∗പോലീസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ / വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി 653/2017,657/2017)തസ്തികകളുടെ 26-05-2018 ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ∗∗∗ 

Thursday, 19 April 2018

Facts about India -Questions and Answers -45

1101. The area of India is ...... sq.km.
(a) 388630 (b) 3287263
(c) 2487263 (d) 4288630
Answer: (b)

1102. What fraction of the total area of the land area of the world is occupied by India?
(a) 1/32 (b) 1/52
(c) 1/42 (d) 1/24
Answer: (c)

1103. What percent of the global area is occupied by India?
(a)0.57 (b) 2.42
(c) 3.1 (d) 1.42
Answer: (a)

1104. The rank of India in Indian subcontinent in terms of area:
(a) 1 (b) 2
(c) 3 (d) 4
Answer: (a)

1105. The rank of India in South Asia in terms of area:
(a) 4 (b) 3
(c) 2 (d) 1
Answer: (d)

1106. The southern most state in India:
(a) Kerala (b) Tamil Nadu
(c) Karnataka (d) Goa
Answer: (b)

1107. The southern most capital city in India:
(a) Chennai (b) Bangalore
(c) Thiruvananthapuram(d) Panaji
Answer: (c)

1108. The northern most state in India:
(a) Himachal Pradesh (b) Punjab
(c) Haryana (d) Jammu Kashmir
Answer: (d)

1109. The northern most  capital city in India:
(a) Jammu (b) Srinagar
(c) Shimla (d) Chandigarh
Answer: (b)


1110. The eastern most state in India:
(a) Assam (b) Arunachal Pradesh
(c) Mizoram (d) Tripura
Answer: (b)

1111. The western most Union Territory in India:
(a)Daman, Diu (b) Dadra Nagar Haveli
(c) Lakshadweep (d) Puducherry
Answer: (a)

1112. The latitude of the southern most point of the mainland of India:
(a) 8 degree 4minits (b) 6 degree 4minits
(c) 7 degree 4minits  (d) 9 degree 4minits
Answer: (a)

1113. The latitude of the southern most point of the Indian Union:
(a) 9 degree 4minits  (b) 7 degree 4minits
(c) 6 degree 4minits  (d) 8 degree 4minits
Answer: (c)

1114. Indian Standard Time is based on...... and half degree East longitude.
(a) 68 (b) 97
(c) 37 (d) 82
Answer: (d)

1115. 82 and half degree east longitude passes through:
(a) New Delhi (b) Dispur
(c) Kakinada (d) Chennai
Answer: (c)

1116. The place where Indian Standard Time and local time are same?
(a) Allahabad (b) Kolkata
(c) Mumbai (d) New Delhi
Answer: (a)

1117. Indian Standard Time is ...... hours ahead of Greenwich Mean Time:
(a) 5 and half (b) 4 and half
(c) 6 and half (d) 3 and half
Answer: (a)

1118. The lowest area in India:
(a) Rann of Kutch (b) Kuttanad
(c) Kochi (d) Kanyakumari
Answer: (b)

1119. The southernmost point of the mainland of India:
(a) Rameswaram (b) Thalaimannar
(c) Dhanushkodi (d) Kanyakumari
Answer: (d)


1120. The largest neighbouring country of India:
(a) Pakistan (b) China
(c) Bangladesh (d) Myanmar
Answer: (b)

1121. The smallest neighbouring country of India:
(a) Bhutan (b) Maldives
(c) Nepal (d) Bangladesh
Answer: (b)

1122. The smallest neighbouring country that shares border with India:
(a) Nepal (b) Bangladesh
(c) Bhutan (d) Maldives
Answer: (c)

1123. The only south east Asian country that shares border with India:
(a) Bangladesh (b) Nepal
(c) Myanmar (d) Srilanka
Answer: (c)

1124. The nearest country to Nicobar islands:
(a) Srilanka (b) Myanmar
(c) Maldives (d) Indonesia
Answer: (d)

1125. The nearest country to Andaman islands:
(a) Myanmar (b) Maldives
(c) Indonesia (d) Bangladesh
Answer: (a)
<Next Page><01, .... 44454647484950,......, 6566>


Facts about Kerala - Questions and Answers Click here
General Knowledge - Questions and Answers Click here
Kerala - Districts and Places - Questions and Answers Click here
Social Welfare Schemes and Measures - Questions and Answers Click here
Rural Development Programmes - Questions and Answers Click here
Graduate Level Questions and Answers Click here
Modern India- Questions & Answers Click here
PSC TODAYS EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
PSC RANK LISTS / SHORT LISTS -> Click here
PSC FREE MOCK TEST -> Click here
Related Links
09. ARITHMETIC/MENTAL ABILITY---> Click here
10. PSC PREVIOUS / SOLVED QUESTION PAPERS ---> Click here
11. PSC QUESTIONS IN MALAYALAM
* SCERT KERALA TEXT BOOKS FOR CLASS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXT BOOKS FOR ALL CLASSES – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXT BOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here

No comments:

Post a Comment