∗പോലീസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ / വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി 653/2017,657/2017)തസ്തികകളുടെ 26-05-2018 ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ∗∗∗ 

Wednesday, 21 February 2018

Graduate Level Questions - 28

676. The first Chief Justice of India:
(a) Hiralal J Kania (b) MH Kania
(c) YV Chandrachud (d) KN Singh
Answer: (a)

677. Part VI of the Constitution is applicable to all states except:
(a) Sikkim (b) Assam
(c) Punjab  (d) Jammu & Kashmir
Answer: (d)

678. The strength of the V idhan Parishad cannot be less than:
(a)40      (b) 60
(c) 30   (d) 50
Answer: (a)

679. Lao Tse, the founder of Taoism belonged to:
(a) China (b) Jap an
(c) Nepal (d) Mongolia
Answer: (a)

680. Who is the originator of Penny postal system?
(a) Graham Bell (b) Edison
(c) Rowland Hill (d) Thoullier
Answer: (c)

681. The trade name ‘BSA’ is related to:
(a) Bicycles (b) Shoes
(c) Bulbs (d) Television
Answer: (a)

682. The rank of Kerala in terms of population in India as per 2011 census.
(a) 12   (b) 21  
(c) 18   (d) None of these
Answer: (a)

683. The Portuguese defeated Kunhali IV in AD:
(a) 1450   (b) 1500 
(c) 1700 (d) 1600
Answer: (d)

684. Who was the minister in charge of the porfolio of Labour in the first EMS ministry?
(a) TV Thomas (b) KC George
(c) TA Majeed (d) KR Gowri
Answer: (a)

685. The chief minister of Kerala who ruled for the longest period:
(a) K.Karunakaran (b) EMS
(c) EK Nayanar (d) AK Antony
Answer: (c)

686. The district which is the largest producer of spices in Kerala:
(a) Idukky  (b) Kollam
(c) Ernakulam (d) Kannur
Answer: (a)

687. The river flows through silent valley:
(a) Pamba (b) Chaliyar
(c) Kunthippuzha (d) Bharat appuzha
Answer: (c)

688. Chambakkulam boat race is held in ......
(a) Pamba river (b) Punnamada lake
(c) Ashatamudi lake (d) Vembanad lake
Answer: (a)

689. Who was the first secretaty of K.P.C.C?
(a) K.Kelappan (b) K.Madhavan Nair
(c) K.P.Kesavamenon  (d) Kuroor Nampoothirippad
Answer: ()

690. The four founder leaders of Communist Party in Kerala were P.Krishna Pilla, K Damodaran, NC Sekhar and ......
(a)EMS (b) AKG
(c) MN Govindan Nair (d) KPR Gopalan
Answer: (a)

691. The largest national p ark in  Kerala:
(a) Silent V alley (b) Mathiket an Chola
(c) Pampadumchola (d) Iravikulam
Answer: (d)

692. The youngest to become the President of India:
(a) Rajendraprasad (b) Dr.Radhakrishnan
(c) Sanjiva Reddy (d) None of these
Answer: (c)

693. Cripp’ s Mission visited India in:
(a) 1941   (b) 1942 (c) 1943  (d) 1944
Answer: ()

694. Who founded Theosophical Society in United States in 1875?
(a) Annie Besant (b) Madam Blavatsky
(c) Colonel HS Olcott (d) Both (b) and (c)
Answer: (d)

695. Who said ‘Give me blood, I shall give you freedom’?
(a) Net aji Bose (b) Gandhiji
(c) Nehru (d) Sardar Patel
Answer: (a)

696. Gandhiji was assassinated on:
(a) 30th January 1947 (b) 31th January 1948
(c) 30th January 1948 (d) None of these
Answer: (c)

697. Who was the Governor General when Sati was prohibited?
(a) William Bentick (b) Charles Metcalfe
(c) Auckland (d) Hardinge I
Answer: (a)

698. The year of Battle of Haldighati in which Mughal forces under Raja Man Singh defeated Rana Pratap:
(a) 1582  (b) 1571
(c) 1582  (d) 1576
Answer: (d)

699. The first Sikh Guru:
(a) Guru Nanak (b) Guru Angad
(c) Guru Arjun (d) Guru Har Rai
Answer: (a)

700. Who authored ‘Saundarananda’ and ‘Buddhacharita’?
(a) Banabhatta (b) Vasumitra
(c) Aswaghosha (d) Bharata
Answer: (c)
<Next Page><01, ....... 24252627, 28, 29,.....,525354>


General Knowledge - Questions & Answers Click here
Facts about Kerala - Questions & Answers Click here
Kerala Renaissance - Questions and Answers Click here
Facts about India -Questions & Answers Click here
Modern India- Questions & Answers Click here
Social Welfare Schemes and Measures - Questions & Answers Click here
Rural Development Programmes - Questions & Answers Click here
Graduate Level Questions & Answers Click here
* PSC Previous Exam Questions - Click here
Related Links
1. PSC EXAM PROGRAMME ---> Click here
1. CURRENT AFFAIRS ---> Click here
2. IT, CYBER LAWS AND GENERAL ENGLISH QUESTIONS AND ANSWERS ---> Click here
3. GENERAL SCIENCE - QUESTIONS AND ANSWERS
4. GEOGRAPHY AND ECONOMICS
5. FAMOUS PERSONALITIES - QUESTIONS & ANSWERS
6. MATHS/MENTAL ABILITY/REASONING ---> Click here

No comments:

Post a Comment