∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 

Tuesday, 16 January 2018

PSC Previous Online Examination Questions and Answers - 1

1. Guru Shikhar is a part of
A:-Himalayas                                     B:-Aravalli
C:-Vindhya                                          D:-Satpura
Correct Answer:- Option-B

1.    Teesta river is a tributary of
A:-Brahmaputra                                  B:-Ganges
C:-Narmada                                         D:-Mahanadi
Correct Answer:- Option-A

3.Which region of India gets highest average annual rainfall ?
A:-North-East States                         B:-Himalayas
C:-East Coast                                      D:-West Coast
Correct Answer:- Option-D

4.The first planned Ecotourism spot in India
A:-Sundarbans                                 B:-Kodaikanal
C:-Thenmala                                     D:-Lakshadweep
Correct Answer:- Option-C

5.The word which “C” stands for in ICDS, the central development programme
A:-Community                               B:-Child
C:-Cultivation                                  D:-Climate
Correct Answer:- Option-B

6.The extremists of congress parted with moderates in the session held at
A:-Surat                                               B:-Allahabad
C:-Bombay                                              D:-Calcutta
Correct Answer:- Option-A

7.Founder of Visvabharati University
A:-Sisirkumar Ghosh                          B:-Bhupendranath Dutta
C:-Satyendranth Tagore                    D:-Rabindranath Tagore
Correct Answer:- Option-D

8. Student organisation formed as a part of national movement of India
A:-National Students Union                 
B:-All India Students Federation
C:-Students Federation of India
D:-Akhila Bharatiya Vidyarthi Parishad
Correct Answer:- Option-B

9. Municipal Corporations in Kerala are to have a minimum population of
A:-1 lakh                                                     B:-2 lakhs
C:-3 lakhs                                                   D:-5 lakhs
Correct Answer:- Option-C


10.  The PMMY scheme of Union Government is focused on
A:-Food Security                                    B:-Employment Guarantee
C:-Industrial Financing                         D:-Women Empowerment
Correct Answer:- Option-C

11. Which of the following journals was published by Dr. Herman Gundert ?
A:-Jnananikshepam                                   B:-Paschimodayam
C:-Vidyasangraham                                  D:-Paschimataraka
Correct Answer:- Option-B

12.  Who directed the malayalam film “Aswamedham” ?
A:-Thoppil Bhasi                                       B: Ramu Kariat
C:-P. Bhaskaran                                          D:-A. Vincent
Correct Answer:- Option-D

13.  Author of “Vicharaviplavam”
A:-Moorkoth Kumaran                           B:-M. Govindan
C:-Kuttippuzha Krishnapillai                D:-M.N. Vijayan
Correct Answer:- Option-C

14.  Who among the following wrote biography of Karl Marx ?
A:-K. Ramakrishna Pillai                        B:-A. Balakrishna Pillai
C:-C.V. Raman Pillai                                  D:-C.V. Kunhuraman
Correct Answer:- Option-A

15.  Which social reformer founded the “Uralungal Labour Contract Society” of Kozhikode ?
A:-Vagbhatanandan                                B:-C. Krishnan
C:-U. Gopala Menon                                   D:-K. Kelappan
Correct Answer:- Option-A

16. Who is known as Iron Lady of Manipur ?
A:-Dayabai                                                B:-Irom Sharmila
C:-Rukhsana Kausar                                D:-Aruna Roy
Correct Answer:- Option-B

17.  Which Internet Service Provider’s announcement opened the debate on “Net Neutrality” in India ?
A:-BSNL                                                        B:-Reliance
C:-Vodafone                                                D:-Airtel
Correct Answer:- Option-D

18. Medicins Sans Frontiers International is an organization based in
A:-New York                                              B:-London
C:-Rome                                                      D:-Geneva
Correct Answer:- Option-D

19 Who predicted Gravitational Waves for the first time ?
A:-Einstein                                                 B:-Newton
C:-Galileo                                                    D:-Stephen Hawking
Correct Answer:- Option-A


20 ”Golden Globe” is awarded for
A:-Reporting                                               B:-Literature
C:-Movie and Television                          D:-Sports
Correct Answer:- Option-C

21 Which State has recently imposed a total ban on alcohol?
A:-Kerala                                                           B:-Delhi
C:-Bihar                                                             D:-Gujarat
Correct Answer:- Option-C

22 What is the aim of Rajiv Awaz Yojana?
A:-Rural housing                                            B:-Urban housing
C:-Slum free India                                         D:-Housing for SC and ST
Correct Answer:- Option-C

23 Which Asian country has the largest number of Nobel Laureates?
A:-Japan                                                            B:-India
C:-China                                                           D:-South Korea
Correct Answer:- Option-A

24 Who is the author of the famous book "The Confession of a Young Novelist"?
A:-Gabriel Garcia Marquez                          B:-Umberto Eco
C:-Salman Rushdie                                         D:-Norman Borlaugh
Correct Answer:- Option-B

25 Who has made the fastest century in Cricket history?
A:-AB de Villiers                                                 B:-Corey Aderson
C:-Iraq Thomas                                                  D:-Shahid Afridi
Correct Answer:- Option-C 
<Next Page><01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08>

Facts about Kerala - Questions and Answers Click here
Constitution of India- Questions and Answers Click here
Facts about India -Questions and Answers Click here
Modern India- Questions & Answers Click here
General Knowledge- Questions and Answers  Click here
Rural Development Programmes - Questions and Answers Click here
Graduate Level Questions and Answers Click here
Related Links
1. CURRENT AFFAIRS ---> Click here
2. IT, CYBER LAWS AND GENERAL ENGLISH QUESTIONS AND ANSWERS ---> Click here

No comments:

Post a Comment