∗പോലീസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ / വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി 653/2017,657/2017)തസ്തികകളുടെ 26-05-2018 ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ∗∗∗ 

Wednesday, 21 February 2018

Graduate Level Questions - 27

651. The study of fruits:
(a) Sitology                    (b) Dendrology
(c) Trichology               (d) Pomology
Answer: (d)

652. Which is known as ‘Chinese Apple’?
(a) Orange                        (b) Pomegranate
(c) Guava                          (d) Lychee
Answer: (a)

653. Brass is an alloy of Copper and ......
(a) Zinc                                (b) Tin
(c) Nickel                             (d) Iron
Answer: (a)

654. Aqua regia is a mixture of Hydrochloric acid and ........
(a) Formic acid                     (b) Lactic acid
(c) Nitric acid                        (d) Sulphuric acid
Answer: (c)

655. Who discovered Diesel engine?
(a) Gottileb Daimler              (b) Chrystler
(c) Karl Benz                            (d) Rudolf Diesel
Answer: (d)

656. WINDOWS is a:
(a) Opeating system                (b) Hardware
(c) Virus                                     (d) None of these
Answer: (a)

657. The velosity of wind is measured by:
(a)Altimeter                              (b) Windwane
(c) Audiometer                        (d) Animometer
Answer: (d)

658. The year of the  battle of Waterloo in which Napoleon was defeated and
exiled:
(a) 1821                                         (b) 1812
(c) 1815                                          (d) 1825
Answer: (c)

659. In which sport a trophy is named after former India’s Foreign Secretary, Sir
Mortimer Durand ?
(a) Football                                     (b) Cricket
(c) Chess                                         (d) Hockey
Answer: (a)

660. The first Indian woman athlete to reach the finals of Olympics:
(a) Shyni Wilson                             (b) PT Usha
(c) Mary D’souza                            (d) Neelima Ghosh
Answer: (b)

661. Sister Nivetita (Margaret Noble) was the disciple of:
(a) Aurobindo Ghosh(b) Gandhiji
(c) Vivekananda (d) None of these
Answer: (c)

662. The nationality of Marco Polo:
(a) Portugal (b) Italy
(c) France (d) England
Answer: (b)

663. The first European to sail round Cape of Good Hope:
(a) Vasco da Gama (b) Cabral
(c) James Cook (d) Bartholomew Diaz
Answer: (d)

664.The greatest ruler of the Vijayanagar empire:
(a) Harihara (b) Bukka
(c) Devaraya (d) Krishanadeva Raya
Answer: (d)

665.“ England is a nation of shop keepers.” this comment was made by:
(a) Napoleon (b) Hitler
(c) Mussolini (d) Louis XIV
Answer: (a)

666. National Tourism Day:
(a) September 27 (b) September 26
(c) January 25 (d) January 26
Answer: (c)

667. The first Indian to become the chairman of the Human Rights Committee of UNO:
(a) I.K.Gujral (b) Shashi Tarur
(c) K.N.Dixit (d) P.N.Bhagavati
Answer: (d)

668.The headquarters of Amnesty International (AI):
(a) London (b) Geneva
(c) Brussels (d) Gland
Answer: (a)

669. Dronacharya Award is related to:
(a)Journalism (b) Science
(c) Sports (d) Cinema
Answer: (c)

670. Which is known as ‘Alternative Nobel’?
(a) Wolf Prize (b) Lasker Award
(c) Right Livelihood Award (d) Oscar
Answer: (c)

671. Which traditional art form is related to Pulluvar?
(a) Sarpam Thullal (b) Ottal Thullal
(c) Arjuna Nrityam (d) Padayani
Answer: (a)

672. The first European fort in India was built at
(a) Thalassery (b) Kochi
(c) Kannur (d) Palakkad
Answer: (b)

673. Hill station in Thiruvananthapuram district:
(a) Peerumedu (b) Ponmudi
(c) Charalkunnu (d) Jadayupara
Answer: (b)

674. Who led ‘Pattini Jadha’ or Starvation March?
(a) EMS (b) K Kelappan
(c) P Krishana Pillai (d) AK Gopalan
Answer: (d)

675. The first state in India where the Article 356 of the Constitution was invoked is Kerala. It was on:
(a) 1959 April 16 (b) 1959 June 12
(c) 1959 July 31 (d) None of these
Answer: (c)
<Next Page><01, ....... 242526, 27, 2829,.....,525354>


General Knowledge - Questions & Answers Click here
Facts about Kerala - Questions & Answers Click here
Kerala Renaissance - Questions and Answers Click here
Facts about India -Questions & Answers Click here
Modern India- Questions & Answers Click here
Social Welfare Schemes and Measures - Questions & Answers Click here
Rural Development Programmes - Questions & Answers Click here
Graduate Level Questions & Answers Click here
* PSC Previous Exam Questions - Click here
Related Links
1. PSC EXAM PROGRAMME ---> Click here
1. CURRENT AFFAIRS ---> Click here
2. IT, CYBER LAWS AND GENERAL ENGLISH QUESTIONS AND ANSWERS ---> Click here
3. GENERAL SCIENCE - QUESTIONS AND ANSWERS
4. GEOGRAPHY AND ECONOMICS
5. FAMOUS PERSONALITIES - QUESTIONS & ANSWERS
6. MATHS/MENTAL ABILITY/REASONING ---> Click here

No comments:

Post a Comment