∗പോലീസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ / വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി 653/2017,657/2017)തസ്തികകളുടെ 26-05-2018 ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ∗∗∗ 

Thursday, 15 February 2018

GENERAL KNOWLEDGE- Questions and Answers -112

2776. Who authored 'Arctic Horne in the Vedas'? 
- Bal Gangadhar Tilak 

2777. Who started the Self Respect Movement in Tamil Nadu? 
- E.V. Ramaswami Naicker

2778. Who founded the Hindu Maha Sabha?
- MM Malavya 

2779. Who is regarded as the father of 'The Two Nation Theory'? 
- M.A. Jinnah

2780. Who wrote the book ''What Congress and Gandhi have done to untouchables'? 
- B.R. Ambedkar

2781. Who was the political guru of Gopala Krishna Gokhale? 
- M.G. Ranade 

2782. Who coined the term 'Satyagraha'?
- Gandhiji 

2783. The President of India. who was formerly the chairman of Constituent Assembly: 
- Dr Raj endraprasad

2784. Who was known as 'Desh bandu'? 
- Chitharanjan Das 

2785. Who wrote the book 'Gandhi and Anarchy'? 
- C.Sankaran Nair 

2786. In which year Gandhiji visited Kerala for the first time? 
- 1920 

2787. Who is considered as the first foreign traveller to India? 
- Megasthenese 

2788. Name the famous book of Megasthenese in which a great deal is written about our country and people? 
- Indika 

2789. Name the King who sent Megasthenese to India as his ambassador? 
- Seleucus Nicator 

2790. Who was the great King of Pataliputra at the time of Megasthenese's visit? 
- Chandragupta Maurya 

2791. Who was the first Chinese traveller to visit India? 
- Fa-Hien 

2792. Who is the author of the work 'A Record of Buddhist Kingdoms or Foguoji'? 
- Fa-Hien  

2793. What was the main objective of Fa-Hien's visit to India? 
-visit holy Buddhist places and to collect Buddhist books and relicts

2794. Who was the famous king of India during Fa-Hien's ? 
- Chandragupta II 

2795. Which is the probable period of Fa-Hien's India visit? 
- 405-412 AD 

2796. Where is the famous 'Fa Hien Cave' is situated? 
- Sri Lanka 

2797. A famous Chinese Buddhist pilgrim who came to India has· left in his 'Travels or Records of Western Lands', comprising twelve books, a detailed account of all that he observed during his long journey through India. Who was this traveller?
- Hiuen Tsang 

2798. ich was the period of Hiuen Tsang's pilgrimage to India? 
- 629-644 AD 

2799. Who was the famous king of Kanaui at the time of Hiuen Tsang's Visit? 
- Harshavardhana (Siladitya) 

2800. Who was the Superior of Nalanda Monastery during the visit of Hiuen Tsang? 
Silabhadra
<Next Page>< 01,....., 110111112113114115116117118>
Facts about Kerala - Questions and Answers Click here
Kerala Renaissance - Questions and Answers Click here
Facts about India -Questions and Answers Click here
Modern India- Questions & Answers Click here
Social Welfare Schemes and Measures - Questions and Answers Click here
Rural Development Programmes - Questions and Answers Click here
Graduate Level Questions and Answers Click here
* PSC Previous Exam Questions - Click here
Related Links
1. PSC EXAM PROGRAMME ---> Click here
1. CURRENT AFFAIRS ---> Click here
2. IT, CYBER LAWS AND GENERAL ENGLISH QUESTIONS AND ANSWERS ---> Click here
3. GENERAL SCIENCE - QUESTIONS AND ANSWERS
4. GEOGRAPHY AND ECONOMICS
5. FAMOUS PERSONALITIES - QUESTIONS & ANSWERS

No comments:

Post a Comment