (b)

88. Indonesia is the largest ........ in the world.
(a) Island                                                          (b) Peninsula
(c) Archipelago                                               (d) Isthumus
Answer: (c)

89. The largest city in South East Asia:
(a) Manila                                                           (b) Bangkok
(c) Kuala Lumpur                                            (d) Jakarta
Answer: (d)

90. The country with the largest number of maritime boundaries is .......
(a) China                                                              (b) Russia
(c) Indonesia                                                       (d) Australia
Answer: (c)

91. ..... temple is in Java island.
(a) Angkorvat                                                           (b) Tooth
(c) Rankoji                                                               (d) Prambanan
Answer: (d)

92. Komodo Dragon found in the Komodo island of Indonesia is the largest creature in....... family.
(a) lizard                                                                   (b) bird
(c) snake                                                                   (d) fish
Answer: (a)

93. What is the rank of Indonesia in the world in terms of population?
(a) First                                                                    (b) Second
(c) Third                                                                  (d) Fourth
Answer: (d)

94. Which plant is a native of Indonesia’s Banda island?
(a) Nutmeg                                                            (b) Dahlia
(c) Papaya                                                              (d) Vanilla
Answer: (a)

95. Which of the following countries was granted independence by Indonesia?
(a) Singapore                                                            (b) Malaysia
(c) Papua New Guinea                                            (d) East Timor
Answer: (d)

96. The headquarters of which organisation is in Indonesia?
(a) SAARC                                                                (b) APEC
(c) ASEAN                                                                (d) ADB
Answer: (c)

97. Which ape is endemic to Indonesia?
(a) Gibbon                                                              (b) Hoolock
(c) Orangutan                                                        (d) None of these
Answer: (c)

98. Legislative body of Indonesia:
(a) National Assembly                             (b)  People's Consultative Assembly
(c) Cortes                                                        (d) Majlis
Answer: (b)

99. In which island, Jakarta, the capital of Indonesia is situated?
(a) Java                                                                     (b) Sumatra
(c) Bali                                                                      (d) Borneo
Answer: (a)

100. The independence declared by the Indonesians in 1945 was acknowledged by the European power in the year:
(a) 1946                                                                   (b) 1947
(c) 1948                                                                   (d) 1949
Answer: (d)
<Next Page><010203, 04, 050607080910>
Facts about Kerala - Questions and Answers Click here
Constitution of India- Questions and Answers Click here
Facts about India -Questions and Answers Click here
Modern India- Questions & Answers Click here
General Knowledge- Questions and Answers  Click here

No comments:

Post a Comment