∗പോലീസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ / വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി 653/2017,657/2017)തസ്തികകളുടെ 26-05-2018 ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ∗∗∗ 

Wednesday, 21 February 2018

Graduate Level Questions - 53

1301. In which country Three Mile Island nuclear disaster was occurred in 1979?
(a) USA (b) UK
(c) Ukraine (d) China
Answer: (a)

1302. China was officially declared republic in:
(a) 1912 (b) 1913 (c) 1914 (d) 1915
Answer: (a)

1303. The first country to win the world cup cricket thrice:
(a) West Indies (b) Pakistan
(c) England  (d) Australia
Answer: (d)

1304. The first team to win Santosh trophy:
(a) Bengal (b) Kerala
(c) Karnataka (d) Tamil Nadu
Answer: (a)

1305. Which is known as the sorrow of Bengal:
(a) Kosi (b) Damodar
(c) Mahanadi (d) Brahmaputra
Answer: (b)

1306. Which organisation was founded by Henri Dunant?
(a) Amnesty International (b) Boy Scouts
(c) Lions Club (d) Red Cross
Answer: (d)

1307. The first to get two booker prizes:
(a) Salman Rushdie (b) Peter Carey
(c) Ben Okri (d) JM Coetzee
Answer: (d)

1308. “We have to now fight for peace with the same courage and determination as we fought against aggression” Whose words are these?
(a) FD Roosevelt (b) Jawaharlal Nehru
(c) Lal Bahadur Shastri (d) Indira Gandhi
Answer: (c)

1309. Who wrote ‘Pritvirajaraso’?
(a) Chandbardai (b) Faizi
(c) Tulsidas (d) Surdas
Answer: (a)

1310. Abdul Rahman Tunku was the first prime minister of:
(a) Malaysia (b) Singapore
(c) Brunei (d) Indonesia
Answer: (a)

1311. Name of which Indus valley site means ‘black bangles’?
(a) Harappa  (b) Dholavira
(c) Kalibangan (d) Banawali
Answer: (c)

1312. The founder of Chola empire:
(a) Simhavishnu (b) Vijayalaya
(c) Harihara (d) Simuka
Answer: (b)

1313.  Who was the Viceroy when Indian National Congress was formed in 1885?
(a) Dufferin (b) Reading
 (c) Mayo (d) Curzon
Answer: (a)

1314.  Whom Gandhiji called ‘the great sentinel’?
(a) Rajendraprasad (b) Subhas Chandra Bose
(c) Rabindranath Tagore (d) Nehru
Answer: (c)

1315. The year of foundation of Muslim League:
(a) 1903 (b) 1904 (c) 1907 (d) 1906
Answer: (d)

1316.  The Indian president who translated ‘The Republic’ of Plato:
(a) VV Giri (b) Zakkir Hussain
(c) S Radhakrishnan (d) Rajendraprasad
Answer: (b)

1317.  The first to become the prime minister of India while he/she was a member of Rajya Sabha:
(a) Lal Bahadur Shastri (b) Indira Gandhi
(c) Rajiv Gandhi (d) PV Narasimha Rao
Answer: (b)

1318. The budget is presented in the Lok Sabha by the Finance Minister in the name of the ......of India.
(a) President (b) Prime Minister
(c) RBI Governor (d) Speaker
Answer: (a)

1319. The Winter session of Lok Sabha begins in the month of:
(a) September  (b) October
(c) November (d) December
Answer: (c)

1320. Motions of no confidence against the government can only be introduced and passed in the......
(a) Lok Sabha (b) Rajya Sabha
(c) Either House (d) None of these
Answer: (a)

1321. The number of schedules in the Constitution of India when it was brought into force:
(a) 12 (b) 10 (c) 9 (d) 8
Answer: (d)

1322.  The Indian who headed a new sect ‘The Order of the Star of the East” at the age of 20:
(a) Rajaneesh (b) Jiddu Krishnamurthy
(c) Shri Shri Ravisankar (d) Chinmayananda
Answer: (b)

1323.  Kublai Khan was the emperor of:
(a) Russia  (b) Egypt 
(c) China   (d) Persia
Answer: (c)

1324. The nationality of Akiro Kurasova, the world famous film maker:
(a) France  (b) Russia
(c) Japan  (d) China
Answer: (c)

1325. Number of members in the first ministry of Kerala
including Chief Minister:
(a) 12    (b) 11   (c) 13    (d) 10
Answer: (b)
<Next Page><01, ....... 474849505152, 53, 54>

General Knowledge - Questions & Answers Click here
Facts about Kerala - Questions & Answers Click here
Kerala Renaissance - Questions and Answers Click here
Facts about India -Questions & Answers Click here
Modern India- Questions & Answers Click here
Social Welfare Schemes and Measures - Questions & Answers Click here
Rural Development Programmes - Questions & Answers Click here
Graduate Level Questions & Answers Click here
* PSC Previous Exam Questions - Click here
Related Links
1. PSC EXAM PROGRAMME ---> Click here
1. CURRENT AFFAIRS ---> Click here
2. IT, CYBER LAWS AND GENERAL ENGLISH QUESTIONS AND ANSWERS ---> Click here
3. GENERAL SCIENCE - QUESTIONS AND ANSWERS
4. GEOGRAPHY AND ECONOMICS
5. FAMOUS PERSONALITIES - QUESTIONS & ANSWERS
6. MATHS/MENTAL ABILITY/REASONING ---> Click here

No comments:

Post a Comment