∗പോലീസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ / വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി 653/2017,657/2017)തസ്തികകളുടെ 26-05-2018 ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ∗∗∗ 

Wednesday, 21 February 2018

Graduate Level Questions - 23


551. The value of 1.001+1.1001+0.1101 is:
(a) 12.1112 (b) 12.0222
(c) 12.2112 (d)  12.2202
Answer: (c)

552. The value of 3.15 X 0.15 is:
(a) 0.4725 (b) 4.725
(c) 0.4625 (d) 4.625
Answer: (a)

553. 13% of 770:
(a)  100.1 (b) 100.0
(c) 99.1 (d) 101.1
Answer: (a)

554. When the present age of the father is added to the present age of the son, the total is 30. What will be their tot al age after 10 years?
(a) 60 (b) 50
(c) 40 (d) 35
Answer: (b)

555. Two pipes can fill a tank in 2 hours and 3 hours separately.  If both pipes are opened together the time required to fill the t ank is:
(a) 80 min (b) 72 min
(c) 60 min  (d) 48 min
Answer: (b)

556. Two chairs are sold for Rs.80 each one at a gain of 20% and the other at a loss of 20%. The net loss percentage is:
(a) 0(b) 4
(c) 5 (d) 8
Answer: (b)

557. The missing term in the series:2,6,11,17,……,32 is:
(a) 24 (b) 25
(c) 27 (d) 28
Answer: (a)

558. A train of length 270 metres crosses a telegraph post in 18 seconds. The
speed of the train is:
(a) 35kmph (b) 45kmph
(c) 60kmph (d) 54kmph
Answer: (d)

559. How many pieces of 4.5 metres can be cut from a cloth of 112.5 metres of length?
(a) 24 (b) 25
(c) 26 (d) 20
Answer: (b)

560. Magazine is related to reader in the same way radio is related to:
(a) Viewer (b) Announcer
(c) Listener (d) Advertiser
Answer: (c)

561. Manu runs at 15.6 kmph.  How many metres does he runs in two minutes?
(a) 260 (b) 312
(c) 520 (d) 1040
Answer: (c)

562. Rice: Field :: Grapes:?
(a) Courtyard (b) Garden
(c) Vineyard (d) Lawn
Answer: (c)

563. A bag is priced Rs.80 and is sold for Rs.68.  The rate of discount is:
(a) 20% (b) 17%
(c) 15% (d) 12%
Answer: (c)

564. 20 persons complete a job in 20 days. How many days will 25 men to complete the same job?
(a) 25 (b) 16
(c) 20  (d) 12
Answer: (b)

565. A train travels 42.5 kmph.  How many metres it will travel in 12 minutes?
(a) 85 (b) 850
(c) 8500 (d) 85000
Answer: (c)

566. One kilogram is equal to …… gms:
(a) 1000 milligrams (b) 100 milligrams
(c) 1000 grams (d) 10 centigrams
Answer: (c)

567. The sum of two numbers is 15 and their difference is 3.  The numbers are:
(a)15 and 12 (b) 9 and 6
(c) 10 and 5 (d) 12 and 9
Answer: (b)

568. The next number in the series 1,2,5,10 is:
(a) 15  (b) 21
(c) 17 (d) 20
Answer: (c)

569. A boy buys 3 oranges for Rs.4. How much he will p ay for 3 dozen oranges?
(a) Rs.36 (b) Rs.48
(c) Rs.38 (d) Rs.32
Answer: (b)

570. The length of a rect angle is increased by 30% and and width is decreased by 30%. The percentage change in area of rectangle is:
(a) 6 (b) 9
(c) 18 (d) 24
Answer: (b)

571. The first peafowl sanctuary in Kerala:
(a) Choolannur (b) Thattekkad
(c) Thenmala (d) Mangalavanam
Answer: (a)

572. .What is known as ‘Railway city of Kerala’?
(a) Kollam (b) Bepur
(c) Shornur (d) Tirur
Answer: (c)

573. Mannadi, the place where Velu Thampy Dalawa committed suicide is in the
district of:
(a) Kollam (b) Pathanamthitta
(c) Alappuzha (d) Ernakulam
Answer: (b)

574. Which European power built the Thalassery fort?
(a) British (b) Dutch
(c) French (d) Portuguese
Answer: (a)

575. Who wrote the song’ Omanathinkal Kidavo’?
(a) Swati T runal (b) Irayimman Thampy
(c) Unnayi Varrier (d) Kunchan Nambiar
Answer: (b)
<Next Page><01, ....... 19202122, 23, 2425.....,525354>


General Knowledge - Questions & Answers Click here
Facts about Kerala - Questions & Answers Click here
Kerala Renaissance - Questions and Answers Click here
Facts about India -Questions & Answers Click here
Modern India- Questions & Answers Click here
Social Welfare Schemes and Measures - Questions & Answers Click here
Rural Development Programmes - Questions & Answers Click here
Graduate Level Questions & Answers Click here
* PSC Previous Exam Questions - Click here
Related Links
1. PSC EXAM PROGRAMME ---> Click here
1. CURRENT AFFAIRS ---> Click here
2. IT, CYBER LAWS AND GENERAL ENGLISH QUESTIONS AND ANSWERS ---> Click here
3. GENERAL SCIENCE - QUESTIONS AND ANSWERS
4. GEOGRAPHY AND ECONOMICS
5. FAMOUS PERSONALITIES - QUESTIONS & ANSWERS
6. MATHS/MENTAL ABILITY/REASONING ---> Click here

No comments:

Post a Comment