∗പോലീസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ / വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി 653/2017,657/2017)തസ്തികകളുടെ 26-05-2018 ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ∗∗∗ 

Wednesday, 21 February 2018

Graduate Level Questions - 54


1326. The first Malayalam film to get President’s silver medal in 1954:
(a) Chemmeen (b) Swayamvaram
(c) Thulabharam (d) Neelakkuyil
Answer: (d)

1327. Who was the first secretary of the SNDP Yogam, formed in 1903?
(a) Narayana Guru (b) Kumaranasan
(c)  Dr.Palpu (d) None of these
Answer: (b)

1328. Name the publication started by Muhammad Abdur Rehman Sahib from Kozhikode in 1924:
(a)  Al Hilal (b) Al Ameen
(c) Comreade (d) None of these
Answer: (b)

1329. The first Malayali to get Magsaysay Award:
(a) MS Swaminathan (b) V Kurien
(c) Sugathakumari (d) K Kelappan
Answer: (b)

1330. Who wrote ‘Agnisakshi’?
(a) Lalithambika Antharjanam (b) Madhavikutty
(c) PK Balakrishnan (d) O. N. V. Kurup
Answer: (a)

1331. Kappad, where Vasco da Gama landed on 20th May1498 is in the district of:
(a) Kannur (b) Kozhikode
(c) Palakkad (d) Malappuram
Answer: (b)

1332. The place where an observatory was established in ancient Kerala:
(a) Vizhinjam (b) Kollam
(c) Mahodayapuram (d) Alappuzha
Answer: (c)

1333.  Which is known as ‘bird village in Kerala’?
(a) Nooranad (b) Pakshipathalam
(c) Thattekkad (d) Choolannoor
Answer: (a)

1334. Which district in kerala has the largest number of Panchayat Raj Institutions?
(a) Thiruvananthapuram (b) Ernakulam
(c) Palakkad (d) Malappuram
Answer: (d)

1335. State Institute of Rural Development is situated at:
(a) Peechi (b) Mulankunnathkavu
(c) Kottarakkara (d) Thiruvananthapuram
Answer: (c)

1336. Wife of J.B.Kripalani, who became the first woman Chief Minister of an Indian State:
(a) Sarojini  (b) Swarnalatha
(c) Suchetha (d) Sarada
Answer: (c)

1337. The pope who introduced Gregorian calendar in 16th century:
(a) Gregory XII (b) Gregory VIII
(c) Gregory XI (d) Gregory XIII
Answer: (d)

1338. The Czech born German novelist who authored ‘The Trial’:
(a) Jose Saramago (b) Franz Kafka
(c) Immanuel Kant (d) Victor Hugo
Answer: (b)

1339.  Who was the first Chairman of National Human Rights Commission?
(a) Js. J.S.Varma (b) Js. A.S.Anand
(c) Js. Rangnath Mishra (d) Js.M.N.Venkitachellayya
Answer: (c)

1340. The first Deputy Chairman of Planning Commission
(a) Jawaharlal Nehru (b) K.C.Neogi
(c) Gulsarilal Nanda (d) K.S.Santhanam
Answer: (c)

1341. The first mid-term poll in India was held in:
(a) 1957   (b) 1962   (c) 1967  (d) 1971
Answer: (d)

1342. The shortest of the three lists in the Seventh Schedule of the Constitution:
(a) Union     (b) State    
(c) Concurrent  (d) Both (b) and (c)
Answer: (c)

1343. Who among the following cannot be removed from office except in the manner prescribed in the Constitution of India?
(a) The Deputy Chairman, Planning Commission
(b) The Chief Election Commissioner
(c) The Chairman, Finance Commission
(d) The Governor of a State
Answer: (b)

1344. Rajiv Gandhi was born at:
(a) Amethi (b) Lucknow
(c) Allahabad (d) Mumbai
Answer: (d)

1345. Whose autobiography is ‘My Life and Times’?
(a) Zakkir Hussain (b) V.V.Giri
(c) SD Sharma (d) KR Narayanan
Answer: (b)

1346. Who gave the slogan ‘Jai Hind’?
(a) Tagore (b) Gandhiji
(c) Netaji Subhas Bose (d) Nehru
Answer: (c)

1347. In which language Gandhiji started the weekly ‘Young India’?
(a) English (b) Marathi
(c) Hindi (d) Gujarati
Answer: (a)

1348. Ramanuja expounded :
(a) Vishishtadwaitha (b) Suddhadvaitha
(c) Advaithavedanta (d) None of these
Answer: (a)

1349. The mother of Akbar:
(a) Gulbadan Begum (b) Hamida Banu Begum
(c) Noor Jahan (d) None of these
Answer: (b)

1350. Persian Emperor Darius annexed Punjab in the year:
(a) 516 BC (b) 326 BC 
(c) 327 BC (d) 461 BC
Answer: (a)
<Next Page><01, ....... 4748495051525354>

General Knowledge - Questions & Answers Click here
Facts about Kerala - Questions & Answers Click here
Kerala Renaissance - Questions and Answers Click here
Facts about India -Questions & Answers Click here
Modern India- Questions & Answers Click here
Social Welfare Schemes and Measures - Questions & Answers Click here
Rural Development Programmes - Questions & Answers Click here
Graduate Level Questions & Answers Click here
* PSC Previous Exam Questions - Click here
Related Links
1. PSC EXAM PROGRAMME ---> Click here
1. CURRENT AFFAIRS ---> Click here
2. IT, CYBER LAWS AND GENERAL ENGLISH QUESTIONS AND ANSWERS ---> Click here
3. GENERAL SCIENCE - QUESTIONS AND ANSWERS
4. GEOGRAPHY AND ECONOMICS
5. FAMOUS PERSONALITIES - QUESTIONS & ANSWERS
6. MATHS/MENTAL ABILITY/REASONING ---> Click here

No comments:

Post a Comment