∗പോലീസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ / വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി 653/2017,657/2017)തസ്തികകളുടെ 26-05-2018 ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ∗∗∗ 

Wednesday, 21 February 2018

Graduate Level Questions - 47


1151. The award given to universities in India for best all round  performance in sports is named after:
(a) Sardar Patel (b) Netaji Subhas Bose
(c) Maulana Abul Kalam Azad (d) Jawaharlal Nehru
Answer: (c)

1152. Charles I of England was executed in:
(a) 1649 (b) 1663
(c) 1673 (d) 1683
Answer: (a)

1153. Ivan the Terrible was the first Tsar of:
(a) Germany (b) Austria
(c) Russia (d) Spain
Answer: (c)

1154. Who was married by Adolf Hitler the day before he committed suicide:
(a) Claretta (b) Eva Braun
(c) Ann Frank (d) Emile Shenkel
Answer: (b)

1155. The trade name ‘hp’ is related to:
(a) Tyres (b) Bicycles
(c) Computer (d) Cement
Answer: (c)

1156.. What is the background of ‘War and Peace’ by Tolstoy?
(a) Russian invasion of Napoleon (b) First World War
(c) Second World War (d) Waterloo
Answer: (a)

1157. The character Gora   was created by:
(a) Tagore (b) R.K.Narayan
(c) Raja Rao (d) N.C.Chaudhary
Answer: (a)

1158. Who is regarded as the father of Indian Nuclear Science?
(a) Vikram Sarabhai (b) Raja Ramanna
(c) H.J.Bhabha (d) MN Saha
Answer: (c)

1159.  Sound does not pass through:
(a) Solid (b) Liquid
(c) Vacuum (d) None of these
Answer: (c)

1160. ‘Google’ is a:
(a) Word processor (b) Search engine
(c) Operating system (d) Presentation Software
Answer: (b)

1161. Alnico is an alloy of Aluminium, Nickel and .........
(a) Iron (b) Copper
(c) Tin  (d) Cobalt
Answer: (d)

1162.Which among the following is  a metalloid?
(a) Carbon (b) Silicon
(c) Germanium (d) All of these
Answer: (d)

1163.Colour of Iodoform:
(a) Red (b) Blue
(c) Green  (d) Yellow
Answer: (d)

1164.The botanical name of Pepper:
(a) Piper nigrum (b) Solanum officinarum
 (c) Adathoda vasica (d) Cocos nucifera
Answer: (a)

1165. The first to use the word ‘Green Revolution’?
(a) William Gaud (b) Norman E Borlaug
(c) MS Swaminathan (d) C Subramanyam
Answer: (a)

1166.The snake that builds nest:
(a)  Viper (b) Rat Snake
(c) Anaconda (d) King Cobra
Answer: (d)

1167.The double walled covering of heart:
(a) Peritoneum (b) Pericardium
(c) Meninjus (d) None of these
Answer: (b)

1168.Hardest part of the human body:
(a) Enamal of tooth (b) Nail
(c) Hair (d) Femur
Answer: (a)

1169.Which disease is known as Break bone fever?
(a) Rickets (b) Marasmus
(c) Dengue fever (d) Scurvy
Answer: (c)

1170.Which comes in the middle during solar eclipse?
(a) Sun (b) Moon
(c) Earth (d) None of these
Answer: (b)

1171.Summer solstice in northern hemisphere:
(a) June 21 (b) December 22
(c) March 21 (d) September 23
Answer: (a)

1172.Ringit is the currency of:
(a) Malaysia  (b) Thailand
(c) Brunei (d) Laos
Answer: (a)

1173.The correct order of mountain ranges in Himalayas from north to south:
(a) Himachal, Himadri, Shiwalik
(b) Himachal, Shiwalik ,Himadri
(c) Himadri, Himachal, Shiwalik
(d) Shiwalik, Himachal, Himadri
Answer: (c)

1174.Oldest Dravidian language:
(a) Telugu (b) Kannada
(c) Malayalam (d) Tamil
Answer: (d)

1175.The second metro railway in India:
(a) Goa  (b) Kolkata
(c) New Delhi (d) Mumbai
Answer: (c)
<Next Page><01, ....... 46, 47, 48495051525354>


General Knowledge - Questions & Answers Click here
Facts about Kerala - Questions & Answers Click here
Kerala Renaissance - Questions and Answers Click here
Facts about India -Questions & Answers Click here
Modern India- Questions & Answers Click here
Social Welfare Schemes and Measures - Questions & Answers Click here
Rural Development Programmes - Questions & Answers Click here
Graduate Level Questions & Answers Click here
* PSC Previous Exam Questions - Click here
Related Links
1. PSC EXAM PROGRAMME ---> Click here
1. CURRENT AFFAIRS ---> Click here
2. IT, CYBER LAWS AND GENERAL ENGLISH QUESTIONS AND ANSWERS ---> Click here
3. GENERAL SCIENCE - QUESTIONS AND ANSWERS
4. GEOGRAPHY AND ECONOMICS
5. FAMOUS PERSONALITIES - QUESTIONS & ANSWERS
6. MATHS/MENTAL ABILITY/REASONING ---> Click here

No comments:

Post a Comment