∗പോലീസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ / വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി 653/2017,657/2017)തസ്തികകളുടെ 26-05-2018 ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ∗∗∗ 

Wednesday, 21 February 2018

Graduate Level Questions - 50


1226. The first peafowl sanctuary in Kerala:
(a) Choolannur (b) Thattekkad
(c) Thenmala (d) Mangalavanam
Answer: (a)

1227. What is known as ‘Railway city of Kerala’?
(a) Kollam (b) Bepur
 (c) Shornur (d) Tirur
Answer: (c)

1228. Mannadi, the place where Velu Thampy Dalawa committed suicide is in the district of:
(a) Kollam (b) Pathanamthitta
(c) Alappuzha (d) Ernakulam
Answer: (b)

1229. Which European power built the Thalassery fort?
(a) British (b) Dutch
(c) French (d) Portuguese
Answer: (a)

1230.  Who wrote the song’ Omanathinkal Kidavo’?
(a) Swati Trunal (b) Irayimman Thampy
(c) Unnayi Varrier (d) Kunchan Nambiar
Answer: (b)

1231. The novel ‘Indulekha’ was published in:
(a) 1889 (b) 1894
(c) 1885 (d) 1872
Answer: (a)

1232. ‘Jeevitha Samaram’ is the autobiography of:
(a) C Kesavan (b) K P Kesavamenon
(c) Thoppil Bhasi (d) Thakazhi
Answer: (a)

1233. The only subject in which organisations are eligible for Nobel Prize:
(a) Peace (b) Economics
(c) Literature (d) Chemistry
Answer: (a)

1234. The first Indian to become Miss Universe:
(a) Aishwarya Rai (b) Susmita Sen
(c) Diana Heydan (d) Reita Faria
Answer: (b)

1235. The headquarters of International Court of Justice is in Peace Palace in:
(a) Geneva (b) Amsterdam
(c) Hague (d) London
Answer: (c)

1236. The leader related to ‘Pravasi Bharatiya Divas’(NRI Day):
(a) Rajiv Gandhi (b) VP Singh
(c) Morarji Desai (d) Gandhiji
Answer: (d)

1237. “ Four hostile newspapers are more to be feared than a thousand bayonets” this statement was made by:
(a) Abraham Lincoln (b) Churchill
(c) Napoleon (d) Gandhiji
Answer: (c)

1238. Isac Newton who is famous for his discovery of Laws of gravitation and three laws of motion, was born in:
(a) France (b) Germany
(c) Spain (d) England
Answer: (d)

1239. The spirutual guru of Vivekananda:
(a) Ramakrishna Paramahansa
(b) Dayanand Saraswathy
(c) Iswar Chandra Vidhyasagar
(d) Rajaram Mohun Roy
Answer: (a)

1240.  Who was known as ‘Fuhrer’?
(a) Mussolini (b) Adolf Hitler
(c) Garibaldi (d) Stallin
Answer: (b)

1241. Statue of Tiruvalluvar is the tallest statue in India. It is in:
(a) Maharashtra (b) Andhra Pradesh
(c) Tamil Nadu (d) Karnataka
Answer: (c)

1242. The first Asian city to host Olympics:
(a) Beijing  (b) Sydney
(c) Tokyo (d) Bangkok
Answer: (c)

1243. Ohmmeter measures:
(a) Potential difference (b) Electrical resistance
(c) Salinity (d) Humidity
Answer: (b)

1244. The colour of universe:
(a) Black   (b) White
(c) Red  (d) Blue
Answer: (a)

1245. The full form of IBM:
(a) Indian Business Machines
(b) International Business Machines
(c) International Business Management
(d) None of these
Answer: (b)

1246. The gas using for filling balloons:
(a) Nitrogen (b) Oxygen
(c) Helium (d) Argon
Answer: (c)

1247. The full form of D.D.T.
(a) Dichlorodiphenyltrichloromethane
(b) Dichlorodiphenyltrichloroethane
(c) Diphenyldichlorotrichloroethane
 (d)Disulphophenyltrichloromethane
Answer: ()

1248.The acid contained in Palm oil:
(a) Palmitic acid (b) Citric acid
(c) Malic acid (d) Lactic acid
Answer: (a)

1249. The birth place of Coffee plant:
(a) India  (b) Arabia
(c) Ethiopia (d) Ghana
Answer: (c)

1250. Which animal produces tears without crying?
(a) Elephant (b) Monkey
(c) Donkey (d) Seal
Answer: (d)
<Next Page><01, ....... 474849, 50, 51525354>


General Knowledge - Questions & Answers Click here
Facts about Kerala - Questions & Answers Click here
Kerala Renaissance - Questions and Answers Click here
Facts about India -Questions & Answers Click here
Modern India- Questions & Answers Click here
Social Welfare Schemes and Measures - Questions & Answers Click here
Rural Development Programmes - Questions & Answers Click here
Graduate Level Questions & Answers Click here
* PSC Previous Exam Questions - Click here
Related Links
1. PSC EXAM PROGRAMME ---> Click here
1. CURRENT AFFAIRS ---> Click here
2. IT, CYBER LAWS AND GENERAL ENGLISH QUESTIONS AND ANSWERS ---> Click here
3. GENERAL SCIENCE - QUESTIONS AND ANSWERS
4. GEOGRAPHY AND ECONOMICS
5. FAMOUS PERSONALITIES - QUESTIONS & ANSWERS
6. MATHS/MENTAL ABILITY/REASONING ---> Click here

No comments:

Post a Comment