∗പോലീസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ / വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി 653/2017,657/2017)തസ്തികകളുടെ 26-05-2018 ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ∗∗∗ 

Friday, 30 March 2018

PSC PREVIOUS EXAM QUESTIONS 2018 - MARCH (Question Paper -3)

2018 - March (Question Paper-3)
KERALA PSC  - LIAISON OFFICER CUM ASSISTANT PERSONNEL OFFICER- KELPALM
Date of Test : 02/03/2018  Friday

1. Kaziranga National park is located in : 
(A)  Haryana (B) Uttar pradesh
(C) Assam (D) Jammu and Kashmir 
Answer: (C)

2. Who is the chairman of the Loksabha?
(A) President (B) Vice President
(C) Prime Minister (D) Speaker 
Answer: (D)

3. Gaurav Bidhuri is associated with which sports :
(A)  Boxing (B) Chess
(C)  Weight lifting (D) High jump 
Answer: (A)

4. Ezhava memorial was in :
(A)  1891 (B) 1924
(C)  1896 (D) 1932 
Answer: (C)

5. Hunter commission under W.W. Hunter was appointed in :
(A)  1857 (B) 1864
(C) 1882 (D) 1888 
Answer: (C)

6. The book “The Ministry of utmost Happiness” is written by:
(A)  Abhirup Bhattacharya (B) Arundhati Roy
(C)  Surya Prakash (D) Jairam Ramesh 
Answer: (B)

7. First printing press in Kerala was started at : 
(A)  Alappuzha (B) Thiruvananthapuram 
(C)  Kozhikodu (D) Kottayam 
Answer: (D)

8. The President of India Shri Ram Nath Kovind is born in :
(A)  Uttar Pradesh (B) Bihar
(C) Rajastan (D) Gujarat 
Answer: (A)

9. ‘Chandala Bhikshuki’ was the famous work of :
(A)  Kumaranasan (B) Vallathol Narayana Menon
(C)  Ulloor S. Parameswara Iyer (D) Kesav Dev 
Answer: (A)

10. The social reformer who conducted Pantibhojanam for the first time in India :
(A)  Ayyankali (B) Dr. Palpu
(C) Pandit Karuppan (D) Thycaud Ayya 
Answer: (D)

11. The British Governor General who partitioned the province of Bengal in 1905 :  
(A)  Lord Minto (B) Lord Irwin
(C) Lord Curzon (D) Lord Dufferin 
Answer: (C)

12. Who was the chairman of the constitution Drafting committee in India?
(A) Jawaharlal Nehru (B) B.R. Ambedkar
(C) K.M. Munshi (D) Sardar Vallabhai Patel 
Answer: (B)

13. The first President of SNDP was :
(A)  Kumaranasan (B) C.V. Kunjiraman
(C)  Sree Narayana Guru (D) C. Kesavan 
Answer: (C)

14. The author of the novel ‘Agnisakshi” :
(A)  T.A. Raja Lakshmi (B) O.V. Vijayan
(C) N.S. Madavan (D) Lalithambika Anthorjanam 
Answer: (D)

15. World Environment Day :
(A)  June 5 (B) June 8
(C) August 5 (D) August 8 
Answer: (A)

16. Who was known as Father of Indian Printing?
(A) Lord Delhousie (B) James Hickey
(C) D.N. Wadia (D) James Princep 
Answer: (B)

17. Who is known as ‘Kerala Valmeeki’?
(A)  Ulloor S. Parameswara Iyer 
(B) Vallathol Narayana Menon
(C) G. Sankara Kurup 
(D) Kerala Varma Valiyakoyi Thampuran 
Answer: (B)

18. Present Chair person of National commission for women (2017 July) :
(A)  Lalitha Kumaramangalam (B) Mamta Sharma
(C)  Hemalatha Khersa (D) Charu Wali Khanna 
Answer: (A)

19. The first female judge is India :
(A)  Justice M.S. Fathima Beevi (B) Justice Leela Seth
(C) Justice Corenelia Sorabji (D) Justice Anna Chandy 
Answer: (D)

20. Atma Vidya Sangham was founded by :
(A) Ayyankali (B) Vagbhatananda
(C) Dr. Palpu (D) G.P. Pillai 
Answer: (B)
<Next Page><0102, 03, 04>
This Question Paper Free Download (PDF) ->Click here 
2018 - February (Question Papers)

* PSC Previous Online Examination Questions and Answers - Click here
* PSC Exam Programme- Syllabus, Study Materials, Previous Papers - Click here
Facts about Kerala - Questions and Answers Click here
Kerala Renaissance - Questions and Answers Click here
Facts about India -Questions and Answers Click here
Modern India- Questions & Answers Click here
Social Welfare Schemes and Measures - Questions and Answers Click here
Rural Development Programmes - Questions and Answers Click here
Graduate Level Questions and Answers Click here
KPSC Solved Question Papers ---> Click here 
KPSC TODAYS EXAM RESULTS ---> Click here
KPSC FREE MOCK TEST -> Click here
10. ARITHMETIC/MENTAL ABILITY---> Click here
11. PSC PREVIOUS / SOLVED QUESTION PAPERS ---> Click here
12. PSC QUESTIONS IN MALAYALAM 
* SCERT KERALA TEXT BOOKS FOR CLASS II, IV, VI, VIII, IX, X, XII – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXT BOOKS FOR ALL CLASSES – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXT BOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here

No comments:

Post a Comment