∗പോലീസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ / വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി 653/2017,657/2017)തസ്തികകളുടെ 26-05-2018 ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ∗∗∗ 

Wednesday, 21 February 2018

Graduate Level Questions - 36


876. The first Keralite to get Dadasaheb Phalke Award:
(a) Shaji N Karun (b) PJ Antony
(c) Adoor Gopalakrishnan (d) Mammooty
Answer: (c)

877. Fascism was originated in:
(a) Germany (b) Japan
(c) Italy (d) Russia
Answer: (c)

878. Where is the first Film and Television Institute of India situated?
(a) New Delhi (b) Kolkata
(c) Pune (d) Mumbai
Answer: (c)

879. Feroz Gandhi Award is related to:
(a) Music (b) Cinema
(c) Journalism (d) Science
Answer: (c)

880. The average length of a Femur bone is ..... cm
(a) 100   (b) 75  
(c) 50    (d) 25
Answer: (c)

881. The headquarters of the Food and Agricultural Organisation:
(a) Rome (b) Geneva
(c) New York (d) Washington
Answer: (a)

882. To which war Florence Nightingale is associated?
(a) Hundred Year War (b) Crimean War
(c) First World War (d) Waterloo
Answer: (b)

883. TheMughal ruler who constructed Fatepur Sikri:
(a) Shah Jahan (b) Akbar
(c) Humayun (d) Shershah
Answer: (b)

884. In which state of India the Baglihar project is constructed?
(a) H.P. (b) U.P.
(c) Jammu & Kashmir (d) None of these
Answer: (c)

885. Who led Bardoli Satyagraha?
(a) Sardar Patel (b) Rajendra Prasad
(c) Jawaharlal Nehru (d)  Vinoba Bhave
Answer: (a)

886. The element without neutron:
(a) Helium (b) Hydrogen
(c) Oxygen (d) Nitrogen
Answer: (b)

887. The architect of New Delhi:
(a)  Edwin Lutyens (b) Le Coubusier
(c) Henry Irwin (d) William Emerson
Answer: (a)

888. The study of rivers:
(a)  Orology (b) Limnology
(c) Pomology (d) Potamology
Answer: (d)

889. ‘Oscar award in Journalism’:
(a)  Bhatnagar Award (b) Loreus Award
(c) Pulitzer Prize (d) Raspberry Award
Answer: (c)

890. The famous Pattadakkal buildings are in the state of:
(a)  Karnataka (b) Tamil Nadu
(c) Andhra Pradesh (d) Goa
Answer: (a)

891. The first country to use silk and ceramic wares:
(a)  India (b) China
(c) Egypt (d) Iran
Answer: (b)

892. The number of members in the Public Accounts Committee of Parliament:
(a)  30    (b) 15   
(c) 22     (d) 11
Answer: (c)

893. The first Indian to get Magsaysay Award in the field of public service:
(a)  Vinoba Bhave (b) Mother Theresa
(c) C D Deshmukh (d) Jayaprakash Narain
Answer: (d)

894. The body that gives  final approval to Five Year Plans:
(a) Reserve Bank
(b)National Development Council
(c) Planning Commission
(d) Central Statitical Organisation
Answer: (b)

895. Who signed in the Panch Sheel Agreement with Chau En Lai?
(a)  Jawaharlal Nehru (b) Lal Bahadur Shastri
(c) Indira Gandhi (d) Morarji Desai
Answer: (a)

896. Which one of the following is not a constituent of glucose?
(a)  Carbon (b) Oxygen
(c) Nitrogen (d) Hydrogen
Answer: (c)

897. The Governor General who annexed Punjab to British India:
(a)  Canning (b) Curzon
(c) Dalhousie (d) Rippon
Answer: (c)

898. Who was known as the ‘Lion of Punjab’:
(a) Bhagat Singh (b) Lala Lajpath Rai
(c) Hukam Singh (d) Lala Hardayal
Answer: (b)

899. The Indus valley site Ropar is in:
(a)  Rajastan (b) Gujarat
(c) Punjab (d) Haryana
Answer: (c)

900. Who wrote ‘Panchatantra’?
(a)  Chanakya (b) Vishnugupta
(c) Vishnu Sharma (d) Vishnugopan
Answer: (c)
<Next Page><01, .......333435, 36, 3738.....,525354>


General Knowledge - Questions & Answers Click here
Facts about Kerala - Questions & Answers Click here
Kerala Renaissance - Questions and Answers Click here
Facts about India -Questions & Answers Click here
Modern India- Questions & Answers Click here
Social Welfare Schemes and Measures - Questions & Answers Click here
Rural Development Programmes - Questions & Answers Click here
Graduate Level Questions & Answers Click here
* PSC Previous Exam Questions - Click here
Related Links
1. PSC EXAM PROGRAMME ---> Click here
1. CURRENT AFFAIRS ---> Click here
2. IT, CYBER LAWS AND GENERAL ENGLISH QUESTIONS AND ANSWERS ---> Click here
3. GENERAL SCIENCE - QUESTIONS AND ANSWERS
4. GEOGRAPHY AND ECONOMICS
5. FAMOUS PERSONALITIES - QUESTIONS & ANSWERS
6. MATHS/MENTAL ABILITY/REASONING ---> Click here

No comments:

Post a Comment