∗പോലീസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ / വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി 653/2017,657/2017)തസ്തികകളുടെ 26-05-2018 ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ∗∗∗ 

Saturday, 3 February 2018

Forests and Wild Life - Questions and Answers -1

1. The first sanctuary in Kerala:
(a) Silent Valley                           (b) Iravikulam
(c) Thekkady                                (d) Neyyar
Answer: (c)

2. Which district in Kerala has the largest number of National Parks:
(a) Wayanad                                   (b) Palakkad
(c) Ernakulam                                (d) Idukky
Answer: (d)

3. The National Park which is famous for Nilgiri Tahr:
(a) Silent Valley                        (b) Iravikulam
(c) Pampadumchola                (d) Mathiketan Chola
Answer: (b)

4. The largest national park in Kerala:
(a) Silent Valley                             (b) Mathiketan Chola
(c)  Pampadumchola                     (d) Iravikulam
Answer: (d)

5. The Silent Valley National Park is in:
(a) Idukky                                        (b) Palakkad
(c) Wayanad                                    (d) Kannur
Answer: (b)

6. The National Park which is famous for lion tailed macaque:
(a) Iravikulam                                  (b) Silent Valley
(c) Pampadumchola                        (d) Iravikulam
Answer: (b)

7. The smallest national park in  Kerala:
(a) Pampadumchola                   (b) Mathiketan Chola
(c) Anamudi Chola                       (d) None of these
Answer: (a)

8. Eravilkulam was declared National Park in:
(a) 1973                                           (b) 1978
(c) 1984                                           (d) 1980
Answer: (b)

9. The river flows through Silent Valley:
(a) Thoothapuzha                         (b) Kunthipuzha
(c) Kabani                                         (d) None of these
Answer: (b)


10. The largest sanctuary in Kerala:
(a) Wayanad                                    (b) Neyyar
(c) Shendurny                                 (d) Thekkady
Answer: (d)

11. The southernmost sanctuary in Kerala:
(a) Peppara                                     (b) Neyyar
(c) Shendurny                                (d) None of these
Answer: (b)

12. The sanctuary in Kerala which was included in Project Tiger:
(a) Thekkady                                       (b) Peppara
(c) Neyyar                                             (d) Aralam
Answer: (a)

13. Shendurney Wild Life sanctuary is in the district of:
(a) Thiruvananthapuram                   (b) Kollam
(c) Kannur                                              (d) Palakkad
Answer: (b)

14. The old name of Thekkady Wild Life sanctuary:
(a) Mattuppatty                                    (b) Nellikkampatty
(c) Tholpatty                                           (d) None of these
Answer: (b)

15. The sanctuary in Kerala which is accessible only through Tamil Nadu:
(a) Thekkady                                        (b) Parambikulam
(c) Chinnar                                              (d) Chimminy
Answer: (b)


16. The second largest sanctuary in Kerala:
(a) Wayanad                                                (b) Peppara
(c) Parambukulam                                      (d) Idukky
Answer: (a)

17. Thattekkad bird santuary is in the district of:
(a) Idukky                                                (b) Wayanad
(c) Palakkad                                              (d) Ernakulam
Answer: (d)

18. Which organisation is related to Biosphere Reserves?
(a) W.H.O.                                                    (b) I.B.R.D.
(c) ADB                                                         (d) UNESCO
Answer: (d)

19. Choolannur Sanctuary is mainly related to:
(c) Peacock                                                    (d) Tiger
(a) Elephant                                                   (b) Monkey
Answer: (c)


20. The smallest sanctuary in Kerala:
(a) Mangalavanam                                     (b) Choolannur
(c) Peppara                                                   (d) Neyyar
Answer: (a)

21. Who pointed out the importance of Thattekkad sanctuary for the first time?
(a) K.K.Neelakantan                                   (b) Salim Ali
(c) Sugathakumari                                      (d) None of these
Answer: (b)

22. Who was the king of Travancore when Nellikampatty sanctury was
formed?
(a) Sri Moolam Thirunal                            (b) Chithira Thirunal
(c) Marthanda Varma                                 (d) None of these
Answer: (b)

23. The first biosphere reserve in India:
(a) Nilgiri                                                        (b) Agasthyamala
(c) Gulf of Mannar                                          (d) None of these
Answer: (a)

24. Kannimara, the largest teak in Asia can be seen in........ sanctuary:
(a) Parambikkulam                                       (b) Thekkady
(c) Neyyar                                                        (d) None of these
Answer: (a)

25. Which district in Kerala has the largest forest area:
(a) Palakkad                                                   (b) Wayanad
(c) Idukky                                                        (d) Kannur
Answer: (c) (More Questions Coming Soon...)

Facts about Kerala - Questions and Answers Click here
Kerala Renaissance - Questions and Answers Click here
Facts about India -Questions and Answers Click here
Modern India- Questions & Answers Click here
Social Welfare Schemes and Measures - Questions and Answers Click here
Rural Development Programmes - Questions and Answers Click here
Graduate Level Questions and Answers Click here
Related Links
1. CURRENT AFFAIRS ---> Click here
2. IT, CYBER LAWS AND GENERAL ENGLISH QUESTIONS AND ANSWERS ---> Click here

No comments:

Post a Comment