∗പോലീസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ / വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി 653/2017,657/2017)തസ്തികകളുടെ 26-05-2018 ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ∗∗∗ 

Wednesday, 21 February 2018

Graduate Level Questions - 48


1176. In which year 14 banks were nationalised during the prime ministership of Indira Gandhi?
(a) 1959   (b) 1949  
(c) 1969   (d) 1979
Answer: (c)

1177. Yakshagana is a folk dance drama of:
(a) Kerala (b) Tamil Nadu
(c) Andhra Pradesh (d) Karnataka
Answer: (d)

1178. Where is Chennakesava temple?
(a) Belur (b) Halebid
(c) Madurai (d) Hampi
Answer: (a)

1179. Tiger state of India:
(a) Gujarat (b) Rajastan
(c) Madhya Pradesh (d) Assam
Answer: (c)

1180. Who repaired Sudarshan lake?
(a) Rudradaman (b) Kanishka
(c) Pushyamitra (d) Devabhuti
Answer: (a)

1181. Satavahanas were also known as:
(a) Memaluks (b) Ikshakus
(c) Andhra Bhrityas (d) Rajputs
Answer: (c)

1182. Who revived Nalanda University?
(a) Harsha (b) Sasanka
(c) Pulikesin I (d) Baktiyar Khalji
Answer: (a)

1183. Muhammad bin Tughlaq shifted the capital of the Sultanate from Delhi to:
(a) Agra (b) Tughlaqabad
(c) Daulatabad (d) Siri
Answer: (c)

1184. Tomb of Aurangazeb’s wife Rabia Durrani is known as ‘Poor man’s Taj Mahal’. It is situated in:
(a) Agra (b) Sikandra
(c) Aurangabad (d) Delhi
Answer: (c)

1185. Vasco da Gama reached India for the second time in:
(a) 1502    (b) 1503  
(c) 1504   (d) 1505
Answer: (a)

1186. Who organised a raid on Chittagong government armoury in 1930 April?
(a) Bhagat Singh (b) Uddham Singh
(c) Chandrasekhar Azad  (d) Surya Sen
Answer: (d)

1187. Who was the Viceroy when the first Census was held in 1872?
(a) Mayo (b) Curzon
(c) Hardinge II (d) Minto I
Answer: (a)

1188. Who wrote ‘India Wins Freedom’?
(a) C Rajagopalachari (b) Maulana Azad
(c) Dr Rajendraprasad (d) Jawaharlal Nehru
Answer: (b)

1189.  The first Muslim to become the President of  Indian National Congress:
(a) Dadabhai Navroji (b) Pheroz Shah Mehta
(c) Maulana Azad (d) Badruddin Thyabji
Answer: (d)

1190 .During which agitation Gandhiji gave the slogan’ Do or die’?
(a) Salt satyagraha (b) Champaran Satyagraha
(c) Quit India movement (d) Kheda satyagraha
Answer: (c)

1191. The famous speech delivered by Jawaharlal Nehru during the moments of transfer of power in 1947, is known as:
(a) I have a dream (b) Tryst with destiny
(c) History will absolve me (d) None of these
Answer: (b)

1192. ‘Project Arrow’ is related to:
(a) Postal system (b) Telecommunication
(c) Railway (d) Newspaper
Answer: (a)

1193. The four languages added to the Eighth Schedule recently:
(a) Manipuri, Konkani, Nepali, Santhali
(b) Dogri, Maithili, Konkani, Bodo
(c) Dogri, Maithili, Santhali, Bodo
(d) Dogri, Maithili, Sindhi, Nepali
Answer: (c)

1194. The total number of nominated members in Parliament:
(a) 14    (b) 24   
(c) 12    (d) 17
Answer: (a)

1195. The Twelfth Schedule was added to the Constitution was added by...... Amendment:
(a) 74th    (b) 75th  
(c) 73rd   (d) 62nd
Answer: (a)

1196. The most powerful upper house of the Legislature in the world:
(a) American Senate  (b) House of Lords in Britain
(c) Rajya Sabha in India (d) Duma in Russia
Answer: (a)

1197. The birth day of Rajiv Gandhi is observed as:
(a) National youth day (b) Anti terrorism day
(c) Sadbhavana divas (d) None of these
Answer: (c)

1198. The idea of the formation of SAARC was first mooted by:
(a) HM Ershad (b) Yahya Khan
(c) Indira Gandhi (d) Premadasa
Answer: (a)

1199. “Man is born free and everywhere he is in chains” this statement is related to:
(a) Rousseau (b) Plato
(c) Dr. Johnson (d) Karl Marx
Answer: (a)

1200. Who among the following got Nobel Prize and Oscar?
(a) Walt Disney (b) Winston Churchill
(c) George Bernard Shaw  (d) Bertrand Russel
Answer: (c)
<Next Page><01, ....... 4647, 48, 495051525354>


General Knowledge - Questions & Answers Click here
Facts about Kerala - Questions & Answers Click here
Kerala Renaissance - Questions and Answers Click here
Facts about India -Questions & Answers Click here
Modern India- Questions & Answers Click here
Social Welfare Schemes and Measures - Questions & Answers Click here
Rural Development Programmes - Questions & Answers Click here
Graduate Level Questions & Answers Click here
* PSC Previous Exam Questions - Click here
Related Links
1. PSC EXAM PROGRAMME ---> Click here
1. CURRENT AFFAIRS ---> Click here
2. IT, CYBER LAWS AND GENERAL ENGLISH QUESTIONS AND ANSWERS ---> Click here
3. GENERAL SCIENCE - QUESTIONS AND ANSWERS
4. GEOGRAPHY AND ECONOMICS
5. FAMOUS PERSONALITIES - QUESTIONS & ANSWERS
6. MATHS/MENTAL ABILITY/REASONING ---> Click here

No comments:

Post a Comment