∗പോലീസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ / വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി 653/2017,657/2017)തസ്തികകളുടെ 26-05-2018 ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ∗∗∗ 

Wednesday, 21 February 2018

Graduate Level Questions - 26


626.The largest African country:
(a) Congo (b) Algeria
(c) Sudan (d) South Africa
Answer: (b)

627. The Minister for Revenue in Kerala:
(a) KM Mani
(b) Adoor Prakash
(c) Thiruvanchoor Radhakrishnan
(d) K B Ganeshkumar
Answer: (b)

628. The national herit age animal of India:
(a) Lion (b) Tiger
(c) River Dolphin (d) Elephant
Answer: (d)

629. The co-laureate of Nobel Peace Prize with Malala:
(a) Kailash Satyarthi (b) Aruna Roy
(c) Aravind Kejrival (d) None of these
Answer: (a)

630. The new Lok Sabha Speaker of India:
(a) Rajnath Singh (b) Thampi Durai
(c) Meirakumar (d) Sumitra Mahajan
Answer: (d)

631. How …….. is it since you left your house?
(a) far (b) long
(c) many (d) much
Answer: (b)

632. Last year my father …….. a computer from England.
(a) purchase (b) bring
(c) brought (d) send
Answer: (c)

633. Mohan has visited all the cities in Kerala since he …… working in the road
transport.
(a) had (b) has been
(c) having (d) had been
Answer: (b)

634. The word ‘able’ is an:
(a)Adverb (b) Adjective
(c) Article (d) Apostrophe
Answer: (b)

635. The teacher asks the boy, …….?
(a)why you are late (b) why you were late
(c) why were you late (d) why are you late
Answer: (d)

636. Pick out the incorrect singular-plural group among the following?
(a)Child-Children (b) Storey-Stories
(c) Mouse-Mice (d) Wolf-Wolves
Answer: (b)

637. I believe, you are just eighteen years old, ……?
(a) don’t you (b) are you
(c) aren’t you (d) didn’t you
Answer: (c)

638. The two brothers shared the apple …… them.
(a)by (b) between
(c) for (d) with
Answer: (b)

639. The one word substitute for one who studies rivers is:
(a)Diluvialist (b) Speleologist
(c) Potamologist (d) Orologist
Answer: (c)

640. My uncle always …….. to my request.
(a)response (b) responds
(c) react (d) recognize
Answer: (b)

641. The students stood up when the teacher ……. the class room:
(a)enters (b) is entering
(c) has entered (d) entered
Answer: (d)

642. Select the word with correct spelling:
(a)Tableou (b) Tableau
(c) Tablo (d) Teblo
Answer: (b)

643. ‘Crush’ means:
(a)Subdue (b) Grind
(c) Execute (d) Crowd
Answer: (b)

644. ‘To read between the lines’ means:
(a) To suspect
(b) To read carefully
(c) To understand the hidden meaning of the writer
(d) to do useless things
Answer: (c)

645. The thief jumped ……. the compound wall.
(a) on (b) of
(c) at (d) over
Answer: (d)

646. My purse has been missing ……. yesterday.
(a)till (b) from
(c) on (d) since
Answer: (d)

647. ‘Fable’ means:
(a) Invention (b) Table
(c) Tale (d) Epic
Answer: (c)

648. She was so badly injured that she needed …… care in the hospital.
(a)Extensive (b) Little
(c) Medical (d) Intensive
Answer: (d)

649. Good teachers usually ……. Bright pupils in their studies.
(a)Enthrall (b) Encourage
(c) Engage (d) Encroach
Answer: (b)

650.All differences between nations and persons ……. amicably.
(a)should be settled (b) settle
(c) are settling (d) were settling
Answer: (a)
<Next Page><01, ....... 2425, 26, 272829,.....,525354>


General Knowledge - Questions & Answers Click here
Facts about Kerala - Questions & Answers Click here
Kerala Renaissance - Questions and Answers Click here
Facts about India -Questions & Answers Click here
Modern India- Questions & Answers Click here
Social Welfare Schemes and Measures - Questions & Answers Click here
Rural Development Programmes - Questions & Answers Click here
Graduate Level Questions & Answers Click here
* PSC Previous Exam Questions - Click here
Related Links
1. PSC EXAM PROGRAMME ---> Click here
1. CURRENT AFFAIRS ---> Click here
2. IT, CYBER LAWS AND GENERAL ENGLISH QUESTIONS AND ANSWERS ---> Click here
3. GENERAL SCIENCE - QUESTIONS AND ANSWERS
4. GEOGRAPHY AND ECONOMICS
5. FAMOUS PERSONALITIES - QUESTIONS & ANSWERS
6. MATHS/MENTAL ABILITY/REASONING ---> Click here

No comments:

Post a Comment