∗പോലീസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ / വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി 653/2017,657/2017)തസ്തികകളുടെ 26-05-2018 ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ∗∗∗ 

Friday, 2 March 2018

PSC PREVIOUS EXAM QUESTIONS 2018 - FEBRUARY (Question Paper-7)

2018 - February (Question Paper-7)

* KERALA PSC - POLICE CONSTABLE- TELECOMMUNICATIONS- POLICE
Date of Test : 14.02.2018 Wednesday

1. The Journal 'Sivayogavilasom' was published by:
(A) Chattampi Swamikal (B) Vagabhadananda 
(C) Pandit Karuppan    (D) Vakkom Maulavi 
Answer: (B)

2. The Birth plarP of C. Kesavan :
(A) Mayyanad  (B) Meenad
(C) Mylakkad  (D) Meeyannoor
Answer: (A)

3. The FIFA World Cup 2022 will be held in: 
(A) Russia  (B) Germany
(C) Qatar  (D) USA 
Answer: (C)

4. United states President, Donald Trump, made his first foreign trip to .
(A) India (B) Israel 
(C) Bahrain (D) Saudi Arabia 
Answer: (D)

5. The Pass located at the Southern end of the Nilgiri Hills in South India is called :
(A) The Bolan Pass (B) The Thalghat pass 
(C) The Palghat pass (D) The Bhorghat pass 
Answer: (C)

6. Which Union Territory has the least population as per the 2011 census?
(A) Andaman (B) Lakshadweep
(C) Daman and Diu (D) Maldives
Answer: (B) 

7. Which was the first state to recognise tourism as an Industry ?
(A) Goa   (B) Kashmir
(C) Karnataka (D) Kerala
Answer: (D)

8. Which Indian State has the longest Coast line ?
(A) Gujarat (B) Kerala 
(C) Tamil Nadu (D) Andra pradesh
Answer: (A)

9. Who led "Ooruttambalam Agitation' ?
(A) Narayana Guru   (C) Dr. Palpu
(B) Vakkom Maulavi   (D) Ayyankali 
Answer: (D)

10. Which State has been declared the first Smoke free state in the country ? 
(A) Himachal Pradesh  (B) Andhra Pradesh
(C) Uttar Pradesh  (D) Madhya Pradesh 
Answer: (A) 

11. Goa was liberated in the year :
(A) 1960   (B) 1961
(C) 1962   (D) 1963
Answer: (B)

12. Who is known as the lion of Punjab ?
(A) Lala Lajpat Rai (B) Bhagat Singh 
(C) Bipin Chandra Pal (D) Chandrashekhar Azad 
Answer: (A)

13. Which revolutionist of Freedom Struggle was hanged till death at the age of 14 ? 
(A) Sukh Dev (B) Barukeshwar Dutt
(C) Bhagat Singh (D) Khudiram Bose 
Answer: (D)

14. The World Humanitarian Day (WHO) is observed everv vear in which date?
(A) August 17 (B) August 20 
(C) August 19 (D) August 18 
Answer: (C)

15. In which city have digitised schools been started ?
(A) Delhi  (B) Bengaluru
(C) Mumbai  (D) Chennai
Answer: (C)

16. Who has been named Skipper of ICC Women's cricket world cup XI ? 
(A) Tamsin Beaumont  (B) Ellyse Perry
(C) Laura Wolvaardt (D) Mithali RaJ 
Answer: (D)

17. Vayalvaram Veedu is related to: 
(A) Vallathol Narayana Menon  (C) Sree Narayana Guru 
(B) Kumaran Asan  (D) Ayyankali 
Answer: (C)
  
18 . In which year Gandhiji made a visit to Kerala, that was described by him 'pilgrimage' ? 
(A) 1937 (B) 1938 
(C) 1936 (D) 1939
Answer: (A)

19. Who was the first vice President of SNDP Yogam?
(A) Kumaran Asan (B) Dr. Palpu 
(C) Sree Narayana Guru (D) Sahodaran Ayyappan 
Answer: (B)

20. The effective border between India and the People's Republic of China :
(A) LOC (B) LAC 
(C) LOG  (D) LAN  
Answer: (B)
<Next Page><010203040506, 07, 08, 0910111213, 14>
This Question Paper Free Download (PDF) ->Click here

* PSC Previous Online Examination Questions and Answers - Click here


Facts about Kerala - Questions and Answers Click here
Kerala Renaissance - Questions and Answers Click here
Facts about India -Questions and Answers Click here
Modern India- Questions & Answers Click here
Social Welfare Schemes and Measures - Questions and Answers Click here
Rural Development Programmes - Questions and Answers Click here
Graduate Level Questions and Answers Click here

No comments:

Post a Comment