∗പോലീസ് വകുപ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ / വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കാറ്റഗറി 653/2017,657/2017)തസ്തികകളുടെ 26-05-2018 ശനിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ∗∗∗ 

Thursday, 19 April 2018

Kerala Renaissance - Questions & Answers -16

326. Who became the editor of ‘Yukthivadi’ magazine in 1928?
Sahodaran Ayyappan

327. The author of ‘Adukkalayilninnu Arangathekku’:
 V.T.Bhatathirippad

328. In which year Sadhujana Paripalana Sangham became ‘Pulaya Mahasabha’?
1938

329. The founder of ‘Islam Dharma Paripalana Sangham’:
 Vakkom Moulavi

330. Sahodaran Ayyappan launched ‘Mishrabhojanam’ programme at Cherayi in:
1917

331. Who ousted god from the centre and placed mind in its place?
Brahmananda Sivayogi

332. The presiding deity of the Thycaud Ayya Swami Temple:
Shiva

333. Which organisation inspired Ayyan Kali to establish Sadhujana Paripalana Sangham?
SNDP Yogam

334. Name the leader of renaissance who was ousted from his caste for the reason of
attending the Ahmedabad Congress Session of 1921?
 V.T.Bhatatirippad

335. The birth place of Mannath Padmanabhan:
Perunna

336. The place where Ayyankali started a ‘Kudippallikkoodam’ for the depressed classes in 1905?
Venganur

337. Whom Sardar K.M.Panicker called the ‘Madan Mohan Malavya of Kerala’?
Mannath Padmanabhan

338. Who became the first president of the Travancore Devaswam Board in 1949?
Mannath Padmanabhan

339. The year of Perinad Revolt led by Ayyankali:
1915

340. Who led the starvation march?
A.K.Gopalan

341. Who was known as the ‘Saint without Saffron’?
 Chattampi Swamikal

342. Name the leader of renaissance who became a minister in Travancore
Cochin:
Sahodaran Ayyappan

343. Who gave a detailed explanation of ‘Chinmudra’ to Swami Vivekananda when
he visited Kerala?
 Chattampi Swamikal

344. Name the leader related to the ‘Muthukulam Speech’ of 1947?
Mannath Padmanabhan

345. Who gave financial aid to Kumaranasan to get education from Bangalore and
Kolkata?
Dr.Palpu

346. Who led the first organised strike of agricultural labourers in Travancore?
Ayyankali

347. ‘Navamanjari’ written by Sree Narayana Guru is dedicated to:
Chattampi Swamikal

348. Who, on the basis of logical reasoning rejected all existing religions and at the
same time established a new religion called ‘Aananthamath’?
Brahmananda Sivayogi

349. In which year Ayyankali passed away?
1941

350. Who founded ‘Vidhyaposhini’, a cultural organisation?
Sahodaran Ayyappan
<Next Chapter>01,....,121314, 15, 16, 1718192021>
Facts about Kerala - Questions and Answers Click here
Kerala Renaissance - Questions and Answers Click here
Kerala - Districts and Places - Questions and Answers Click here
Social Welfare Schemes and Measures - Questions and Answers Click here
Rural Development Programmes - Questions and Answers Click here
Graduate Level Questions and Answers Click here


PSC TODAYS EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
PSC RANK LISTS / SHORT LISTS -> Click here
PSC FREE MOCK TEST -> Click here
Related Links
10. ARITHMETIC/MENTAL ABILITY---> Click here
11. PSC PREVIOUS / SOLVED QUESTION PAPERS ---> Click here
12. PSC QUESTIONS IN MALAYALAM
* SCERT KERALA TEXT BOOKS FOR CLASS II, IV, VI, VIII, IX, X, XII – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXT BOOKS FOR ALL CLASSES – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXT BOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here

No comments:

Post a Comment