∗പോലീസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ / വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി 653/2017,657/2017)തസ്തികകളുടെ 26-05-2018 ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ∗∗∗ 

Thursday, 1 February 2018

GENERAL KNOWLEDGE- Questions and Answers -99

2451. "Treatment of Thiyyas in Travancore" is a book written by
A:-Dr. K. N. Panikkar                                    
B:-T. K. Raveendran
C:-Dr. Palpu                                                   
D:-P. K. Gopalakrishnan
Correct Answer:- Option-C

2452. Which Article of the Constitution of India deals with the ordinance powers of the President of India ?
A:-122                                                               B:-123
C:-124                                                                 D:-125
Correct Answer:- Option-B

2453. Privy purse was abolished during the Prime Ministership of Indira Gandhi through the __________ amendment of the Constitution of India.
A:-24                                                                   B:-25
C:-26                                                                     D:-27
Correct Answer:- Option-C

2454. Who led the struggle against the formation of the district of Malappuram in 1968 ?
A:-K. Karunakaran                                               B:-R. Shankar
C:-Mannath Padmanabhan                               D:-K. Kelappan
Correct Answer:- Option-D

2455. "With Malice-Towards one and all" was a column written by
A:-Kushwant Singh                                              B:-Kuldip Nayyar
C:-Praful Bidwai                                                    D:-Utsa Patnaik
Correct Answer:- Option-A

2456. "Pattini Jatha" by A. K. Gopalan was in the year
A:-1934                                                                 B:-1935
C:-1936                                                                D:-1937
Correct Answer:- Option-C

2457. "Unbowed : A memoir" is the autobiography written by
A:-Kiran Bethi                                                     B:-Medha Patkar
C:-Arundhati Roy                                               D:-Vankai Matai
Correct Answer:- Option-D

2458. Who is known as "Kerala Ibson" ?
A:-N. Krishna Pillai                                        B:-M. T. Vasudevan Nair
C:-Thakazhy                                                  D:-K. T. Mohammed
Correct Answer:- Option-A

2459. How many languages are included in the `8^(th)` schedule of the Indian Constitution ?
A:-20                                                                  B:-21
C:-22                                                                  D:-23
Correct Answer:- Option-C

2460. Last Diwan of Travancore
A:-P. G. N. Unnithan                                        B:-P. Rajagopalachari
C:-C. P. Ramaswami Iyyer                             D:-R. K. Shanmukhan Chetty
Correct Answer:- Option-A

2461. Kuruva Island is situated in ___________ river in Kerala.
A:-Chaliyar                                                       B:-Bhavani
C:-Kabani                                                          D:-Pambar
Correct Answer:- Option-C

2462. "Malayala Rajyam" is a book written by
A:-Sahodaran Ayyappan                              B:-Dr. Herman Gundertt
C:-Ramakrishna Pillai                                   D:-C. Krishnan
Correct Answer:- Option-B

2463. "Don't be Evil" is the motto of
A:-Google                                                          B:-LIC
C:-Indian Navy                                               D:-Coastal Guard of India
Correct Answer:- Option-A

2464. First Malayali to become the governor of an Indian State.
A:-K. K. Viswanathan                                     B:-Pattom Thanu Pillai
C:-V. P. Menon                                                 D:-M. M. Jacob
Correct Answer:- Option-C

2465. First Director of Kerala Bhasha Institute.
A:-K. M. Panikkar                                          B:-N. V. Krishna Varier
C:-Joseph Mundasseri                                  D:-D. C. Kizhakkemuri
Correct Answer:- Option-B

2466. Malayala Manorama was started publishing as a Newspaper in the year
A:-1887                                                                 B:-1888
C:-1898                                                                  D:-1897
Correct Answer:- Option-B

2467. Whose birthday is celebrated as Vayana Dinam in Kerala ?
A:-P. N. Panikkar                                               B:-K. M. Panikkar
C:-Joseph Mundasseri                                     D:-N. V. Krishna Varier
Correct Answer:- Option-A

2468. Which Article of the Indian Constitution deals with amendment of the constitution ?
A:-365                                                                  B:-366
C:-367                                                                   D:-368
Correct Answer:- Option-D

2469. "Onnekal Kodi Malayalikal" is a book written by
A:-Joseph Mundasseri                                         B:-A. K. Gopalan
C:-K. Ramakrishna Pillai                                     D:-E. M. S. Namboodirippad
Correct Answer:- Option-D

2470. "Muthukulam Speach" was made by
A:-K. Kelappan                                                      B:-C. Kesavan
C:-Mannath Padmanabhan                               D:-A. K. Gopalan
Correct Answer:- Option-C

2471. The Indian State through which Utharayana line does not pass
A:-Gujarath                                                      B:-Madhya Pradesh
C:-West Bengal                                               D:-Orissa
Answer:- Option-D

2472. Where do you find Khasi, Garo, Jayanthi Hills?
A:-Purvachal                                                    B:-Himalayan range
C:-Trans Himalayan range                             D:-Northern plains
Answer:- Option-A

2473. Which type of soil is suitable for cotton cultivation?
A:-Laterite soil                                                 B:-Silt
C:-Riger                                                              D:-Desert soil
Answer:- Option-C

2474. Name the state where people below poverty line reside maximum
A:-Kerala                                                          B:-Uttar Pradesh
C:-Bihar                                                              D:-Goa
Answer:- Option-B

2475. Number of people living in one square k.m. area is called
A:-Optimum population                             B:-Population growth
C:-Density of population                              D:-Population phenomena
Answer:- Option-C
<Next Page><01, .... 95969798, 99, 100101102103>


Facts about Kerala - Questions and Answers Click here
Kerala Renaissance - Questions and Answers Click here
Facts about India -Questions and Answers Click here
Modern India- Questions & Answers Click here
Social Welfare Schemes and Measures - Questions and Answers Click here
Rural Development Programmes - Questions and Answers Click here
Graduate Level Questions and Answers Click here
Related Links
1. CURRENT AFFAIRS ---> Click here

No comments:

Post a Comment