∗പോലീസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ / വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി 653/2017,657/2017)തസ്തികകളുടെ 26-05-2018 ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ∗∗∗ 

Wednesday, 21 February 2018

Graduate Level Questions - 37


901. The founder of Parsi religion:
(a)  Ahura Masda (b) Zorashter
(c) Confusius (d) Lao Tse
Answer: (b)

902. The nuclear testing place of Pakistan:
(a)  Bikini Atol (b) Lop Nor
(c) Mururo Atol (d) Chaghai Hills
Answer: (d)

903. Who coined the word ‘Pakistan’?
(a)  Rehmat Ali (b) Jinnah
(c) Muhammad Iqbal (d) Liaqat Ali Khan
Answer: (a)

904. The main constitent of cooking gas:
(a)  Methane (b) Butane
(c) Propane (d) Pentane
Answer: (b)

905. Pavo christatus is the  scientific name of.....:
(a)  Pea cock (b) Lion
(c) Tiger (d) Crow
Answer: (a)

906. Panini was famous as a .....
(a)  Dramatist (b) Court physician
(c) Grammarian (d) King
Answer: (c)

907. The land of midnight sun:
(a)  Japan (b) Britain
(c) Norway (d) Korea
Answer: (c)

908. The pigment contained in bile:
(a)  Haemoglobin (b) Haemocyanin
(c) Xanthophyll (d) Bilirubin
Answer: (d)

909. Uddwada in Gujarat is hloy place for:
(a)  Buddhists (b) Jains
Answer: (c)


910. The bird that can fly backward direction also:
(a)  Albetros (b) Falcon
(c) Humming bird (d) Eagle
Answer: (c)

911. Founder of Paramdham ashram in Pavnar in Maharashtra:
(a)  Gandhiji (b) Kaka Kalelkar
(c) Jamnalal Bajaj (d) Vinoba Bhave
Answer: (d)

912. The gate of Pacific:
(a)  Guyayaquil (b) Suez canal
(c) Panama canal (d) Gibralter
Answer: (c)

913. The nationality of Pablo Neruda:
(a)  Colombia (b) Bolivia
(c) Trinidad (d) Chile
Answer: (d)

914. Who presides over the joint sitting of the Parliament?
(a) Speaker (b) President
(c) Vice President (d) Prime Minister
Answer: (a)

915. The total number of members in the parliament of India:
(a)  545    (b) 552 
 (c) 790 (d) 788
Answer: (c)

916. The old name of Patna:
(a)  Ayodhya (b) Patliputra
(c) Indraprastha (d) Prayag
Answer: (b)

917. The most famous among the Parthian rulers:
(a)  Kanishka (b) Rudradaman
(c) Asoka (d) Gondophernes
Answer: (d)

918. The native place of Panda:
(a)  China (b) Africa
(c) Canada (d) Australia
Answer: (a)

919. The rulers of Pala dynasty were the patrons of:
(a)  Buddhism (b) Jainism
(c) Zorashtrianism (d) Christianity
Answer: (a)


920. Palitana is famous for the temples of:
(a)  Hindus (b) Jains
(c) Buddhists (d) Parsis
Answer: (b)

921. Paleontology is the study of:
(a)  Plants (b) Fossils
(c) Coins (d) Stamps
Answer: (b)

922. Yellow colour of milk is due to the presence of:
(a)  Casein (b) Lactose
(c) Carotin (d) Lactase
Answer: (c)

923. The factor that helps to transmit heriditory charectors from one generation to the next:
(a)  Genes (b) Platelets
(c) Nucleus (d) Mitochondrea
Answer: (a)

924. The parliament of...... is known as the ‘mother of all parliaments’:
(a)  USA (b) India
(c) Britain (d) Greece
Answer: (c)

925. Who among the following is the authority to issue ordinances?
(a)  Prime Minister (b) Speaker
(c) Supreme Court (d) President
Answer: (d)
<Next Page><01, .......33343536, 37, 38.....,525354>


General Knowledge - Questions & Answers Click here
Facts about Kerala - Questions & Answers Click here
Kerala Renaissance - Questions and Answers Click here
Facts about India -Questions & Answers Click here
Modern India- Questions & Answers Click here
Social Welfare Schemes and Measures - Questions & Answers Click here
Rural Development Programmes - Questions & Answers Click here
Graduate Level Questions & Answers Click here
* PSC Previous Exam Questions - Click here
Related Links
1. PSC EXAM PROGRAMME ---> Click here
1. CURRENT AFFAIRS ---> Click here
2. IT, CYBER LAWS AND GENERAL ENGLISH QUESTIONS AND ANSWERS ---> Click here
3. GENERAL SCIENCE - QUESTIONS AND ANSWERS
4. GEOGRAPHY AND ECONOMICS
5. FAMOUS PERSONALITIES - QUESTIONS & ANSWERS
6. MATHS/MENTAL ABILITY/REASONING ---> Click here

No comments:

Post a Comment